22 3 Het hoofdkantoor was gevestigd in een van derden gehuurd winkelpand met bovenwoning aan de Annastraat 17 een ondoelmatig en voor het doel ongeschikt gebouw waarin de verschillende afdelingen van de Dienst waren ondergebracht. Ten einde dit winkelhuis met woning, in verband met de grote woningnood, aan zijn natuurlijke bestemming te doen beant woorden, kon de Dienst door bemiddeling van de Wethouder van Financiën, de heer Dresmé, dit ondoelmatige gebouw verlaten, waarna het hoofdkantoor medio Maart 1946 werd gevestigd in enige lokalen van het gebouw Mercurius aan het Noordeinde. strateur bij de Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw werd benoemd, waarna zijn taak werd overgenomen door de heer G. A. Moerkerken, die met ingang van 1 Februari 1946 als plaatsvervangend hoofd bij de Dienst was gedetacheerd. Gedurende het tijdvak van 1 Januari tot 15 April 1946 werden ontslagen hetzij op eigen verzoek, hetzij in verband met de reorganisatie 30 ambtenaren en werklieden, nl. 2 beheer ders, 4 schrijvers 1ste klasse, 2 schrijvers 2de klasse, 1 incasseerder, 9 helpsters, 11 huis knechts en 1 werkster. In dezelfde periode wer den 7 personen aangesteld en wel 1 assistent- beheerder, 3 helpsters, 1 huisknecht en 2 werk sters. Gedetacheerd bij de Dienst werden in dat tijdvak 3 ambtenaren, nl. 1 boekhouder C, 1 bureauchef B en 1 administratief ambtenaar C. Met ingang van 4 Januari 1946 werd de heer F. W. Schmale bij de Dienst gedetacheerd en belast met de leiding van de afdeling Perso neelszaken en Secretariaat. Daar, als gevolg van de bijzondere omstandigheden, zowel de rechtspositie als de salarissen en lonen van het losse personeel onvoldoende waren geregeld, werden ten einde op korte termijn verbetering te verkrijgen alle overeenkomsten onder in achtneming van de wettelijke opzegtermijnen beëindigd. Daarna zijn, in overeenstemming met de Gemeentelijke regelingen, nieuwe arbeidsovereenkomsten op uniforme loon- en arbeidsvoorwaarden met het daarvoor in aan merking komende personeel aangegaan. Deze sanering is zonder ernstige moeilijkheden ver lopen, terwijl gelijktijdig maatregelen werden genomen met betrekking tot de personeelsbezet ting in de noodtehuizen en op het hoofdkantoor. Volledigheidshalve wordt een staat betref fende het personeel toegevoegd, waarin mede een beeld wordt gegeven van de personeelsbe zetting in de noodtehuizen, onderverdeeld naar de op grond van de taak te onderscheiden groepen. De organisatie van de Dienst bestond behalve uit de reeds eerder genoemde noodte huizen uit nog een vijftal afdelingen, die alle in het hoofdkantoor waren ondergebracht, t.w.: Registratie en Documentatie, Distributiezaken, Sociale Verzorging, Comptabiliteit, Personeels zaken en Secretariaat. Daar de instelling van de Dienst onder wel zeer moeilijke omstandigheden plaats had en de onderbrenging van de oorlogsslachtoffers uiter aard alle energie opeiste, kon, mede door het gebrek aan geschikte arbeidskrachten, niet de vereiste aandacht aan de organisatie worden geschonkem Bovendien moet in dit verband melding wor den gemaakt van de herhaalde wisseling in de leiding, niet slechts in die van de Dienst, doch ook in die van de noodtehuizen, hetgeen uiter aard een ongunstige invloed moest hebben op de algemene gang van zaken. Eind December 1945 na het vertrek van de heer J. P. J. Camfferman werd de leiding opgedragen aan de heer F. C. H. Böhmermann, die met ingang van 27 April d.a.v. tot admini- N00DTEHUI8. Totaal. Beheerders. personeel. enz. 1 2 West- 11 28 Hoofdkantoor Algemeen en reserve 28 25 7 i 12 Boerenstraat 56 V.-d.-Duynstraat 65 „Gro“nestein” Nijkerklaan 7 Pr.-Mauritslaan 94 Van-Vredenburghweg '0 Welgelegen Noodziekenhuis einde 175. 6 5 22 6 5 6 2 1 1 1 1 1 1 Assisten t- beheerders. 2 2 3 2 Personeel op 1 Januari 1946. Totaal. 7 6 30 11 8 8 4 6 1 3 1 2 2 12 2 1 2 2 Huisvesting van de Dienst. 12 24 i 17 91 31 4 126 15 67 31 5 103 7 2 25 2 4 31 VERSLAG TIJD. GEM. DIENST V. H. ONDEKBRENG1N VAN OORLOGSSLACHTOFFERS IN NOODTEHVIZEN. Organisatie en personeel. Personeel op 15 April 1946. Verpleegsters, Huisknechten Administratief helpsters enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 253