I 19 i I 1 1 12 ven van 27 Januari 1947, no. 178589, afd. F. Op dat tijdstip waren 9 voorschotaanvragen tot een totaalbedrag van ruim f 6,7 millioen bij de Rijks- commissie ingediend, waarop tot dusver 3 voor schotten tot een totaalbedrag van slechts f 2.351.700,waren ontvangen. Sedertdien zijn in een betrekkelijk vlot tempo enige belangrijke voorschotten verstrekt, doch nog steeds verloopt veel tijd, alvorens de voor schotten worden verleend. Uitzondering vormt een voorschotaanvrage van f 1.423.070,80 samen gesteld uit door het College van Algemene Com missarissen voor de uitvoering van herstelwer- ken aan de Gemeente verstrekte goedkeurings- bonnen. Over dergelijke aanvragen brengt dit College uiteraard geen advies uit, daar het Bureau Financiering Wederopbouw Publiek rechtelijke Lichamen van deze goedkeuringsbon- nen een afschrift ontvangt, zodat deze voor schotaanvragen rechtstreeks door laatstgenoemd Bureau kunnen worden afgedaan. De hierna volgende staat geeft een overzicht van de over de dienstjaren 1945 en 1946 wegens door de Gemeente voor herstel van oorlogsschade gemaakte kosten bij het Bureau Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen in gezonden voorschotaanvragen, alsmede van de van het Ministerie van Financiën ontvangen voorschotten. no. 20641, over de voorschotaanvragen advies moest uitbrengen, is aan Burgemeester en Wet houders bij schrijven van 25 April 1946, no. 2505, verzocht een zij het ook afwijkende voor schotaanvrage bij voornoemde Commissie in te zenden. Bij schrijven van 3 Juni 1946, no. 158477, afd. O.W.B. hebben Burgemeester en Wethouders aan bedoelde Rijkscommissie verzocht, op de door Gemeentewerken van Mei tot en met De cember 1945 voor herstel gemaakte kosten, een voorschot aan de Gemeente te verstrekken van f 2.800.000,—. Daar de afwikkeling van deze aanvrage op zich liet wachten is tijdens een bespreking met vertegenwoordigers van het College van Alge mene Commissarissen, in verband met het door dit College uit te brengen advies, aangedrongen deze voorschotverlening te bespoedigen. Bij be schikking van de Minister van Financiën van 24 September 1946, no. 364, -werd daarop aan de Gemeente een voorschot verstrekt van f 1.711.800,—. Doordat inmiddels meer declaraties bij voor noemde Rijkscommissie waren ingezonden, is nadien herhaaldelijk op een vlottere afdoening aangedrongen; het laatst, op verzoek van de Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw, door Burgemeester en Wethouders bij hun schrij- I f VERSLAG GEMEENTELIJKE DIENST VOOR DE WEDEROPBOUW. No. I Tydvak. Eedrag. Bedryf of dienst. Bedrag. Datum. f f 1945 5 n 1945 2 n 8- 4-1947 672.480,— 396 540,- n n 211.138,96 3 8- 7-1946 234.598,84 11- 2-1947 1.260.338,45 1.400.376,06 7 11- 2-1947 5-10-1946 Idem n f 5.054.017,41 8- 2-1947 10 9-12-1946 - 1 10- 8-1946 21- 6-1946 2.507.116,95 255.033,41 Jan., Febr.,Mrt. Apr., Mei, Juni Juli Augustus September October November December Voor op grond van het Kijk ontvangen goedkeurings- bonnen 12 80 Datum van inzending. 428.137,92 593.818,67 544.691,23 349.000,67 267.285,82 137.659,61 169.675,85 24- 9-1946 8-11-1946 25- 11-1946 16-10-1947 22- 7-1947 Door Ministerie van Financiën verstrekte voorschotten. 1.711.800,— 450.000,— 189.900,— Januari Febr., Maart, April, Mei Juni, Juli, Aug., Sept. 1945—1946 10- 1-1947 19-12-1947 n n n n r> i un.v v,ou „CR. 32.865,76 88.020,— 74.700,— 6 8 9 1 1 13 14 15 17 1,215.700,92 f 6.269.718,33 5- 5' Gemeenteplantsoenen Idem 17- 8-1946 15-10-1946 30-11-1946 10- 1-1947 30- 1-1947 14- 3-1947 12- 4-1947 27- 6-1947 9- 4-1947 405.575,04 957.144,27 f 8.217.248,58 Dienstjaar 1946. Gemeentewerken e.a. bedrijven en diensten Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Verschillende drijven Dienstjaar 1945. Gemeentewerken e.a. bedrijven en diensten Gemeenteplantsoenen 1.423.070,80 f 9.640.319,38 diensten en be-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 237