1 GEMEENTELIJKE DIENST VOOR DE WEDEROPBOUW. VERSLAG OVER HET JAAR 1946. het Rijk geschapen mogelijkheden om voorschot betalingen te ontvangen, anderzijds en in de meeste gevallen daarnaast door vóóraf voor de Gemeente zekerheid te verwerven, dat het Rijk t.z.t. financiële medewerking zal verlenen. In hoeverre dit onderdeel van de werkzaam heden van de Dienst gedurende het jaar 1946 met minder of meer succes werd bekroond moge uit het hiernavolgende blijken. De aan de Dienst gegeven opdracht tot ver rekening met het Rijk van de voor de Gemeente uit de wederopbouw voortvloeiende uitgaven (voor zoveel dit in verband met de geldende regelingen althans mogelijk is) alsmede de taak van de Dienst met betrekking tot de schade- registratie bracht gedurende het afgelopen jaar de noodzaak tot uitbreiding van personeel met zich mede. Op 31 December 1946 waren bij de Dienst dan ook in totaal 14 personen werkzaam tegen 9 bij de aanvang van het jaar. Het streven blijft voortdurend gericht op een zo groot mogelijke beperking van het aan de Dienst verbonden ambtelijk apparaat; zodra de te verwachten wettelijke regelingen met betrek king tot de wederopbouw en de financiering daarvan tot stand zullen1 zijn gekomen en een regelmatige uitvoering door de vanouds bestaan de technische diensten, alsmede een vlotte fi nanciële afwikkeling zullen zijn verzekerd, zal het tijdstip van liquidatie van de Gem. Dienst voor de Wederopbouw zijn aangebroken. Het jaar 1946 gaf te dezer zake nog geen grond voor optimisme. Zulks kon echter gelet op de chaos van de na-oorlogse tijd in redelijkheid ook moeilijk anders worden verwacht. De Dienst was gedurende het gehele jaar 1946 gehuisvest in het perceel Lange Voorhout 50. Archief. Reeds bij de instelling van de Dienst lag het in de bedoeling de archiefordening te doen plaatsvinden volgens het zg. decimale stelsel. Eerst in het midden van het jaar 1946 bleek het mogelijk aan dit voornemen een begin van uitvoering te geven, waarna in November met de invoering van het registratuurstelsel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een aanvang werd gemaakt. Rond 7 700 ingekomen en verzonden brieven werden ingeboekt. Ten einde het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting een behoorlijk overzicht te A. DE TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE TAAK. De aan de jongste der Gemeentelijke techni sche diensten (sedert 16'Juni 1945) opgedragen taak kan als bekend worden verondersteld; het is kort samengevat het coördineren van de werkzaamheden van de Gemeentelijke diensten en bedrijven, voorzover deze met de wederop bouw verband houden en het optreden als contactorgaan van het Gemeentebestuur met de Rjjksinstanties, welke bemoeienis hebben met wederopbouw- en daarmede verband houdende aangelegenheden, in de eerste plaats het College van Algemene Commissarissen voor de Weder opbouw en het Bureau Financiering Weder opbouw Publiekrechtelijke Lichamen. Enerzijds heeft de Dienst als middelpunt van bemoeienis het specifieke Haagse wederopbouw- belang, anderzijds bevordering der uitvoering en controle op de toepassing te ’s-Gravenhage van de van Rijkswege in het algemeen weder- opbouwbelang gegeven richtlijnen. Deze tweeledige taak werd gedurende het jaar 1946 vervuld o.a. door intensieve samenwerking met de verschillende daarvoor in aanmerking komende Gemeentelijke en Rijksinstanties, zoals hieronder uitvoeriger is omschreven. Het is duidelijk, dat het jaarverslag van een dienst met een in hoofdzaak coördinerende taak een bijzonder karakter moet dragen; noodzake-’ lijkerwijs wordt herhaaldelijk meer een verslag van de vorderingen van de wederopbouw dan van de Gemeentelijke Dienst voor de Wederop bouw zelve gegeven. Derhalve dient in het oog te worden gehouden, dat de voorbereidende en uitvoerende werkzaam heden geheel in handen van de vanouds bestaan de technische diensten zijn gebleven. Naast de coördinerende taak werd door het Gemeentebestuur aan de Dienst opdracht ver strekt alle maatregelen te treffen, welke nood zakelijk zijn om t.z.t. zodra een wettelijke regeling op het punt van de financiering van de wederopbouw door publiekrechtelijke licha men tot stand zal zijn gekomen aanbieding van een schaderekening aan het Rijk te kunnen doen plaatsvinden; de in verband daarmede noodzakeljjke oorlogsschaderegistratie wordt hieronder nader besproken. Voorts werd de Dienst opgedragen om finan- cieringsmoeilijkheden, waarin de Gemeente, ten gevolge van de zeer hoge uitgaven voor weder- opbouwdoeleinden, dreigt te geraken of is ge raakt, zoveel mogelijk te voorkomen of op te heffen, enerzijds door gebruikmaking van door BIJLAGE 19 Personeel. Maandverslagen. Hierna aangeduid als het C.C.W.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 226