19 3 nauwkeuriger beeld worden verkregen van de verschillende soorten werken, waarop dit bedrag van ruim 3’/2 millioen gulden betrekking heeft. onder leiding van de Dienst der Gemeentewer ken, welke door zijn bouwtechnisch karakter meer ingesteld is op de uitvoering der in ver band met de puinruiming nodige voorzieningen. Voor het nemen van deze maatregel was te eer der aanleiding, omdat Gemeentewerken in het Bezuidenhoutkwartier toch werkzaam zal moe ten zijn in verband met de verwijdering van bestratingen, rioleringen enz., terwijl de finan ciering van de opruimingswerken van de aan vang af door Gemeentewerken is geschied. Bur gemeester en Wethouders besloten conform bo venbedoeld advies. Gedurende 1946 werden door de Reinigings dienst 11 en door de Dienst van Gemeentewerken 4 bestekken voor opruimingswerken in het Be- zuidenhout voorbereid. Het is vanzelfsprekend, dat alle puin en onher stelbare restanten van de opstallen in het Bezui denhoutkwartier voor opruiming in aanmerking kwamen. Anders was dit gesteld met de opruiming van de fundamenten, aangezien niet kon worden be schikt over een definitief vastgesteld wederop- bouwplan. De beoordeling van de vraag, welke fundamenten voor opruiming in aanmerking kwamen, heeft dan ook een punt van overleg uitgemaakt met het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw. Aan vankelijk werd van die zijde bezwaar gemaakt tegen elke opruiming van funderingen. Ten slotte is overeenstemming verkregen in dier voege, dat de funderingen van de huizen aan de straten, welke in het ontwerp-herbouwplan on gewijzigd gedacht zijn, niet zouden worden opge ruimd en de overige funderingen wel. Dit was van belang, omdat, indien niet met deze opruiming had kunnen worden aangevan gen, in de nabije toekomst de aanleg der riole ringen enz. in de nieuwe straten groot oponthoud zou moeten ondervinden. Buitendien was dit uit sociaal oogpunt van betekenis, daar op deze wijze grote aantallen ongeschoolden te werk gesteld konden worden. De funderingen van de percelen, welke zijn gelegen in grotendeels gespaarde bouwblokken, werden niet opgeruimd. Gedurende 1946 werden in totaal 272 bestekken of prijsopgaven, hoofdzakelijk betrekking heb bende op het herstel van openbare werken en gebouwen alsmede op het herstel en de ver vanging van meubilaire goederen, bij de Gemeen telijke Dienst voor de Wederopbouw aanhangig gemaakt, waarvoor de Dienst, voorzover nodig na vooroverleg met het Rijk, goedkeuring ver leende. Deze 272 werken, waarvan het grootste gedeelte door de Dienst van Gemeentewerken was voorbereid, vergden van de Gemeente uit gaven tot een totaal bedrag van f 3.522.432,—. Uit het hiernavolgend overzicht kan een Eind Januari 1946 deelde de inspecteur der Volkshuisvesting mede, dat het in de bedoeling lag, dat van de reeds vroeger (in de Troonrede) aangekondigde 10 000 in Nederland in 1946 te bouwen woningen, een aantal van 1000 te ’s-Gravenhage zou worden gebouwd. Op 23 Februari berichtte de inspecteur schrif telijk, dat aan ’s-Gravenhage waren toegewezen 800 permanente en 300 proefwoningen. Op 2 Maart meldde hij nader, dat het aantal perma nente woningen was verhoogd tot 1000 en dat de proefwoningen waren vervallen. Enige weken later bleek uit een circulaire van het College van Algemene Commissarissen voor de Wederop bouw (gedateerd 15 Februari 1946, doch ontvan gen 26 Maart), dat inderdaad 1 000 woningen aan ’s-Gravenhage waren toegewezen. Onmiddellijk werden ten kantore van de Dienst van Stadsontwikkeling en Volkshuisves ting maatregelen getroffen om het bouwen van deze woningen voor te bereiden, t.w.: VERSLAG GEMEENTELIJKE DIENST VOOR DE WEDEROPBOUW. Omchrijving. f 34.443,— 11 60 435.444,— 46 1.084.925,— 472.400.— 74 66.620,— 22 1.261.300,— 42 162.900,— 14 4.400,— 3 Totaal f 3.522.432,— 272 A Woningbouw. Aantal j bestekken of i Totaal bedrag. prijsopgaven. Het treffen van noodvoorzienin gen i.v.m. herbouw en herstel van oorlogsschade of om ver dere vernieling te voorkomen. Herstel van oorlogsschade aan particuliere woningen door de Gemeente Herstel van oorlogsschade aan openbare werken, plantsoenen,1 parken en beplantingen I Herbouw en herstel van open- bare gebouwen, van gebou- I wen, opstallen en andere on roerende goederen van bedrij ven en diensten Herbouw en herstel van oor logsschade aan privaatrechte lijke Gemeente-eigendommen Herbouw en herstel van oor- logsschade aan Gemeentewo- i ningen Vervanging en herstel van oor logsschade aan roerende goe deren van de Gemeente Kosten i.v.m. re-evaeuatie t.w. schoonmaken van gebouwen, overbrengen van inventaris, inrichten van de gebouwen I alsmede het herstellen van in ventaris enzi

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 228