I L i L 20 20 I 7 3 I 515 13 840 Te zamen 8 Totaal 3 2 1 i Bouwvergunning werd verleend voor de bouw van 59 woningen. De hierna volgende tabel geeft een vergelij kend overzicht van de toeneming van het aan tal woningen en van het aantal inwoners over de laatste 10 jaren. Ten aanzien van de woningvoorraad per eind December 1946, verdeeld naar de soort van de woningen en naar de huurklassen, zijn gegevens opgenomen in de hierna volgende staat. De gebruikelijke telling van leegstaande wo- ningen bleef ook in 1946 achterwege, omdat alle nog bruikbare woningen waren bezet. Lozingen en rioleringen hersteld of ver nieuwd Lozingen ontstopt Voorzieningen tegen lekkages en vocht- gebreken Schoorstenen hersteld of vernieuwd Hinderlijke getimmerten Hinder in aangrenzende percelen door verbouw, vermeend brandgevaar Veiligheid Gezondheid Bemoeiingen van algemene aard Onderhouds- en uitbreidingswerken Hinderlijk of gevaarlijk geboomte Kunstverlichting t.b.v. portiektrappen e.a. Vervuilde terreinen Ongegronde of niet voor bemoeiing vat bare klachten Met betrekking tot 95 woningen werden klach ten over wandgedierte ontvangen. Het hierom trent door de Geneeskundige en Gezondheids dienst ingestelde onderzoek werd uitgebreid met het onderzoek van 87 belendende woningen. In totaal werden 125 woningen besmet bevon den. De zuivering van deze woningen en van het daarin aanwezige huisraad had in alle gevallen plaats op een dezerzijds gedane aanmaning. Voor 22 nieuwgebouwde percelen werden 20 huisnummers vastgesteld. Wegens vernummering van percelen en num mering van percelen, waar deze ontbrak, nam het aantal huisnummers met 47 toe. De werkzaamheden, verbonden aan de schouw van woonwagens en woonschepen overeenkom stig artikel 9 van het Reglement op woonwa gens en woonschepen, werden op 24 October van dit jaar ingevolge een terzake met de Gemeente politie getroffen en door Burgemeester en Wet houders goedgekeurde regeling aan laatstge noemde dienst overgedragen. 8 *T *T 69 1449 639 537 6 596 42 58 12 1 335 1 790 21 382 395 s 2 *T «Y *T i 8 *7 7 2 co 7 u s L co «Y a 3) s ui s 7 i 8 CO 7 144 j Door sloping, verbouwing en verandering van bestemming werden 426 slechte woningen aan de voorraad onttrokken. Ambtelijke bemoeiingen hadden plaats met betrekking tot de op blz. 3 vermelde gevallen, onderscheiden naar soort en aantal: Op grond van de Bouw- en Woonverordening werden door het Gemeentebestuur 68 aanschrij vingen tot het aanbrengen van verbeteringen uitgevaardigd. Met verwijzing naar artikel 70 der Woningwet werden voor spoedeisende gevallen 354 schrifte lijke aanmaningen tot het treffen van voorzie ningen tot verbetering dan wel tot opheffing van gebreken, verzonden. Met toepassing van genoemd Wetsartikel werd in 24 gevallen tot uitvoering vanwege het Gemeentebestuur over gegaan. Onbewoonbaarverklaringen werden in het jaar 1946 niet uitgesproken. Voorstellen tot onbewoonbaarverklaring wer den in verband met het grote tekort aan wonin gen ook in 1946 niet ingediend. Ontruiming van onbewoonbaar verklaarde woningen vond niet plaats. Van de 1 657 na het jaar 1920 onbewoonbaar verklaarde woningen was er eind December nog 1 bewoond, terwijl 20 onbewoonbaar verklaarde en reeds eerder ontruimde woningen tijdelijk als noodverbljjf in gebruik werden gegeven. f en werkwater. Onderzoek van monsters water afkomstig van pompen heeft in één geval plaats gehad. S s Hierin zijn begrepen de bemoeiingen, welke een gevolg waren van de eerder genoemde klachten. Tot stand gebracht werden 88 aansluitingen van bestaande percelen op het Gemeenteriool; opgeruimd werden 40 beerputten. Voortgegaan werd met de systematische in spectie van daarvoor in aanmerking komende woningen met lage huurwaarde. In 1946 zijn 97 adressen ingekomen ter verkrij ging van een vrijstelling als bedoeld in artikel 44 1 der Bouw- en WToonverordening voor het oprichten van een duiventil. Ingekomen zijn 53 klachten over hinder van duiventillen of het houden van duiven. £3 s s VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BOUW- EN WONINGTOEZICHT. