18 ii B. Verlies- en winstrekening. I f Saldo van Exploitatierekening. Verlies op de exploitatie over 1946. Bente Inschrijving Grootboek Wederopbouw. Ontvangen interest over de Inschrijving in het Grootboek voor de Wederopbouw. Oorlogsschade. Kosten van herstel oorlogsschade, waarvan zal worden getracht gehele of gedeeltelijke terug betaling te verkrijgen. Interest. Rente van beleggingen over 1946. Saldo verlies. Saldo verlies over 1946, door de aandeelhou ders bij te passen. De secretaris van de Raad van Beheer, M. VAN DER FEEN. Belastingen. Geraamd bedrag aan belastingen ten laste van 1946. Vorenstaande balans en verlies- en winstreke ning zijn goedgekeurd door de Raad van Beheer in zijn vergadering van de ICde October 1947. De secretaris van de Raad van Beheer, M. VAN DER FEEN. Balans en verlies- en winstrekening vastge steld, gelijk in dit verslag opgenomen, door de Algemene Vergadering van aandeelhouders op 19 Maart 1948. 4 TV-- r-.-- 4 VERSLAG VAN DE N.V. „OCKENBURGH”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 225