1 I I fU 20 -s-r 1 9 GEMEENTELIJK BOUW- EN WONINGTOEZICHT VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1946. Nadere gegevens omtrent het bouwbedrijf zijn opgenomen in de navolgende staten. Door de schaarste aan bouwmaterialen was het slechts in een beperkt aantal gevallen mo- geljjk voor betrekkelijk ondergeschikte verande ringen, vernieuwingen of uitbreidingen vergun ningen te verlenen. De werkzaamheden moesten in hoofdzaak beperkt blijven tot het herstellen van percelen, welke door oorlogshandelingen of door plundering vanwege de burgerij bescha digd waren. Verwezen wordt naar hetgeen hieromtrent is vermeld onder „Wederopbouw”. In het afgelopen jaar werden door het Rijk 3, door particulieren 1 en door de Provincie en de Gemeente geen woningen gebouwd. Voor reke ning van de toegelaten verenigingen kwamen in het afgelopen jaar geen nieuwe woningen tot stand. Indien het aantal door splitsing, verandering van bestemming en verandering van indeling van het perceel ontstane woningen wordt ver minderd met het aantal door sloping, verande ring van bestemming en verandering van inde ling van het perceel, vervallen woningen, dan blijkt, dat in 1946 het totaal aantal voor bewo ning beschikbare woningen met 1534 is ver minderd. Nog in uitvoering (nieuwbouw) waren op het eind van December 58 woningen. I De navolgende bouwwerken werden in 1946 voltooid: drie hoüten ziekenhuisbarakken voor het Haagse Noodsanatorium, waarvan twee aan de Tapjjtweg 10 en een aan de Doorniksestraat 30; een ziekenhuisbarak ten behoeve van het Kin derziekenhuis aan de Dr. van Welylaan; de R.K. hulpkerk aan de Fluwelen Burgwal. 4 i Ml ftp! I Op 31 December waren, behalve de directeur, 135 personen aan de Dienst verbonden. Bij dit aantal zijn medegeteld 2 personen, die van an dere diensten en instellingen waren gedeta cheerd. 4 i BIJLAGE In de loop van 1 9 4 6. Bouwuitvoering. o Bouwstatistiek. r n n Verslag jaar. Voltooide bouwwerken. n Bouwwerken, waarvoor vergunning, doch nog niet in uitvoering. 3.200 000 3 600.000 4.500.000 3.300.000 1.400.000 800.000 300.000 286.000 501.000 Percelen voltooid Bouwverg. verleend. Betr. aantal percelen Bouwverg. ingetrokken Betr. aantal percelen Slopingen Betr. aantal percelen Totaal aantal Aan het eind van 1946 lopende bouwvergunningen. 205 1 018 100 151 159 10 10 61 69 Bouwen ot geheel vernieuwen door 8 19 4 2 1 1 10 33 20 44 10 11 242 273 169 187 73 86 35 40 15 18 In de hiernavolgende staat wordt qyer de laatste 10 jaren in geldelijke bedragen een over zicht gegeven van de omvang van het bouwbe drijf. 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 n 14.122.000 30 30 11 31 33 11 3 Nog in uitvoering zijnde bouwwerken. 20 22 5 I 91 99 B. Vernieuwing, verandering of uitbreiding. I p. f 9.600.000 10.500.000 10.500.000 8.900.000 8.700.000 6 200.000 4.800.000 4.900.000 5.200.000 9-703.000 Bouwen of geheel vei nieuwen door Gedeeltelijk vernieuwen, veraudeien of uitbreiden door Pt 210 306 333 21 23 Woningstatistiek. Of-deelieiljK vernieuwen, veranderen of uitbreidtn door A. Oprichting. In uitvoering Betr. aantal percelen Nog niet in uitvoering Betr. aantal percelen vergunningen percelen f 8 700.000 11.900.000 11.600.000 6.700.000 6.000.000 3.400000 1.700.000 323.000 103.000 3.278.000 Personeel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 244