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BOUW- EN WONINGTOEZICHT. Totaal aantal JAAR. woningen. inwoners. WEEKHU U RKL ASSE. 8 1O SOORT VAN DE WONINGEN. 7 1 1 1 1 21 1 12 2 5 27 37 238 498 72 368 416 36 33 45 1 11 10 539 23 725 133 369 124 743 1 525 2 962 6 593 6 122 5 647 4 928 6 703 4 190 8 769 11 110 ‘567 272 35 22 57 30 133 155 740 2 798 3 817 8 626 i i i 8 2 1 3 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 Toeneming van het aantal 3 428 5 591 8 492 10 279 6 424 -13 318 -50 653 2) - 6 044 22 679 50 021 i 137 581 I 139 190 140 691 I 1 141 295 141 288 141 300 138 650 138 250 134 903 133 369 44 43 172 16 18 8 11 1 1 21 28 8 9 3 4 14 11 31 8 4 5 2 58 18 11 41 18 19 53 32 431 1 40 76 17 -12 2 46 18 16 326 95 26 7 41 99 96 1 131 2 446 534 52 239 7 181 45 125 641 1 845 485 238 760 10 634 336 390 2 742 4 1 487 1 165 320 1 113 22 1 002 68 94 414 15 2 712 757 753 1 294 16 731 i 41 64 26 10 2 613 2 125 2 655 2 517 32 789 4 4 6 11 6 2 970 2 001 2 730 2 215 7 515 1 69 4 10 5 959 2 084 4 050 237 907 i 6 2 287 1 492 922 1 015 68 414 2 1 490 2 355 614 591 30 519 2 990 1 1 033 2 230 287 265 30 1 256 7 1 013 Onderzoek woningen op wandgedierte. Huisnummering. Schouw van woonwagens en woonschepen. i 991 205 294 431 591 3 503 103 79 30 072 23 832 22 685 23147 768 19 119 923 8 116 1 275 1 609 1 501 604 - 7 12 -2 650') - 400’) -3 3474) -1 534 490 179 495 770 504 262 514 541 520 956 I 507 647 456 994 450 950 473 629 523 650 5 20 4 4 4 675 217 171 bc o 8 c. 4 26 4 Gezamen lijk totaal week- en jaarhuur klassen. 2 95 201 761 99 79 28 585 22 667 22 365 22 034 746 18 117 923 8 071 8 I. i co I of *7 I tN I. co 8 cc 00 3,56 3.56 3,58 3,64 3.69 3,59 3) 3,51 3,93 04 cT 04 Q4 24 116 22 17 12 2619 213 I 819 1 3 9 3 154 1 401 1 596 1 793 j 56 666 I 3 473 17 832 9 155 Verbetering van woningen en andere gebouwen, onbewoonbaarverklaring enz 3 843 1 100 45 18 17 4 1 969 106 659 V-. Hofjeswoningen (beneden) Hof jeswoningen (boven) Hofjeswoningen (heel) Souterrainwoningen Belétagewoningen Benedenwoningen Bovenwoningen le-étagewoningen 2e-étagewoningen 3e-étage- en hoger gelegen woningen Eengezinshuizen Flatwoningen Woningen met nering of bedrijf Verhou- dingscijfer |van aantal inwoners en aantal I woningen. 1) In deze cijfers is begrepen een vermindering van de voorraad met 3180 woningen, welke werden gesloopt ten behoeve van de aanleg van een Duitse verdedigingslinie. 2) De vermindering van het aantal inwoners is in hoofdzaak een ge volg van de evacuatiemaatregeien. Daar dit cijfer wegens ontruiming van een groot aantal woningen geen betekenis meer heeft, is het niet ingevuld. 4) In dit cjjfer zijn begrepen de verwoeste woningen in hot Bezuiden- houtkwartier en Korte Voorhout, aan de Indigostraat en omgeving. 11 23 25 5 514 3 848 6 708 4 165 6 244 193 784 390 1 143 138 143 26 1 402 26 922 1 1 358 713 132 96 22 3 148 143 1 033 JAARHUURKLASSE. I woningen inwoners eind December. Zorg voor drink- A n S 3 H 2 M c 8 T5 s XJ 16 62 265 14 7 2 027 2 212 1 617 1 773 81 732

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 245