J L I I 19 le. vast gesteld werd, welke bouwterreinen in aanmerking konden komen, waarop 1000 woningen door Gemeente en verenigingen zouden kunnen worden gebouwd en een in deling gemaakt van de onderscheidene com plexen; 2e. met de architecten en besturen der vereni gingen werden besprekingen gevoerd en hun werd verzocht met spoed schetsontwerpen gereed te maken; de eerste bespreking had plaats op 13 Februari; 3e. aan de betrokken afdeling van de Dienst der Stadsont wikkeling én Volkshuisvesting werd opdracht gegeven, eveneens met spoed, schetsontwerpen voor de Gemeentewoningen gereed te maken; 4e. een architect, aan wie het ontwerp der Ge meente woningen is opgedragen, werd aangewezen om op te treden als supervisor, ten einde te komen tot een zo goed mogelijke verzorging der grotendeels in één wijk te bouwen woningen (Moerweg). Op 26 Februari werd aan Burgemeester en Wethouders mededeling gedaan van de stand van zaken en een voorstel ingediend betreffende de indeling der terreinen, terwijl op 5 April de voorlopige plannen aan Burgemeester en Wet houders werden toegezonden. Dit leidde tot een voorstel aan de Gemeenteraad, dat op 14 Juni werd aangenomen. Dit voorstel hield in de bouw van 388 Gemeen tewoningen en 583 woningen door vijf woning bouwcorporaties, gespecificeerd als volgt. Inmiddels waren de voorlopige plannen aan voornoemde inspecteur toegezonden; die van de Gemeentewoningen op 22 Maart, die van de Ver- enigingswoningen op 26 Maart. Na mondeling overleg met deze inspecteur, werd spoedshalve reeds in April het uitwerken der plannen met inbegrip van het maken der bestekken c.a. ter hand genomen, vooruitlopend op het nog te ne men Raadsbesluit. Aangezien het uiteraard niet mogelijk en ook hoogst ongewenst zou zijn alle woningen tegelij kertijd of in een zeer snel tempo achter elkaar aan te besteden, werd vooraf de volgorde be paald, waarin de aanbestedingen zouden plaats hebben, in dier voege, dat nagenoeg alle wonin gen in 1946 en eventueel overblijvende in begin 1947 aanbesteed zouden worden. Daarbij werd als vanzelfsprekend aangenomen, dat hetgeen in 1946 zou overblijven, automatisch naar 1947 zou worden overgeheveld. Op 23 Juli had de aanbesteding plaats van de 32 woningen aan de Flakkeesestraat. De gunning ontmoette geen moeilijkheden. Evenmin de her bouw van 21 verwoeste woningen van de Ver eniging „De Goede Woning” en van 34 verwoeste woningen van de Vereniging van H.T.M. perso neel, die onderscheidenlijk op 17 Juli en 10 Sep tember werden aanbesteed. De bestekken c.a. van de woningcomplexen van de Verenigingen „Beter Wonen”, „Verbete ring zij ons Streven” en „Luctor et Emergo” waren onderscheidenlijk op 3, 10 en 7 Sep tember gereed. De aanbesteding dezer com plexen had plaats onderscheidenlijk op 17, 20 en 24 September. De gunning van deze drie complexen verliep echter niet vlot. De prijzen per m3 en per woning waren zeer hoog en bij de Centrale Directie voor de Volks huisvesting bestonden aanvankelijk bezwaren tegen gunning. Ter bezuiniging vloeiden hier uit voort: omwerking van de bestekken, be sprekingen tussen Centrale Directie voor de Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling en Volks- huisvesting en architecten alsmede onderhande- lingen met de aannemers. Dit heeft veel tijd in beslag genomen, zodat eerst op 12 November be- richt werd ontvangen, dat de complexen van „Beter Wonen” en „Verbetering zij ons Streven” gegund konden worden. Ten aanzien van „Luctor et Emergo”, waarvan de prijs nog hoger lag, werd de goedkeuring ge weigerd. Inmiddels was op 5 September 1946 plotseling een circulaire ontvangen van het College van Algemene Commissarissen voor de Wederop bouw betreffende uitvoering van het woning- bouwprogramma, waarin wat ’s-Gravenhage be- treft werd medegedeeld, dat de volgende contin genten waren vastgesteld: VERSLAG GEMEENTELIJKE DIENST VOOR DE WEDEROPBOl W 296 woningen; 60 32 178 63 78 72 4 I 1. Gemeente: a. terreinen aan de Troelstrakade en de Erasinusweg' in plan Moerweg I, ter grootte van ongeveer 19 900 m2 b. terreinen aan de Kjjkduinsestraat en aan de Verspronckstraat (Lsd.), ter grootte van ongeveer 5 000 m2 c. terreinen aan de Flakkeesestraat, ter grootte van ongeveer 3 240 m2 2. Algemene Coöperatieve Woningver- eniging: terreinen aan de Moerweg en hierbij aansluitende zijstraten, ter grootte van ongeveer 10550 m2 3. Woningbouwvereniging „Beter Wonen”: terrein aan de Van-Ruysbroekstraat, ter grootte van ongeveer 4 200 m2 4. Coöperatieve woningbouwvereniging „Luctor et Emergo”: terreinen aan de Anna-Bijnslaan en aan de Van-Maerlantlaan, ter grootte van ongeveer 5 240 m2 5. Woningstichting „Patrimonium”: terreinen aan de Van-Boecopstraat en aan de Cort-Heyligersstraat, ter grootte van 5 580 m2 6. R.K. Woningvereniging „Verbetering zij ons Streven”: terreinen aan de Melis-Stokelaan en aan de Moerweg, ter grootte van ongeveer 14 300 m2 Te zamen .192 971 woningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 229