I H 22 ill 0.0 o ocsz; 11 In de maanden Juni, Juli en Augustus 1945 werd ten behoeve van de warme maaltijden in totaal 55 900 liter pap verstrekt. De liquidateur, F. C. H. BOHMERMANN. £-a op het terrein een aantal vrachtauto’s en auto bussen stonden op gesteld. In het algemeen had alles een zodanig vlot verloop, dat bij aankomst van een trein met ongeveer 800 personen maximaal twee uur nodig was om allen af te voeren. De repatriërenden waren vol lof over deze ontvangst alsmede over de vlugge en doeltref fende behandeling. Het bleek noodzakelijk regelmatig controle op de politieke gezindheid van de repatriërenden uit te oefenen. Hiermede was de P.O.D. x) belast. De personeelsbezetting was echter op een zodanige hoeveelheid werk niet ingesteld, waar door niet zulk een activiteit kon worden ont plooid als wel gewenst was. s Ten slotte verdient nog vermelding dat, even redig aan het teruglopen van het aantal repa triërenden, de Dienst werd ingekrompen, waarna eind Augustus het ontvangstlokaal werd verplaatst naar Waldeck-Pyrmontkade 4. Daar de laatste maanden nog slechts één trein per dag aankwam, werden de naar het Vader land terugkerende mensen nu door het Rode Kruis aan het station ontvangen, verzorgd en vervolgens naar huis gebracht. De volgende dag werden dan de vereiste formaliteiten vervuld. Aan alle medewerkers komt voor hun vaak welwillend verleende, in elk geval spontaan ge geven, hulp en de goede geest, welke onderling heerste, een welgemeend woord van dank toe. V 2. VERSLAG TIJD. GEM. DIENST V. H. ONDERBRENGKN VAN OORLOGSSLACHTOFFERS IN NOODTEHt IZEN. 1) Politieke Opsporings-Dienst. 68 25 436 766 2 146 Totaal 800 19 647 1 987 409 115 Juni Juli Augustus. September October November December 21 203 3 224 1 535 945 809 527 173 i 28 416 595 121 31 23 17 11 2 1 054 327 178 146 174 79 29 13 8 2 1 15 21 8 285 80 25 17 2 403 116 83 45 73 29 17 59 17 7 s 11 9 4 ■a 3 1 672 236 103 60 41 34 S ■ago ta> II? O 19 115 2 864; 1 347 839 680 443 148 1 746 391 111 25 62 41 11 1 692 2 387 Sé §8 11 3 3 15 825' 1 719 832 641 403' 186 41 bo W bC <0 S d X a het aantal gerepatrieerden, onderscheiden naar - g 5“* S S 0 897 264 110 29 52| 19 8 1 379 Overzicht van het aantal gerepatrieerden, onderscheiden naar verschillende categoriën, alsmede de bestemming en de wijze van verzorging van in 1945 uit het buitenland terugkerende personen. •g - o g ®2 l o so n a E 1 t 5 O O-O-iS a. O. 742 305 241 56 88 182 78' -E •2 8-2 a a>g£ g K o M t» B

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 261