ILB 19 1? f 7~- i|j VERSLAG GEMEENTELIJKE DIENST VOOR DE WEDEROPBOUW. Omschrijving. Transport f 8.449.744,78 77,46 n f 62.412,04 n „CR. 61.066,13 f 8.451.168,15 f 656,20 10.365,74 3.000,68 n 73 328,35 n 11.374,12 50.201,11 n 2.061,73 n 517,05 n f 151.504,98 f n 383.566,63 f 1.139.107,76 2.349.520,77 n f n f 27.738,70 Transporteren f 27.738,70 f 4.023.700,14 1) Algemeen Nederlands Beheer Onroerende Goederen. J6 M:' n r> n Gemeentelijk Gasbedrijf. Tankgrachtzêne Vestinggebied Overige stadsgedeelten t Diverse kosten o.a. in verband met puinonteigening (advertenties, drukwerken enz.) Opruimingswerken op de terreinen van het Gemeentelijk Electrieiteits-Bedrijf de Gemeentelijke Duinwaterleiding de Leeszaal Badhuisstraat 27 de Stichting „Sport- en Speelterreinen” speelveld Seholstraat Herstel van oorlogsschade aan particuliere woningen door de Gemeente. Woningen onder beheer van het A.N.B.O. 1) Woningen in Duindorp Woningen in Kijkduin Woningen, gevorderd krachtens het Vorderingsbesluit Woonruimte, beneden f 3000, Overige woningen in diverse stadsgedeelten Herstel van oorlogsschade aan plantsoenen, parken en beplantingen. Bossen, parken, stadsgedeelten, plantsoenen, pleinen, straten, diversen Uitzichttorens, Belvédères enz Herstel van installaties der Gemeentelijke Nutsbedrijven t.w. trans- formatorstations, buizen, kabels, leidingen, aansluitingen, meters enz. Opbrengst materialen van gesloopte percelen, waarop de puinont eigening van toepassing is verklaard n n 19.029,31 42.124,16 371,78 886,79 1.474,02 25.581,16 683,52 Totaal per groep. 54 502,32 247.187,39 75.009,99 990.640,56 52.633,87 9.622,58 67.030,03 16.269,91 2.910,81 5,06 6.861,87 Totaal rubriek. Totaal onderverdeling f 2.349.435,49 85,28 i Herstel van oorlogsschade aan openbare werken. Straten, pleinen, wegen en voetpaden (bestratingen) Rioolgemalen, persleiding, rioleringen, urinoirs Bruggen Sluizen, havens, vaarten, kaaimuren, schoeiingen en afrasteringen Werken Vissershaven (havenwerken en aanhorigheden) Torens, poorten enz. van de openbare dienst Het treffen van noodvoorzieningen in verband met herbouw en her stel van oorlogsschade of om verdere vernieling te voorkomen. Dichtmetselen en afsluiten van gedeeltelijk vernielde percelen (eigen dom van particulieren) Dichtmetselen en afsluiten van gedeeltelijk vernielde percelen, als mede het treffen van tijdelijke voorzieningen aan gebouwen (eigen dom van de Gemeente) Weghalen, vervoeren en opbergen van onderdelen van centrale verwarming, electrisehe installatie, sanitair en meubelen uit I schoolgebouwen enz. ter voorkoming van plundering en verdere i vernielingenI Bewaking en verdere maatregelen ter voorkoming van plundering en j verdere vernieling Tijdelijke voorzieningen aan openbare werken (kaaimuren, bestra tingen, afrasteringen) Maken van noodbruggen o.m. over de tankgracht als tijdelijke voor zieningen van op bevel van de Duitse strijdmacht gesloopte bruggen Tijdelijke voorzieningen in verband met voor het onderwijs inrichten van schoolgebouwen als gevolg van oorlogsschade, plundering enz. Het afhalen van door particulieren in verband met het herstellen van oorlogsschade aan woningen beschikbaar gestelde glasruiten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 241