19 1 1 21 342 woningen totaal. 5 1947 1947 1947 1947 120 240 360 300 300 1. 2. 3. 4. 5. 6. In 1946 was van particuliere woningbouw in het geheel geen sprake. De reden hiervan is gelegen in het ontbreken van een financierings- regeling, welke i.v.m. de zeer hoog gestegen bouwkosten onontbeerlijk is. Gegund en uitvoering in voorbereiding: 63 Gemeente woningen Ver. „Beter Wonen”; 192 Ver. „Verbetering zij ons streven”. In uitvoering: 32 Gemeente woningen aan de Flakkeesestraat 34 Ver. van H.T.M. perso neel; Ver. „De Goede Wo ning”. Door de oorlog zijn, behalve de belangrijkste stadsgedeelten Bezuidenhoutkwartier en omge ving en de strook Sportlaan, Zorgvliet, Scheve- ningse Bosjes, ook een aantal kleinere stadsge deelten getroffen, waarvan de voornaamste zijn: de Kamperfoeliestraat/Indigostraat; Van-Bleiswijkstraat/Hoornbeekstraat en om geving; het Harstenhoekplein en de Gentsestraat; de Gevers-Deynootweg; de Alkmaarsestraat; de Wassenaarseweg/Floris-Grüpstraat en de Van-Voorschotenlaan. Zoals uit het hiervorengaande reeds duidelijk is gebleken, behoorde het tot de taak van de Dienst door middel van vooroverleg met de daar voor aangewezen Rijksinstanties te bereiken, dat de verschillende herstel- en wederopbouwwerk zaamheden voorzover noodzakelijk zouden laatste kwartaal 1946 eerste tweede derde vierde In deze getallen zijn niet alleen begrepen de Woningwetwoningen, doch ook de herbouw en nieuwbouw door particulieren. Hierdoor werd het voornemen om het gehele 1000 woningenplan in het laatst van 1946 (en eventueel in begin 1947) tot uitvoering te bren gen verijdeld, aangezien thans van Rijkswege kwartaalsgewijze werd vastgesteld hoeveel wo ningen tot uitvoering mochten worden gebracht en wanneer. Opmerking verdient hierbij, dat omtrent de 1 000 woningen, noch omtrent de vaststelling der kwartaalseontingenten voorafgaand overleg met de Gemeente heeft plaats gehad. Het resultaat van een en ander is, dat de stand per 31 Dec. 1946 er als volgt uitziet. De voorbereidingen, ten einde de twee ont- ontworpen grote herbouwplannen voor het Be zuidenhoutkwartier en het Westen van de stad op de voorgeschreven wijze te doen vaststellen, waren eind December 1946 nog niet zover ge vorderd, dat de administratieve procedure een aanvang kon nemen. Ook het merendeel van de kleinere plannen verkeerde nog in stadium van voorbereiding. Het enige wederopbouwplan, dat eind Decem ber 1946 officieel was vastgesteld, is het weder opbouwplan voor gronden, gelegen aan de Wil- lem-de-Zwijgerlaan, waarvan de opstallen ten gevolge van een neergestorte V2 zijn verwoest. Dit op 21 Mei 1946 bij het College van Alge mene Commissarissen voor de Wederopbouw ingediende plan werd op 7 Augustus 1946 door genoemd College vastgesteld. Tegelijkertijd werd een aanvang gemaakt met het treffen van voorbereidingen tot de voor de uitvoering van het plan nodige onteigening der gronden. Op 18 November 1946 werd aan Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage door het Col lege van Algemene Commissarissen voor de We deropbouw aangezegd, dat het overging tot bovenbedoelde onteigening van gronden. Het op 11 September 1946 bij het College van Algemene Commissarissen voor de Wederop bouw aanhangig gemaakte wederopbouwplan voor gronden, gelegen aan de Riouwstraat en de Borneostraat, waarvan de opstallen ten gevolge van een neergestorte V2 zijn verwoest, was eind December van dat jaar nog niet vastgesteld. Behoudens de hierboven vermelde onteigening van gronden aan de Willem-de-Zwijgerlaan vonden in het jaar 1946 geen onteigeningen ten behoeve van de wederopbouw plaats. Op 7 Januari 1946 vergaderde de Commissie van Advies inzake de Stedebouwkundige Ont wikkeling van ’s-Gravenhage. De heer W. M. Dudok hield een inleiding betreffende de voort gang van de uitwerking van zijn ontwerp voor een stadsplan voor ’s-Gravenhage. Het Gemeentebestuur stelde, in samenwerking met een architectencomité, een commissie in ter voorbereiding van een omstreeks de Kerstdagen van 1946 gehouden tentoonstelling betreffende de van Gemeentewege ontworpen wederopbouw plannen van ’s-Gravenhage en van plannen van Haagse architecten. VERSLAG GEMEENTELIJKE DIENST VOOR DE WEDEROPBOUW. Wederopbouwplannen. Herstel van parken en plantsoenen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 230