21 h. Het oplossen van financiële problemen, die een uitvloeisel waren van het Gemeentelijke beheer vóór 1 November 1945. Het is begrijpelijk, dat zich nog vele financiële kwesties voordeden, waarmede de leiding van de nieuw gestichte bureaux geen raad wist, maar zij konden alle ten gunste van de Gemeente worden opgelost. Ten slotte moge hier worden vermeld, dat tegen 1 November 1946 de werkzaamheden van de Liquidatie-Commissie zodanig waren vermin derd, dat geen volledige dagtaak meer bestond voor de twee gedetacheerde ambtenaren, in ver band waarmede hun elders een taak werd toe gewezen. In de avonduren hebben deze amb tenaren nog de nodige werkzaamheden ten be hoeve van de Liquidatie-Commissie verricht. f. Het uitzoeken en opnieuw declareren van ge declareerde posten, die aanvankelijk door het Rijk niet werden verrekend. Door middel van het kaartsysteem werd ge constateerd, dat duizenden posten over 1942,1943 en 1944, totaal ten bedrage van f 182.381,61, om verschillende redenen (mondelinge toelichtin gen) niet waren verrekend. Deze posten werden nogmaals ondershands gedeclareerd en voorzien van de nodige schriftelijke en mondelinge toe lichting, hetgeen tot resultaat had, dat zij alle in rekening-courant werden verrekend. Ook ver schillende andere moeilijkheden werden door persoonlijk contact ten gunste van de Gemeente opgelost. g. Het declareren aan het Rijk van door de Ge meente na 1 November 1945 gemaakte eva- cuatiekosten en de verrekening daarvan. De evaeuatiekosten van de Gemeentediensten en -bedrijven zijn alle door het Gemeentelijk Vestigingsbureau betaald en aan het Rijk gede clareerd en zijn of zullen worden vergoed door het Rijk. Van 1 November 1945 t./m. 31 Decem ber 1946 bedroegen deze kosten f 470.016,02. Bijlagen. I. Proef- en saldibalans per 1 Januari 1947. II. Overzicht van de verhouding van de Liqui datie-Commissie ten opzichte van het Rijk (C.B.V.O.) per 1 Januari 1947. III. Overzicht van de door het C.B.V.O. goedge keurde, maar door het D.B.V.O. nog niet afgedane rekening-courant (zie opmerkin gen onder e). ’s-Gravenhage, 15 Juli 1949. De administrateur van de Liquidatie-Commissie van het Gemeentelijk V estigingsbureau, P. A. FREQUIN. lijke gegevens hierop verwerkt. Daarna kon pas met voornoemde controle een aanvang worden gemaakt. De reeds door de afdeling Declaraties verzamelde gegevens konden hierbij niet worden gebruikt. Ten einde het verrekenen van de declaraties, die bij de controle nog niet verrekend bleken te zijn, te bespoedigen en verschillen in de afrekeningen op te lossen, werd persoonlijk con tact gezocht met de Ministeries van Binnenland se Zaken (C.B.V.O. en D.B.V.O. van Sociale Zaken (Herstelfonds 1940) en van Financiën. In het rekening-courant-systeem van het C.B.V.O. werd aan het eind van 1945 een reorga nisatie ingevoerd, waardoor dit bureau alleen maar een rekening-courant-verhouding had met de Districtsbureaux en deze op hun beurt met de gemeenten van hun district. Eerst in April 1946 was deze omzetting enigszins gelukt en werd op bescheiden voet een aanvang ge maakt met verrekeningen door het C.B.V.O. met het D.B.V.O. Gevoerde besprekingen hadden tot resultaat, dat declaraties van de Gemeente met voorrang werden behandeld. Over het tijdvak April t./m. September 1946 verrekende het C. B.V.O. dan ook voor een totaal bedrag van f 11.674.656,97 (zie bijlage III) ten behoeve van de Gemeente met het D.B.V.O. Dit laatste Bu reau had echter geen personeel om extra werk zaamheden te verrichten, zodat het met het af boeken van de rekening-courant met de gemeen te ’s-Gravenhage niet verder was gekomen dan het saldo van overneming van het C.B.V.O. Daar het te voorzien was, dat hierin geen spoe dige verbetering was te verwachten, is de Liqui datie-Commissie begonnen afschriften te maken van de rekening-courant C.B.V.O.D.B.V.O. voor wat de gemeente ’s-Gravenhage betreft. Bij vergelijking met het eigen kaartsysteem werden verscheidene verschillen geconstateerd (o.a. enige dubbele verrekeningen). Hoewel dus deze moeilijke controle reeds door de Liquidatie- Commissie is verricht, is aan de eenvoudige opstelling van de rekening-courant door het D. B.V.O. in verband met moeilijkheden in de personeelsbezetting nog steeds niet begonnen. Van 1 November 1945 t./m. 31 December 1946 verwerkte de Liquidatie-Commissie aan verre kende posten een netto-bedrag van f 27.832.877,23. Per 1 Januari 1947 was er nog van het Rijk te vorderen f 3.029.607,44 (zie bijlage II), slechts 175 declaraties. Hoewel de evaeuatiekosten over het jaar 1942 en de naar aanleiding hiervan ingediende decla raties aan het Rijk niet in de boeken der Liqui datie-Commissie zijn verwerkt, werden deze toch in bovengenoemd kaartsysteem opgenomen, ter controle, of volledige verrekening van deze uit gaven plaats heeft. VEBSLAG VAN HET GEMEENTELIJK VESTIGINGSBUREAU. 3 i) Districtsbureau Verzorging Oorlogsslachtoffers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 248