w 19 In het voorjaar van 1946 richtte de Burge- 7 In April 1946 werden onderhandelingen ge voerd met de N.V. Filmfabriek „Profilti” inzake de vervaardiging van een filmreportage van de zware oorlogsvernielingen van ’s-Gravenhage en Seheveningen. In het najaar vonden de betreffende opnamen plaats, welke daarna in omloop werden gebracht. alvorens tot georganiseerde opruiming van Gemeentewege kon worden overgegaan.) d. het bouwplan-1946, de wederopbouwonteige- ningen (zie bldz. 5.), de wederopbouwplannen, de uitoefening van de herbouwplicht, de financieringsregelingen, de bouwvakarbei ders en allerlei andere wederopbouwvoor- schriften, welke voor de Gemeente van belang waren. Voorts vond regelmatig contact plaats met de Centrale Directie voor de Volkshuisvesting, het m^ter "zich "via de Pers tot de burgerij met het verzoek de glasruiten ter beschikking te stellen ten behoeve van het herstel der tijdens de oor log beschadigde woningen. Ten behoeve van deze glasinzameling vervulde de Dienst een actieve rol. In het najaar werd de inzameling van glas door een daartoe in het leven geroepen Comité Haagse Glasinzameling onder voorzitterschap van de Wethouder van Sociale Zaken op ruime schaal ter hand genomen. Deze actie heeft ette lijke weken geduurd en werd besloten met een speciale „glasactiedag” op 21 December. Als nevenactie werd daaraan een geldinzameling verbonden, welke ruim f 18.000,— opbracht. De hoeveelheid glas, welke door het Comité werd vergaard, bedroeg in totaal rond 14 000 m2. Daarvan werd in overleg met het Centraal Comité voor Nederland „Ruiten Troef” een partij van rond 500 m2 goed bruikbare ruiten bestemd voor de ergste glasnoodgevallen in de zwaar ge troffen eigen stad, terwijl verscheidene partijen werden gezondennaar andere door de oorlog zwaar geteisterde gebieden. De opbrengst van de geldinzameling werd be steed voor aanschaffing van de nodige materia len voor het inzetten van het geschonken glas voornamelijk stopverf en ter bestrijding van verdere kosten, voor een zeer belangrijk deel loonkosten, aan het vervangen van gebro ken ruiten verbonden. Bureau Financiering Wederopbouw Publiek rechtelijke Lichamen, het Staatsbosbeheer, de Dienst voor Landbouwherstel in verband met het herstel van de plantsoenen en parken, het Commissariaat voor Oorlogsschade, de Vereni ging van Nederlandse Gemeenten en het Gewes telijk Arbeidsbureau. Het vijfjarenplan, waarover reeds in het jaar verslag over 1945 werd gesproken, kon 5 Fe bruari 1946 aan Burgemeester en Wethouders worden toegezonden. Van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting werd het verzoek ontvangen een onderzoek in te stellen naar de aantallen aanwezige bouwvakarbeiders in enkele voor name vakken in het rayon van de gemeente ’s-Gravenhage. De gevraagde gegevens werden in samenwer king met het Gewesteljjk Arbeidsbureau verkre gen aan de hand van de opgaven van de bij her haling aangeschreven aannemers. Het resultaat van de ontvangen gegevens aangevuld met schattingen toonde aan, dat de aantallen bouivvakarbeiders, waarvan het door het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw vastgestelde bouwplan 1946 voor ’s-Gravenhage uitging, te hoog waren. Onderstaand staatje geeft een overzicht van de verschillende aantallen, waarbij dient te wor den aangetekend, dat ook de dezerzijds aange nomen cijfers niet volledig betrouwbaar zijn aangezien zij immers gedeeltelijk op schatting berusten. 1 o;.o - B. DE FINANCIËLE TAAK. Doordat bij Koninklijk Besluit van 17 Septem ber 1944 de door de bezetter afgekondigde ver ordening no. 18 van 1941 (Besluit bijdragen we deropbouw publiekr echtelijke lichamen) werd geschorst en geen andere regeling daarvoor in de plaats werd gesteld, bestond met betrekking tot het herstel van oorlogsschade aan Gemeente- eigendommen een min of meer chaotische in elk geval onzekere toestand. Weliswaar werd in 1946 een ontwerp van Wet tot regeling van de bijdragen Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen 1946 bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend, doch het VERSLAG GEMEENTELIJKE DIENST VOOR DE WEDEROPBOUW. in Totaal Timmerlieden Metselaars Opperlieden Schilders Grondwerkers Betonwerkers Stucadoors Overige beroepen Slotopmerki ngen 1 700 600 600 1 650 800 100 250 1 145 6 845 Vijfjarenplan. Bouwvakarbeiders. Aanwezige bouwvakarbeiders in enkele voorname vakken in het rayon van de gemeente 's-Gravenhage. Volgons bouwplan 1946. werkelijkheid. 2 075 702 1 907 925 351 184 940 8 134 Registratie van de oorlogsschade in verband met de toekomstige wettelijke regeling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 232