I. BEHEER. IV. WERKEN. II. PERSONEEL. Stadhouderslaan nabij 1 GEMEENTEWERKEN VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1946. Aanbestedingen. Het aantal gehouden openbare aanbestedin gen bedroeg dit jaar 26 (14). Aan 5 der tijdelijke en losse werklieden werd buitengewoon verlof verleend voor militaire dienst. Ook deze werklieden zijn in bovenge noemde aantallen begrepen. Ambtenaren. Het korps ambtenaren bestond op 31 Decem ber 1946 0 uit 1 (1) directeur, 160 (143) techni sche en 106 (96) administratieve ambtenaren, totaal 266 (240) ambtenaren, waarvan 185 (183) in vaste dienst en 81 (56) in tijdelijke dienst. Aan 0 (1) der technische ambtenaren werd buitengewoon verlof verleend om voor derden arbeid te verrichten, terwijl er 1 (1) bij een andere dienst werd gedetacheerd. Aan 1 (0) der tijdelijke technische ambtenaren en 3 (0) der tijdelijke administratieve ambte naren werd buitengewoon verlof verleend voor militaire dienst. Al deze ambtenaren zijn in bovengenoemde aantallen begrepen. III. GEBOUWEN c.a. TEN BEHOEVE VAN DE DIENST. Aan de gebouwen van de Dienst werden de gewone onderhoudswerken uitgevoerd. De oorlogsschade aan het rioolgemaal Vliet- straat, aan het zeefgebouw Houtrustweg 600 nabij de rioolmond en aan de opslagplaats aan de Laakkade, werd hersteld. Werklieden. Het totaal aantal werklieden bedroeg op 31 December 1946 766 (746), waarvan 361 (407) in vaste dienst, 395 (330) in tijdelijke en losse dienst en 10 (9) reservisten. In het totaal is begrepen het personeel van de schoonmaakdienst, bestaande uit 189 (180) per sonen en wel 141 (127) mannen en 48 (53) vrou wen, waarvan 80 (88) in vaste dienst, 108 (90) in tijdelijke en losse dienst en 1 (2) reservist(en). De Dienst der Gemeentewerken werd beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door de Commissie van Bijstand in het Beheer der Plaatselijke Werken en Eigendommen, welke op 1 Januari 1946 bestond uit mevr. N. C. BoumaVan Strieland en de heren J. W. van den Akker, A. Folmer, W. F. van Niekerk, J. P. Schalker en J. J. Visser. Met ingang van 9 September 1946 was de samenstelling van de Commissie van Bijstand als volgt. Mevrouw N. C. BoumaVan Strie land en de heren J. W. van den Akker, Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck, G. G. Geelhoed, G. W. Hijlkema en K. J. Nieukerke. Het voor zitterschap van deze Commissie werd bekleed door de heer Ir. L. J. M. Feber, Wethouder van Wederopbouw, Openbare Werken en Toneel- zaken. Opruimingswerken. Gesloopt en verwijderd werden de navolgende militaire werken: Bunkers: sportterrein Houtrust, bosjes van Poot, Belgische Plein, Cremerweg, Straten plan „Uilennest”, Alexanderveld, „Dutten del”, Koningskade bij Dierentuin, leplaan nabij Sportlaan, Strandboulevard, Raam- weg, Van-Hogenhoucklaan, Wassenaarse- weg hoek Van-Alkemadelaan, Schenkkade nabij Koningin-Emmastraat, Stadhouders laan (tussen Prins-Mauritslaan en Scheve- ningseweg), Schevenin gseweg tegenover Stadhouderslaan, Zeesluisweg nabij kom binnenvoorhaven, Stadhoudersplein, Noordelijke kop ingang binnenvoorhaven; totaal 52 bunkers. Geschutsopstellingen: Sportlaan (sommige op particulier terrein), Stadhoudersplein, Hoek- van-Hollandlaan, „Ruigenhoek” in Oostdui- nen, Waalsdorperweg bij „Vrije School”; to taal 15 geschutsopstellingen. Straatversperringen: langs tankgracht tussen Kijkduin (einde tankgracht) en Johan-de- Wittlaan, langs Raamweg, langs Konings- Algemene beschouwingen. Voortgegaan werd met het uitvoeren van opruimingswerkzaamheden en, voor zover de materiaalpositie dit toeliet, werd het herstellen van oorlogsschade voortgezet. i) De tussen haakjes geplaatste cijfers hebben betrekking op de toestand op 31 December 1945. BIJLAGE 23

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 263