I r 21 - van Vooral het uitzoeken van het verschil in de grootboekrekening „Huurvergoeding 1943” verg de veel tijd. De administraties der afdelingen Huurvergoeding en Declaraties waren over 1943 niet op elkaar ingesteld, zodat de controle hier door zeer bemoeilijkt werd. Alle declaraties van 1943 moesten worden geeollationneerd met de kasbewijzen, onderscheidenlijk voor f 9.454.406,68 uitgaven en f 1.089.497,74 ontvangsten. Hierna bleek dat 1 000 debet- en creditposten niet wa ren gedeclareerd. Van deze posten werden alsnog declaraties opgemaakt, terwijl de foutieve decla raties en boekingen werden hersteld Het declareren van de overige evacuatiekosten ging naar verhouding veel sneller. De verschil len in de grootboekrekeningen konden door con trole met de sub-grootboeken veelal in korte tijd worden opgelost. Op 31 October 1946 kon ten slotte gezegd worden, dat alle evacuatiekosten, tot een totaal bedrag van ruim 43 millioen (het juiste bedrag 1) Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers. is f 43.051.452,52),aan het Rijk waren gedeclareerd. e. Controle op door het Rijk in rekening-courant verrekende declaraties met het aan de ge meente ’s-Gravenhage verleende evacuatie- crediet Bij de overneming bleek, dat verrekeningen in rekening-courant door het C.B.V.O. over de maanden Augustus 1944 t./m. April 1945, totaal ten bedrage van f 13.627.486,91, nog niet waren geboekt. Zij waren reeds geruime tijd in behan deling bij de afdeling Declaraties ter vaststel ling om welke declaraties en tot welk bedrag het hier ging, alsmede op welke begrotingson derdelen en welke dienstjaren deze bedragen moesten worden geboekt. Het was achteraf zeer moeilijk de nodige gegevens te verzamelen en de gewenste controle uit te oefenen. Alvorens hiertoe te kunnen overgaan moest een kaartsysteem van alle verzonden declaraties 2 000 stuks) worden ingericht. Door middel van de sub-grootboeken werden alle noodzake- ting, om de in 1946 uit te keren herberekenings- bed ragen nog te mogen verantwoorden op de loonbelastingkaarten 1945; hierdoor werd voor komen, dat 600 nieuwe loonkaarten, loonbe lastingkaarten en werknemersverklaringen moesten worden vervaardigd en ingevuld; Verder verzorgde de loonadministratie de be rekening van de wedden na 1 November 1945 van de bij de Liquidatie-Commissie, het C.B.V.O. en het Centraal Bureau voor de Huisvesting te ’s-Gravenhage e.o. gedetacheerde ambtenaren. Voor zover deze wedden bij de betrokken bureaux werden berekend, werden zij gecontroleerd en op kaart gebracht. Al deze omvangrijke werkzaamheden waren op 1 Augustus 1946 vrijwel geëindigd. c. Regeling overneming van alle lopende finan ciële zaken door het Rijk. Op 13 December 1945 werd door de Liquidatie- Commissie een uitvoerige rekening ingediend bij het C.B.V.O., ten bedrage van f 3.394.492,58, in d. Controle op door het C.B.V.O. op te maken declaraties aan het Rijk voor door de Ge meente gedane uitgaven vóór de datum 1 November 1945. Op 1 November 1945 was er nog voor een totaal bedrag van f 10.825.731,23 te declareren en wel voor: verband met de vorderingen en schulden, die ten gevolge van de overneming van het Vesti- gingsbureau waren ontstaan. Tegen verscheide ne hierop voorkomende posten maakte het C.B.V.O. echter bezwaar. De hieruit voort vloeiende besprekingen hadden tot resultaat, dat slechts een tweetal posten, totaal ten bedrage van f 78,68, voor rekening van de Gemeente wer den genomen. Daartegenover werd echter een bedrag van f 90,ten gunste der Gemeente ge bracht, waardoor de vordering op het C.B.V.O. werd verhoogd tot f 3.394.503,90, welk bedrag geheel werd terugbetaald. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK VESTIGINGSBUREAU. 1.451.664,17 2 Incidentele uitkeringen Inkwartieringevergoedingen Herstelfonds 1940 Huurvergoeding eigen woning Huurvergoeding inwoning Huurvergoeding bedrijven Personeelsuitgaven Zakelijke uitgaven Noodevaeuatie Noodtehuizen Niet gedeclareerde posten „Sammelverwaltung” Huurvergoeding eigen woning Niet gedeclareerde posten Saldo Huurvergoeding J» n 81.296,63 492 704,70 187.896,67 6.880,81 248,50 53.701,74 4.465,07 313,73 Betalingen. f 532.684,21 655.776.44 338.078,81 4.368.989,60 n 1.763.513.24 50,76 15.734,40 f 774.095,55 60.270,55 37.366,65 f 2.323,395,92 f 8.502.335,31 Ontvangsten. 1945 1945 1945 1945 I 1945 1945 1945 j 1945 1945 j 1945 1945 5 1945 1944 I 1944 1944 1943

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 247