21 LIQUIDATIE-COMMISSIE VAN HET GEMEENTELIJK VESTIGINGSBUREAU VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET TIJDVAK VAN 1 NOVEMBER 1945 t./m. 31 DECEMBER 1946. ff en werden 425 personen door het Rijk over genomen; 540 ontslagbrieven moesten worden uitgezonden. Regelingen moesten worden getrof fen voor leden van het personeel, die in verband met de zuivering van het Gemeentepersoneel met ongevraagd verlof waren gezonden, terwijl ten aanzien van de geschorsten-om-politieke- redenen maatregelen werden genomen om te voorkomen, dat de Gemeente na de zuivering nog financiële consequenties zou hebben na 1 November 1945. b. Afwikkeling van de loonadministratie van het Gemeentelijk Vestigingsbureau. Op het tijdstip van overneming waren juist belangrijke nieuwe salaris- en loonvoorschriften verschenen, vervat in de „Toelagenverordening 1945” met terugwerkende kracht tot 1 Januari 1945. Dit bracht vanzelfsprekend zeer veel werk mede. Over het tijdvak van 1 Januari tot 1 No vember 1945 moesten 650 loonkaarten geheel opnieuw worden berekend, waarbij als bijzonder bewerkelijk object niet onvermeld mag blijven, dat de overwerkuren, die over genoemd tijdvak zeer talrijk waren, moesten worden herbere kend; 650 besluiten ter zake van de bezoldi ging moesten worden opgemaakt. Na deze werkzaamheden moesten, ingevolge de inmiddels verschenen voorschriften inzake „overbruggingstoelage”, de salarissen over het tijdvak van 1 September1 November 1945 op nieuw worden berekend, terwijl daarnaast de volgende werkzaamheden nog werden verricht. Daar de Raad van Arbeid de ziekengelduitke ringen wegens gebrek aan werkkrachten niet kon berekenen, werd over het tijdvak van 1 Februari t./m. 30 April in ziektegevallen van wege het Bureau 100 pCt. van de wedde uitge keerd, waardoor achteraf het ziekengeld van de Raad van Arbeid moest worden berekend om het te kunnen terugvorderen; het bedrag beliep f 18.500,en werd volledig terugontvangen; Opgave aan het Beheersinstituut van bedra gen, verschuldigd aan en te vorderen van poli tieke delinquenten; Afwikkeling loonbelasting en herberekening overwerk over de periode September/October 1945; Met de inspecteur der directe belastingen werd contact opgenomen inzake de loonbelas- Inleiding. In de laatste week van October 1945 viel defi nitief de beslissing, dat met ingang van 1 No vember 1945 het Gemeentelijk Vestigingsbureau zou ophouden te bestaan. De afdeljng Woningzaken en de daarmede verband houdende werkzaamheden werden over genomen door het (Rijks) Centraal Bureau voor de Huisvesting te ’s-Gravenhage en omgeving, terwijl het Centraal Bureau Verzorging Oorlogs slachtoffers, afdeling Financiële Afwikkeling Evacuatie ’s-Gravenhage (eveneens een Rijks- instelling), met de financiële aangelegenheden werd belast. Dat het Gemeentelijk Vestigingsbureau nog een belangrijke afwikkeling nodig had, be hoeft geen betoog. Deze werkzaamheden wer den opgedragen aan de ingestelde Liquida- tie-Commissie van het Gemeentelijk Vestigings bureau, bestaande uit de heren P. C. Wesseling, referendaris, chef van de afdeling Bevolking, Verkiezingen en Burgerlijke Stand, C. D. W. van Schaïck, adjunet-referendaris van de afdeling Bevolking, Verkiezingen en Burgerlijke Stand en J. B. de Jongh, directeur van het Centraal Bureau voor de Huisvesting te ’s-Gravenhage en omgeving. Als administrateur van deze Commissie trad op de heer P. A. Frequin, voormalig chef van de afdeling Comptabiliteit en Personeelszaken, thans administrateur van de Dienst voor Schone Kunsten, die geassisteerd werd door twee vaste ambtenaren, t.w. V. W. van der Stap, boekhou der A bij de Duinwaterleiding en A. E. van der Bilt, commies ter Gemeentesecretarie, en een typiste in tijdelijk dienstverband. Het kantoor van de Liquidatie-Commissie werd in overleg met de directeur van de Dienst voor Schone Kunsten gevestigd in de Nassau- Zuilensteinstraat la. Werkzaamheden. De werkzaamheden van de Liquidatie-Com- missie bestonden uit: a. regeling van de overneming van het perso neel van het voormalige Vestigingsbureau door het Rijk. Bij de overneming waren 575 personen werkzaam bij het Vestigingsbureau. In overleg met de afdeling Personeel van het C.B.V.0.1) werd een schifting gemaakt onder het personeel BIJLAGE 1) Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 246