23 2 straat, Luiksestraat, Antonie-Dujjckstraat, Van- Beverningkstraat, Boreelstraat, J acob-Hop- straat, Van-Slingelandstraat, le en 2e Antonie- Heinsiusstraat, St.-Aldegondeplein, Van-Brede- rodestraat, Van-Foreeststraat, Van-Hoorne- straat, Kenaustraat, Ripperdastraat, Zeekant, Bentinckstraat (gedeeltelijk), Van-Beuningen- straat, Van-Weede-van-Dijkveldstraat, Drogers- dijk, Kielstraat, Kastraat, Schepenplein, Dr.-de- Visserplein, Wantstraat, Wimpelstraat, Kotter- straat, d’Aumeriestraat, Kat wijkstraat, Rotter- damsestraat, Aronskelkweg, Muurbloemweg (gedeeltelijk), Raamweg, Jan-van-Houtstraat, Paulus-Buysstraat, Prins-Mauritsplein, Schol- straat, Francois-Maelsonstraat, Gaffelstraat, Maststraat, Schipperstraat, Sloepstraat, Jan- Kistenstraat, Molenijzerstraat, Vlagstraat, Cir cusstraat, Haringstraat, le en 2e Messstraat, Van-Tuijllstraat, Amandelstraat, Mozartlaan, Koningskade en Strandweg (ten N.O. van de Keizerstraat). Begonnen werd met het slopen en verwijderen van de volgende bunkers: Raamweg nabij „Nederlanden van 1845”, Jan- van-Nassaustraat bij Benoordenhoutseweg, Was- senaarseweg hoek Koningskade, Benoordenhout seweg tegenover Mesdagstraat, terrein „St. Hubertus”. Het dichtmetselen van bunkers in de Oost- en Westduinen werd voltooid, terwijl in de West- duinen enige luisterapparaten werden gesloopt en verwijderd. Verder werd een begin gemaakt met het ver wijderen van funderingen van de gesloopte be bouwing langs de tankgracht t.w.: Muurbloemweg tot Stadhouderslaan (gedeelte lijk), Kijkduin (gedeeltelijk), terwijl het gedeelte Stadhouderslaan tot Johan-de-Wittlaan in voor bereiding is; op andere plaatsen: ten Noorden van de Haagweg (L.), objecten Park Zorgvliet, Van-Bleiswijkstraat en omge ving, Van-Weede-van-Dijkveldstraat, Bentinck straat, V an-Beuningenstraat, Westduinweg, Pronkstraat, Kolenwagenslag en Kurhauscaba- ret (Gevers-Deynootplein). Met het opruimen van de resten van door het publiek gesloopte woningen, welke niet meer te herstellen waren, werd voortgegaan. Het opruimen van puin en vuilstortplaatsen werd eveneens voortgezet. Bovendien werd aangevangen met het ver wijderen van gesloopte en opgeruimde resten van door V-wapens of bominslagen getroffen bebouwingen t.w.: Indigostraat, Sportlaan 79-80, Van-Voorschoten laan en omgeving, Gevers-Deynootweg en om geving, Kwekerijweg, Wassenaarseweg hoek Floris-Grijpstraat, Willem-de-Zwijgerlaan, Stad houderslaan. De opruimingswerkzaamheden in het Bezui- denhout werden op 15 September van de Gem. Reinigingsdienst overgenomen en voortgezet; een aanvang werd gemaakt met het opruimen van de funderingen. Ter vervanging van de opgebroken houtbe- strating in de Beeklaan, Bezuidenhoutseweg (gedeeltelijk), Bilderdijkstraat, Elandstraat, Koningsplein, Laan van Meerdervoort (gedeel telijk), Noordwal, Paul-Krugerlaan (gedeelte lijk), Paul-Krugerplein, Prinsessewal, Waldeck- Pyrmontkade (gedeeltelijk), Weimarstraat (ge deeltelijk), Witte-de-Withstraat en Zoutman- straat (gedeeltelijk), welke tijdens dé oorlog was verwijderd en tijdelijk van een steenbestrating was voorzien, werd een fijnasfaltbetonwegdek aangebracht. Het wegdek van de navolgende straten, welke door oorlogshandelingen was beschadigd, werd hersteld: W ilIem-de-Zwij gerlaan, Frederik-Hendriklaan, Frederik-Hendrikplein. kade, Wassenaarseweg bij Koningskade, Leidsestraatweg bij Waalsdorperlaan en Malieveld. Tankmuren: bij het zeef gebouw, Strandboule vard. In de navolgende straten, waarvan de bestra ting eveneens door de Duitse bezettingsmacht was verwijderd, werd een puinfundering aan gebracht Maastrichtsestraat, Amersfoortsestraat, Duin- kerksestraat, Brugsestraat, Mechelsestraat, Van-Aerssenstraat, Van-Loostraat, Adriaan-Coe- nenstraat, Jacob-Pronkstraat, Breezandstraat, Flakkeesestraat, Puttensestraat, Tholensestraat, Walchersestraat, Sonoystraat, Jacob-Cabeliau- straat, Lumeijstraat, Dordtsestraat, Groningse- straat, Veurnsestraat, Leuvensestraat, Adriaan- Pauwstraat, Frankenstraat, Nieuwe Laantjes, Weststraat, Vermaesstraat, Bruinbankstraat, Goereesestraat, Sehouwensestraat, V oornse- straat, Van-Egmondstraat, Ruychaverstraat, Blois-van-Treslongstraat, Koppelstokstraat, Menninckstraat, Bouwplan „Houtrust”. De bestrating van de navolgende straten, waarvan het wegdek door de Duitse bezet tingsmacht werd verwijderd, werd hersteld: Stadhouderslaan tussen Danckertstraat en Cornelis-de-Wittlaan, Hoekerstraat, Hoogaars straat, Korbootstraat, Windasstraat, Reep straat, Gentsestraat, Leuvensestraat, Yperse- VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Herstelwerkzaamheden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 264