17 Het aantal ongevallen in de verzekerings- plichtige bedrijven der Gemeente bedroeg 1 247. Het totaal aantal ziekmeldingen van leden van bet Gemeentepersoneel (het Politiepersoneel niet inbegrepen) bedroeg 15 065, waaronder 6 330 gevallen van influenza. Het ziekteeijfer (aantal verzuimdagen op 100 arbeidsdagen) was voor mannen 6,8, voor vrou wen 9,4, voor de mannen en vrouwen te zamen 7,4. In het kader der maatregelen tot verbetering der geestesgesteldheid van en het aankweken van voor de gemeenschap gunstige eigenschap pen bij het Gemeentepersoneel werd een aantal jeugdige ambtenaren en werklieden door buiten gewoon verlof met behoud van wedde in de ge legenheid gesteld, een cursus aan een der Volks hogescholen in Nederland te volgen. Bij Raadsbesluit van 25 Maart 1946 zijn op voorstel van Burgemeester en Wethouders gel den beschikbaar gesteld om aan hen, die pen sioen of pensioenvervangende uitkeringen ten laste der Gemeente genieten, over het jaar 1945 een extra uitkering te verstrekken tot een be drag gelijk aan het pensioen over een kwartaal, tot een maximum van f 500, Omtrent de organisatie van Gemeentesecreta rie, bedrijven en diensten kan het vol gende wor den medegedeeld. De tijdelijke Gemeenteraad besloot op: 25 Februari 1946: vast te stellen de Verorde ning voor de Dienst van Schone Kunsten; 18 Mei 1946: vast te stellen de Verordening betreffende indeling van de werkzaamheden ter Gemeentesecretarie 27 Mei 1946, No. 162478, afd. S.Z., Bijl. No. 131, Handl, blz. 95 t./m. 97: tot exploitatie door de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg van de lunchroom Zuiderpark-zwembad; 9 September 1946, No. 167135, afd S.Z., Bijl. No. 260, Handl, blz. 246: tot beschikbaarstelling van een crediet van f 11.500,voor de aankoop van een boekhoudschrijfmachine ten behoeve van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorziening; 12 Juni 1946, No. 164399, afd. S.Z., Handl, blz. 106, Bijl. No. 143: tot wijziging van het Regle ment op de Gemeentelijke Dienst voor Maat schappelijk Hulpbetoon (Verz. 1921, No. 22) in verband met de verandering van de naam „Ge meentelijke Dienst voor Maatschappelijk Hulp betoon” in „Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen”; 20 Augustus 1946: tot overneming van de be zittingen en schulden van de woningbouwver eniging „Mischkenot Israël” (woningen van Israël) omvattende o.m. 360 woningen c.a. Aan het op blz. 14 van het jaarverslag over 1943 vermelde besluit ter zake is geen uitvoering ge geven: door het herstel van het Nederlandse recht na de bevrijding is aan dit besluit elke wettelijke grondslag ontvallen. Voorts besloot de tijdelijke Gemeenteraad tot: beschikbaarstelling van f 879.000,zijnde het verschil tussen de kosten van voor de voorma lige Duitse Weermacht uitgevoerde werken groot f 6.481.500,en het van het Rijk terug ontvangen bedrag, groot f 5.602.500,(25 Maart); het aanbrengen van vernieuwingen in het Openbaar Slachthuis (29 April); profielswijziging en bestrating van de Ko- ningskade (27 Mei); het verlenen van eervol ontslag aan de direc teur van het Gemeentelijk Gasbedrijf, Prof. Ir. G. A. Brender a Brandis en het in zijn plaats benoemen van de heer Ir. E. H. Berkhuysen, tot dusver hoofdingenieur-afdelingschef bij dat Be drijf (12 Juni); de bouw van het administratief gedeelte van het nieuwe stadhuis op het Alexanderveld en de verhuring daarvan aan het Rijk voor tien jaren (1 Juli); De zuivering van ambtenaren en werklieden, in 1945 aangevangen, werd in het verslagjaar beëindigd. Hier volgt een opgave van het aantal gevallen en de wjjze van berechting. Niet in aanmerking genomen de 404 N.S.B.-ge- vallen waren op 31 December 1946 1287 gevallen berecht; 498 personen werden de Minister van Binnenlandse Zaken of van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen voor ontslag voorgedragen; 499 anderen zijn disciplinair gestraft (met beris ping, onthouding van periodieke weddeverho- gingen, terugzetting in rang enz.). Ten aanzien van 290 personen was de conclusie, dat zij zich niets te verwijten hadden of wel, dat tegenover een enkele misgreep zoveel verdienstelijk vader lands werk stond, dat er voor enige bestraffing geen reden was. In 56 gevallen is naar aanleiding van de opge legde of voorgestelde straffen revisie of beroep toegepast, hetgeen in alle gevallen heeft geleid tot het nemen van een lagere strafmaatregel; daarnaast is in 7 gevallen door de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen of van Binnenlandse Zaken besloten tot oplegging van een disciplinaire straf, in afwijking van het advies der Coördinatie-Commissie voor de zuive ring van Gemeentepersoneel. Organisatie diensten. Ongevallenverzekering Ziekte onder het Gemeentepersoneel. van Gemeentesecretarie, bedrijven en Zuivering van het Gemeentepersoneel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 24