22 10 terugkeer van de in Duitsland te werk gestelde personen, van de politieke gevangenen en krijgs gevangenen te bereiken, maar vooral om de Nederlandse volksgezondheid zoveel mogelijk te beveiligen, werd ook in de Gemeente een repa- triëringsorganisatie in het leven geroepen. De met de repatriëring verband houdende werk zaamheden, nader geregeld in de circulaire van de Chef-Staf Militair Gezag van 28 Maart 1945, Dienst voor de Evacuatie en Repatriëring no. 3962, hadden in hoofdzaak betrekking op de medische controle, de politieke testing, het registreren van de repatriërenden en het af ge ven van distributiebescheiden, de zorg voor inschrijving en terugvoering in het arbeidspro ces, alsmede op de maatregelen voor eventuele steunverlening. De hierboven geschetste werk zaamheden werden in samenwerking met de Gemeentelijke Dienst voor de Noodtehuizen ver richt door het Nederlandse Rode Kruis, de Politie en de Politieke Opsporings-Dienst, de Seeretarie-afdeling Bevolking en de Distributie- dienst, alsmede het Gewestelijk Arbeidsbureau. Nadat de gerepatrieerden al deze officiële in stanties waren gepasseerd, werden zij als zoda nig erkend, waarna hun van overheidswege faciliteiten, distributiebescheiden en eventueel financiële en materiële steun konden worden verstrekt. Voor zover de uit het buitenland terugkerende personen niet in eigen huisvesting konden voorzien werden zij, zoals hierboven reeds is vermeld, opgenomen in de Gemeente lijke Noodtehuizen. Het Gemeentebestuur zag zich dus geplaatst voor de taak, de uit het buitenland terugkerende politieke gevangenen, krijgsgevangenen en arbeiders te ontvangen en in eerste instantie te verzorgen. De leiding van deze werkzaamheden berustte bij de Wethouder van Sociale Zaken, die voor de uitvoering van deze taak (le medewerking had verzocht en verkregen o.a. van de Haagse afdelingen van het Nederlandse Rode Kruis, Nederlands Volksherstel en de Unie van Vrou- welijke Vrijwilligers. Het Rode Kruis had tot taak de keuring van de repatriërenden; de Transportcolonne ver richtte belangrijke diensten bij het thuis bren gen van de mensen. Verder was nog vrouwelijk en mannelijk personeel permanent aanwezig voor het verlenen van alle gewenste hulp. Nederlands Volksherstel had de registratie op zich genomen, w7elke werkzaamheden eveneens goed en vlot verliepen. De Unie voor Vrouwelijke Vrijwilligers stelde een aantal dames beschikbaar voor de bediening bij het verstrekken van warme maaltijden. De Haagse Brandweer stond dagelijks een aantal brandwachts af voor het verlenen van hulp aan de repatriërenden, o.a. door het helpen dragen van de bagage, die vaak zeer omvang rijk was. Ook hielden de brandwachts orde aan de tafels. De eerste weken, toen uiteraard een groot aantal mensen terugkeerde, zorgde het muziek corps van de Haagse Politie en van de Gemeen telijke Reinigingsdienst voor muzikale opluis tering. De corpsen, die elkander om de andere dag aflosten, brachten direct een goede stem ming onder de repatriërenden, zodat ook deze hulp vanzelfsprekend zeer gew’aardeerd werd. De Gemeentelijke Dienst voor de Noodtehuizen was belast met de aan de repatriëring verbon den administratie en de verdere af voer van de uit het buitenland terugkerende personen. Verder w7erd de repatriërenden alle hulp ver leend wanneer dit nodig bleek. Het nog niet geheel gereedgekomen gebouw7 van de P.T.T. op de hoek van de Rjjswijkseweg werd voor de ontvangst afgestaan. Gemeente werken had de grote benedenzaal voor dit doel ingericht, o.a. door het plaatsen van tafels en stoelen, een aantal keuringshokjes, alsmede door het aanbrengen van een versiering van vlaggen doek. terw7ijl de Dienst der Gemeenteplantsoenen zorgde voor een versiering van groen en bloe men op de tafels. De Centrale Keukens leverden de voeding en de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg het nodige servies, heet w7ater en doeken voor het afwassen van eetgerei. Ten slotte zorgde de Gemeentelijke Reini gingsdienst voor het schoonhouden van de zaal, de toiletten en terreinen. Van het station af konden de repatriërenden het gebouw7 over het terrein van de Spoorwegen bereiken, zonder de openbare straat te moeten passeren, hetgeen een belangrijk voordeel w7as, vooral met het oog op de nieuwsgierigheid van het publiek. In de zaal, welke plaats bood aan ongeveer 1 000 personen, werd, nadat het muziekcorps het Wilhelmus ten gehore had gebracht, en de men sen aan lange tafels hadden plaatsgenomen, het eten opgediend, waarna namens het Gemeente bestuur een welkomstwoord w7erd gesproken en enige zakelijke inlichtingen werden verstrekt. Na het nuttigen van de maaltijd gingen de repatriërenden, tafel na tafel, naar de Registra tieafdeling, vervolgens naar de keuring en ten slotte naar de afdeling Distributie, w7aar distri butiebescheiden voor één week in ontvangst werden genomen. Voor de af voer van de repatriërenden, niet slechts binnen de Gemeente, doch ook naar de omliggende gemeenten behorende tot de kring Den Haag, zorgde de vervoerafdeling, waartoe VERSLAG TIJD. GEM. DIENST V. H. ONDERBRENGEN VAN OORLOGSSLACHTOFFERS IN NOODTEHUIZEN. I I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 260