23 3 2. Begraafplaatsen. Een aantal betonnen graven werd voltooid. 3. Woonwagenkampen. De woonwagenkampen aan de Slachthuiskade en de Loozerlaan zijn niet in exploitatie geweest. Voor de overige werken moge verwezen wor den naar de onderstaande rubrieken. 1. Verschillende gebouwen en inrichtingen. In verband met de overplaatsing van de afde ling Militaire Zaken van het gebouw Morse- straat 9 naar het voormalig gebouw van „De Nederlanden van 1845” aan het Kerkplein 3, werden verschillende voorzieningen aan het gebouw en het meubilair getroffen. Van verscheidene panden werden de binnen muren, die door het slopen van de aangrenzende panden als buitenmuren dienst moesten doen, verankerd en bepleisterd en voorzien van goot constructies. A. Eigendommen niet bestemd voor de publieke dienst. 1. Gebouwen. Aan de navolgende huurhuizen werden werk zaamheden verricht: Scheveningseweg 19 en Nieuwe Haven 10 (het treffen van enige voorzieningen) Adelheidstraat 300 werd rondom van buiten geverfd; Aan de percelen Duinstraat 53 en Zwarteweg 64 werd oorlogsschade hersteld. In verband met het overbrengen van de Gem. Dienst voor de Noodtehuizen, thans in liqui datie, naar Noordeinde 43 werden in dit gebouw enige kamers ingericht. De afdeling Krankzinnigenwet, welke in het gebouw aan de Morsestraat 9 was gevestigd, werd naar dit gebouw overgebracht. In de voormalige dienstwoning, welke als noodtehuis werd gebezigd, zijn 3 kamers behan gen en op de wanden in de keuken is vloeibaar behang aangebracht. Het pakhuis aan de Gouwestraat 67 werd in gericht als uitgifteruimte. De tweede verdieping van het bij de Dienst in gebruik zijnde pand aan de Nassau-Zuilenstein- straat la werd bewoonbaar gemaakt. De ten behoeve van de Dienst gehuurde pan den Nassau-Zuilensteinstraat 1 en 3 werden ontruimd en wederom ter beschikking van de eigenaar gesteld. Een inwendige verbouwing van het Gemeente- Museum aan de Stadhouderslaan kwam gereed. De dienstwoningen aan de Trekweg werden rondom van buiten geverfd. Aan het gebouw Schipperplein 23 werd de oorlogsschade her steld. Ten behoeve van het gebouw aan de Maurits- kade werd een vaste kast tot archiefkast inge richt. In perceel Boerenstraat 56 werd op de begane grond en op de eerste verdieping ten behoeve van het daarin gevestigde noodtehuis een afscheiding geplaatst. Voorts werden nog hersteld: de toegangsweg naar het Sportcentrum Ockenburgh, de Kijk- duinsestraat, de door de tankgracht onderbro ken wegverbinding Aert-van-der-Goesstraat Valeriusstraat, een gedeelte van de steen glooiing aan het Noordelijk einde van de Boule vard, de rioleringen in de strandweg en de Meer-en-Boslaan, de vijver en de waterinlaat op het riool in de Van-Groenhovenstraat, de beekverbinding met Ockenburgh. Een gedeelte van de tankgracht aan de Boor- laan werd gedempt. Gebouw Goudenregenstraat 36. De inventaris van de kamers 17 en 18 werd overgebracht naar het gebouw aan de Herschel- straat 23. B. Eigendommen bestemd voor de publieke dienst en openbare Gemeentegebouwen. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Brandweer. a. Overige werken. Openbare Gemeentegebouwen, -inrich tingen enz. Stadhuis met dépendances. Gebouw „Mercurius", Noordeinde 43. Gebouw Goudenregenstraat 36. Buitenplaats „Ockenburgh”. Dienst voor Schoolkinderzorg. Dienst voor Schone Kunsten. Woningtoezicht. Dienst voor de Noodtehuizen, in liquidatie. Bouw- en Crisis- en Distributiedienst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 265