I I 19 I C- 2 10 r 26 b. Afrekening kosten voor herstel van Gemeen tewege van particuliere woningen. Als gevolg van de door het College van Alge mene Commissarissen voor de Wederopbouw en de Rijksaccountantsdienst uitgevoerde controle, moesten in verband met door het Rijk gestelde eisen met betrekking tot de scheiding van op- ruimings- en herstelwerkzaamheden, nieuwe kostensplitsingen bij de Dienst Gemeenteplant- .soenen worden gemaakt. Met het oog op de daaruit voortvloeiende correctieposten waren in Januari 1947 voor de door Gemeenteplantsoenen uitgevoerde opruimingswerken declaraties bij het Rijk ingezonden voor de tot en met Septem ber 1946 gemaakte kosten. De einddeclaratie over 1946, een creditnota van f 776.032,05, welke betrekking had op in 1945 en 1946 uitgevoerde werken, kon eerst in December 1947 worden samengesteld, nadat bedoelde kostensplitsing, in overleg met de Rijksaccountantsdienst en een vertegenwoordiger van het College van Alge mene Commissarissen was uitgevoerd. Nadat in het laatst van 1945 en gedurende Januari 1946 door mondeling en schriftelijk overleg met het College van Algemene Commis sarissen overeenstemming was verkregen over de te volgen werkwijze bij het herstel van oor logsschade van particuliere woningen in Duin- dorp, verleende voornoemd College bij zijn schrijven van 8 Februari 1946, no. 7199, machti ging het herstel van Gemeentewege te doen geschieden in alle gevallen, waarin de kosten der herstelwerkzaamheden een bedrag van f 3.000,niet zouden overschrijden. Bij schrijven van 8 Februari 1946, no. 7451, verleende het College eveneens machtiging tot het van Ge meentewege doen herstellen van oorlogsschade aan woningen uit voormalig Joods bezit, waar van herstel achterwege bleef alsmede van hui zen, waarvan de eigenaar onvindbaar was en in - I VERSLAG GEMEENTELIJKE DIENST VOOR DE WEDEROPBOUW. Bedrijf of dienst. No. Tijdvak. Datum. Bedrag. 1 t 9.055.107,23 n Gemeenteplantsoenen 1945—1946 verrekend in 1948. 70 15-12-1947 1) Zie ook blz. 6. Dienstjaar 1945. Gemeentewerken. Opruimingswerken Bezuiden- houtkwartier Overige opruimingswerken Gemeenteplantsoenen Gemeentewerken e.a. Idem Idem Idem Idem Gemeenteplantsoenen Jan.Maart April Mei Juni Juli Januari Febr.—Mei 18 20 ■24 98 13 o 4 5 8 14 9 15 11 12 16 6 10 1 7 3 31-12-1946 24- 1-1947 10- 3-1947 3- 4-1947 20- 5-1947 9- 1-1947 24- 5-1946 12- 6-1946 12- 6-1946 29- 7-1946 26- 8-1946 16- 5-1946 29- 7-1946 7- 6-1946 n n T> n 285 468,77 228.840,78 317.668,34 67.602,13 252.124,99 76.939,84 105.430,45 280.638,48 139.760,92 89.882,32 58.272,12 29- 1-1946 23- 4-1946 9- 8-1946 23-10-1946 18-12-1946 31- 1-1947 14- 2-1947 21- 4-1947 2- 5-1947 23- 6-1947 10- 2-1947 n T» Januari Februari Maart April Mei f 2.880.000,— 1.200.000,— n 2.420.000,— 1.000.000,— 1.555.107,23 Bedrag. 335.326,— 192.576,— 350.143,— 244.856,— 658.339,— 113.961 341.415,— n f 10.283.752,08 285.468,77 228.840,78 317.668.34 67.602,13 252.124,99 76.939,84 f 10.283.752,08 „CR.776.032,05 f 9.507.720,03 M f 9.055.107,23 26- 8-1946 26- 8-1946 3-10-1946 7- 10-1946 27- 11-1946 8- 7-1946 6- 9-1946 Dienstjaar 1946. Gemeentewerken Bezuidenhoutkwartier Idem Idem Idem Idem Gemeentewerken e.a. bedrijven en diensten Idem Idem Idem Idem Gemeenteplantsoenen Idem f 2.155.787,94 868.188,— 3.120.531,— Door College van Algemene Commissarissen verstrekte voorschotten. April—Dec. MeiDec. Mei—Dec. I Datum van inzending. Ml’ Wa I Augustus September October November December JuniSept.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 235