1 I I 1 s lïl 77 in I f |s I i [1 l I lil i I I lil I \l l i 22 1 f i i I - 5 Zoals reeds eerder is medegedeeld, werd bij het huisvesten van gezinnen getracht het gezins verband, indien mogelijk, te bewaren. Daartoe werden de gezinnen, voor zover mogelijk, onder gebracht in afzonderlijke kamers en, indien huisvesting in scholen noodzakelijk was, is aan de gezinnen een geheel dan wel een gedeelte van een klasselokaal aangewezen, dat door gebruik making van schotten zij het ook zeer voor lopig aan het doel was dienstbaar gemaakt. g g i g S z s afgevloeid met de liquidatie van de Dienst voor de Noodtehuizen zou worden belast. Daar de heer Moerkerken in September 1946 is over geplaatst naar de Gemeentelijke Leen- en Voor schotbank, in verband met de uitvoering van het Consumentencrediet, is de liquidatie opge dragen aan de heer Böhmermann, naast zijn taak als administrateur van de Dienst voor de W ederopbouw. i cc: de sociale verzorging van de in de noodtehuizen opgenomen personen berekend dan het perso neel, dat thans min of meer toevallig, vaak zonder enige vooropleiding, bij de Gemeentelijke Dienst voor de Noodtehuizen was te werk gesteld. In overleg met de Wethouder van Sociale Zaken zijn echter eerst de belangrijkste moei lijkheden bij laatstbedoelde dienst op gelost, waarna, mede in verband met de benoeming van het hoofd van de Dienst tot administrateur bij de Dienst voor de Wederopbouw, werd be sloten de exploitatie van de noodtehuizen met ingang van 12 Mei 1946 aan de Dienst voor Sociale Belangen over te dragen. Vervolgens werd beslist, dat de heer G. A. Moerkerken met een klein aantal ambtenaren dat in de loop van 1946 en 1947 geleidelijk is 1 >s I 2 i i 380 116 146 28 i Onder verwijzing naar de mededelingen in het begin van dit verslag met betrekking tot de in de noodtehuizen opgenomen categorieën oor logsslachtoffers volgen thans enige overzichten van de in de tehuizen ondergebrachte personen en verpleegdagen, onderscheiden naar de cate gorieën en gesplitst in gezinnen en alleen staanden. VERSLAG TIJD. GEM. DIENST V. H. ONDERBRENGEN VAN OORLOGSSLACHTOFFERS IN NOODTEHUIZEN. STAAT A. de in 1945 opgenomen personen. CATEGORIE. 2 16 73 5 1 1945 3 23380 72 263 47 26 6908 10020 8 12 5 9 8 3 13 2 5 3 62794 9; 135215 de in de periode Alleenstaanden. Verpleegdagen. Puisouen. CATEGORIE. 17 93! 62 5869 44 42 3' 21236 5519 9848 18! 14 31479 52686 Bijzonderheden inzake de huisvesting der gezinnen. 62 10 9 6 12 1 9 8 34 16 23 22 14 13 18 3 2446 28572 1730 4206 2194 1864 1367 13688 776 5773 2291 21907 4994 6042 804 18868 159 1838 26720 361 5698 3696 4525 131! 43 98| 20 2656 2794 6452 718 8786 655 d 2 •o CS 2 •C 73 -S _o Alleenstaanden. 3793 4973’ 1363* 224| 67 60 25 924* 918; 916 31007i 41414 Boinbaidementsslachtoffors Terugkerende geëvacueerden Hongervluchtelingen Gerepatrieerden (tussen 1940 en 1945 naar het buitenland vertrokken) Gerepatrieerde!! (vóór 1940 naar het buitenland vertrokken). Politieke delinquenten. Armlastigen 2 s o 13697 10863 7752 -I 5170 7 43794i I 1561] I 91| 19 Overzicht van Overzicht van STAAT B. van 1 Januari 1946 t./m. 12 Mei 1946 in de noodtehuizen ondergebrachte personen. 1965 3386 424 83’ 10jl04073| 19908 1 30’ 7. Jid Gezinnen. d 35s 13 10 341, 18 105 218 19, 9 7 Verpleegdagen. 23 10| 11' 19 11' 2 81 26 83! 311 2 6 16 420! 36jl33|251!100 365| 18 103 244’! 55 ■4 JL .4 r» i t O o O t ry 545371 16347! 16283 13423 11127 120 144 73 288 62 56! 31 100 21! 49 Persouen. 96 26! 343 98 102 143 I 82'144 92 53 39 56 46! 18 28 48 23 17 In de noodtehuizen opgenomen oorlogsslachtoffers. Gezmntn. Bombardementsslachtoffers Terugkerende geëvacueerden Hongervluchtelingen Gerepatrieerden (tussen 1940 en naar het buitenland vertrokken) Gerepatrieerden (vóór 1940 naar het buitenland vertrokken) Politieke delinquenten Armlastigen 76 140: 80, 51 12* 9 7 2 86 213; 30! 6 19 2 3j 13 8 L 1360 308 427 625 285 1067 147 304 616 293 160 124 S 55 33 37! 30 56! 13 33; 55 22 98! 20 41! 37 20! 68! 16 56 15 78 1*1 61 96 41 162 25 17 18 16 46’ 12 1AAQCR!- 15: 4 7 4 3 8 1 3 4 7 3 -- 1039 214 3O8|517 220 825 93 225 507 214(121

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 255