19 7 ’s-Gravenhage, 15 April 1948. 13 Voor door de Dienst der Gemeenteplantsoenen uitgevoerde herstelwerkzaamheden waren in Ja nuari 11147 slechts voorschotaanvragen bij het Rijk ingezonden voor de tot en met September 1946 gemaakte kosten. De einddeclaratie over 1946 groot f 957.144,27 is eerst in December 1947, na het gereedkomen van de kostensplitsingen, bij het Bureau Financiering Wederopbouw Pu bliekrechtelijke Lichamen ingezonden. De directeur, P. BAKKER SCHUT. i Voor de kosten van herstel van aan de Ge meente en woningbouwverenigingen toebehoren de woningcomplexen, waarvoor de Gemeente in 1945 en 1946 belangrijke bedragen heeft uitge geven, zijn tot dusver aan het Rijk geen positieve voorstellen gedaan tot vergoeding van deze uit gaven. Dit is een gevolg van de omstandigheid, dat het Rijk in de geest van de met Rijkssteun gestichte woningwetwoningen ook Rijksvoor- schotten kan verstrekken tot herstel van oorlogs schade. Echter bepaalt de Centrale Directie voor de Volkshuisvesting welk bedrag van het nog op de woningen rustende schuldrestant der vroeger verleende Rijksvoorschotten door de Gemeente dient te worden afgelost. De door het Rijk voor herstel van oorlogsschade te verlenen voorschotten worden vervolgens opnieuw aan de leningsschulden toegevoegd, terwijl het door de Gemeente aan het Rijk af te lossen gedeelte van de oude schuld, als oorlogsschade is aan te mer ken, waarvoor de Gemeente een Rijksbijdrage kan vragen aan het Bureau Financiering We deropbouw Publiekrechtelijke Lichamen. Daar het om practisehe redenen niet mogelijk is de uitgaven tot herstel van oorlogsschade periodiek aan het Rijk te declareren en bedoelde voorschotaanvragen en de aflossing van schuld- restanten steeds verbonden zijn aan bepaalde woningcomplexen, zullen na afsluiting van de dienst 1946 en na het gereedkomen van de her- stelwerken de benodigde gegevens worden ver zameld, ten einde ook voor de financiële verrekening van deze schadegevallen een rege ling te treffen. VERSLAG GEMEENTELIJKE DIENST VOOR DE WEDEROPBOUW. Voorschotten op de door de Gemeente gemaakte kosten tot herstel van de oorlogsschade aan woning wetwoningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 238