18 A. Balans. Actief. Passief. 3 Inschrijving Grootboek voor de Wederopbouw. Bedrag van de inschrijving voor de onteigende percelen van f 57.280, Waarborgsom. Onder dit hoofd is geboekt een ingevolge een met Delfland aangegane overeenkomst gestorte waarborgsom, bestaande uit een inschrijving op het Grootboek N.W.S. Zekerheidsstelling belasting. Hierop is geboekt de storting bij de ontvanger der belastingen als zekerheid voor belastingen. Waarde op 31 December 1946 van f 10.700, nominaal leningen Nederland 1942 en 1943. Rente Inschrijving Grootboek voor de Weder opbouw. Te vorderen rente over de inschrijving. Interest. Op 31 December 1946 te vorderen rente. Huren en pachten. Op 31 Decmeber nog te vorderen huur. Onkosten. Op 31 December 1946 nog te betalen onkosten. Onderhoud. Nog te betalen op 31 December 1946. Grondlasten. Nog te betalen op 31 December 1946. Salarissen en lonen. Op 31 December 1946 nog verschuldigd. Belastingen. Op 31 December 1946 verschuldigde Vennoot schapsbelasting. Oorlogsschade. Nog te betalen op 31 December 1946. Huren en pachten. Vooruit ontvangen huur op 31 December 1946. Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisves ting in rekening-courant. Saldo van het door de Vennootschap te vor deren bedrag in rekening-courant op 31 Decem ber 1946. Gronden „Ockenburgh” c.a. De boekwaarde werd verlaagd met de ont vangen Inschrijving in het Grootboek voor de Wederopbouw ten bedrage van f 57.280,voor de onteigende en gesloopte opstallen aan de Kijkduinsestraat nos. 161, 163, 171 A, B. en C. Ten aanzien van de in de balans vermelde oppervlakte, 129.01.14 ha, zij voorts opgemerkt, dat hierbij buiten beschouwing is gebleven een oppervlakte van 47 729 m2, waarvan de waarde op nihil is gesteld, aangezien laatstbedoelde percelen, als bestemd voor openbare straat, door de eigenaren van aangrenzende grond reeds betaald zijn geworden. Grondlasten. Op 31 December 1946 te vorderen teruggave aan grondlasten over 1946. Belastingen. Op 31 December 1946 te vorderen teruggave aan belasting. Kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal der Vennoot schap bedraagt f 600.000,verdeeld in 5 aan delen, elk groot f 120.000,en is geheel geplaatst en volgestort. Inschrijving Grootboek 1946. Van de geblokkeerde rekening is voor f 14.000,ingeschreven op de 3 pCt. Grootboek schuld 1946. N.V. Maatschappij „Laan van Meerdervoort” in rekeni ng-courant. Saldo van het door de Vennootschap op 31 December 1946 te vorderen bedrag in reke ning-courant. VERSLAG VAM DE N.V. „OCKENBURGH”. de verlies- en winstrekening. Effecten. Toelichting op de balans en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 224