22 2 rijk terugliep, besloot de Stichting Nederlands Volksherstel de exploitatie van dit tehuis te beëin digen, de nog aanwezige oorlogsslachtoffers over te brengen naar het noodtehuis Nijkerklaan 9, en de exploitatie van deze kleinere inrichting daarna van de Gemeente over te nemen. De ver zorging van de vrijwel uitsluitend in het nood tehuis Groenestein ondergebraehte vrouwen en kinderen van politieke delinquenten, waarbij zich geleidelijk ook uit gevangenschap ontslagen personen voegden, werd met ingang van 12 No vember 1945 geheel overgenomen door de Ge meentelijke Dienst voor de Noodtehuizen. De hiernavolgende staat geeft een overzicht van de scholen en gebouwen, die achtereenvol gens in 1945 als noodtehuis in gebruik genomen zijn, terwijl deze staat tevens nadere bijzonder heden bevat met betrekking tot de aard van het gebouw, het tijdstip en de duur van de inge bruikneming, alsmede van de capaciteit van de tehuizen enz. In verband met bedoelde maatregelen werd de exploitatie van de noodtehuizen gevestigd in de Comeniusschool aan de Kempstraat 126 en Huize Cromvliet overgenomen onderschei denlijk door het Militair Gezag en Nederlands Volksherstel, ter opneming van alleenstaande kinderen van politieke delinquenten. Een en ander had mede tot gevolg, dat op 9 Juni 1945 een nieuw noodtehuis, villa Welgelegen, Julia laantje 1 te Rijswijk, in gebruik genomen moest worden en hoofdzakelijk voor gezinsbewoning werd ingericht. Ten slotte werd op 1 September 1945 aan de Prins-Mauritslaan 94 een noodtehuis geopend voor Israëlieten, waardoor de voorschriften met betrekking tot het Joodse geloof beter in acht genomen konden worden dan bij verzorging in de algemene noodtehuizen. In verband met de omstandigheid, dat het aan tal in het noodtehuis Groenestein opgenomen oor logsslachtoffers in de volgende maanden belang- VERSLAG TIJD. GEM. DIENST V. H. ONDERBRENGEN VAN OORLOGSSLACHTOFFERS IN NOODTEHUIZEN. Opmerkingen Nood tehuis. Tijdvak van gebruik. Capaciteit 30 pers. 15 Maart ’45—9 Juni ’45 110 pers. 3 Maart ’45—12 Mei ’46 3 Maart ’45—28 Apr.’45 50 pers. 3 Maart ’45—28 Apr.’45 50 pers. 3 Maart ’45—12 Mei ’46 75 pers. 3 Maart ’45—16 Mrt.’45 75 pers Niet in gebruik 50 pers. 3 Maart ’45-24 Mrt.’45 3 Maart '45-23 Mrt.’45 150 pers. 24 Maart ’45 12 Mei’46 St.-Eozaschool, Nijkerklaan 7. 120 pers. ’45—12 Mei’46 145 pers. 1 April ’45 12 Mei’46 6 April 100 pers. ’45-12 Nov.'45 150 pers. 1 Juni ’45-12 Mei ’46 35 pers. 9 Juni ’45—30 Apr. ’46 1 Sept. 45 pers. 12 Nov. '45—12 Mei ’46 350 pers. Openbare school voor u.l.o., Laan 5. Gemeentelijk Verzorgingshuis, Morsestraat 9. St.-Carolusschool, Westeinde 99. Comeniusschool,Kempstraat 126. St.-Bonifaciusschool, Van-Vredenburghweg 50, Rijswijk. Openbare lagere school, Nijkerklaün 9. Villa Welgelegen, Julialaantje 1, Rijswijk. Herenhuis aan de Prins-Mauritslaan 94. Huize Cromvliet, Beetslaan, Rijswijk. St.-Christinusschool, Westeinde 175. Weeshuis en schoolgebouw Groenestein, Loosduinseweg 529. Kon. Emmaschool, Boerenstraat 56. Christelijke school voor u.l.o., Broekslootkade 95. School met de Bijbel. Broekslootkade 97. St.-Jozefschool, V.-d.-Duynstraat 65. Villa Den Burgh, Julialaantje 24, Rijswijk. 3 Maart ’45—31 Mrt ’45 5 Maart ’4512 Juni’45 45 pers. 75 pers. Gebouw gevorderd door Militair Gezag. Bewoners ondergebracht in „Welge legen”. Overgenomen door de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen. Bew'oners ondergebracht in de noodte- huizen V.-d.-Duynstraat, „Cromvliet" en Vredenburghweg, Rijswijk. Idem. Overgenomcn door de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen. Villa gevorderd door de Duitse bezet tingsmacht. Bewoners ondergebracht in „Cromvliet" en de scholen Broek slootkade. Reserve-noodtehuis. genomen. Bewoners ondergebracht in de noodte huizen Boerenstraat, V -d.-Duynstraat, Kempstraat en Nijkerklaan 7. Voortgezet in noodtehuis Westeinde 175. Gebouw overgenomen door Nederlands Volksherstel. Bewoners ondergebracht in V. d.-Duynstraat en Boerenstraat. Overgenomen door de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen. Van 1 Juni 1945 af ingericht als nood ziekenhuis overgenomen door de Ge meentelijke Dienst voor Sociale Be langen. Overgenomen door de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen. Overgenomen door Nederlands Volks herstel. Overgenomen door de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen. Noodtehuis voor Israëlieten. Overge dragen aan de Israëlitische Gemeente te ’s-Gravenhage. Overgenomen <joor de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 252