23 2. Schoolgebouwen en andere onderwijs inrichtingen. Het Bureau, dat ondergebracht was in de per celen aan de Trompstraat 5 en de Laan van Meerdervoort 51, werd overgebracht naar het gebouw van de h.b.s. aan de Stadhouderslaan no. 84, in verband waarmede in het laatstge noemde gebouw enige voorzieningen werden getroffen. Ziekenhuis Zuidwal. In het gebouwencomplex kwam de lijkenkoel- installatie gereed, terwijl een gedeelte van de buitengevels langs de Zuidwal en de Lange Beestenmarkt, evenals het hout- en muurwerk in verscheidene zalen en kamers, werd geverfd. Het ontwerp voor een gebouw voor de infectie- zieken kwam gereed. Het gebouw aan de De-Perponcherstraat 134 werd inwendig geverfd. De oorlogsschade werd hersteld aan de school gebouwen: Duinstraat 15, Gaslaan 80, Winter weg 6 en Capadosestraat 9. De grote zaal in het gebouw van het Ko ninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap (zg. Dierentuin) werd ingericht ten behoeve van de aan de reconstructie van het bevolkingsregister verbonden werkzaamheden. Het Bureau „A.I.V.” (Afwikkeling, Inkwar tiering en Vordering) werd verplaatst van het perceel Laan van Meerdervoort 155 naar het pand aan de Driehoekjes 3. Het Volkszeebad werd wederom ten gebruike van het publiek ingericht. In verband hiermede werden aan het strand en aan de gebouwen ver schillende voorzieningen getroffen. School Haagsestraat 38. 6 leslokalen, 1 teken lokaal en 1 spreekkamer werden wederom ten behoeve van het onderwijs ingericht. School Linnaeusstraat. Het lokaal voor licha melijke oefening is opnieuw ingerieht. Openluchtschool Leyweg. Zeilen werden ver vaardigd voor 30 ligstoelen. H.b.s. Nieuwe Duinweg. In dit gebouw werden verschillende voorzieningen getroffen, waardoor het wederom voor het geven van onderwijs in gebruik kon w’orden genomen. Openluchtschool Doorniksestraat. Zeilen wer den vervaardigd voor 30 ligstoelen. Schoolgebouw Laan van Poot 355)357. Dit schoolgebouw werd, na het herstellen van de oorlogsschade, voor het onderwijs ingericht. H.b.s. 3e Van-den-Boschstraat. Van dit ge bouw, waarin de le Gemeentelijke hogere bur gerschool is gevestigd, werd de oorlogsschade hersteld, waarna het gebouw wzederom voor het onderwijs in gebruik werd genomen. Van het schoolgebouw aan de Bresterstraat werd de oorlogsschade hersteld. School Hoef kade 99. Het hout- en muurwerk van een op de verdieping gelegen lokaal werd onderscheidenlijk geverfd en gewit. School Laan van Poot 351)353. Na het herstellen van de oorlogsschade werd dit gebouw opnieuw voor het onderwijs ingericht. Voorts werd de oorlogsschade hersteld aan de hierna volgende l.o.-schoolgebouwen: Capadose straat, Cólensostraat, Winterweg, Koningin Sophiestraat, Nijkerklaan 5)7 en 9)11, Weissen- bruchstraat. De tijdelijk in het gebouw van het gymnasium Haganum aan de Laan van Meerdervoort 57 ondergebrachte u.l.o.-school voor meisjes werd verplaatst naar het gebouw van de handels- dagschool aan de Waldeck-Pyrmontkade 5. De oorlogsschade werd hersteld aan de school gebouwen: Spionkopstraat 9 en Linnaeusstraat 6. Aan de opstallen en terreinen, gelegen aan de Scholstraat, de Schimmelweg, de le Pietersburg- straat en aan de Rederijkerstrant werd de oor logsschade hersteld, evenals aan de opstallen op de terreinen bij „Ot en Sien” en bij de „Dolfijn” in het Zuiderpark. Het toegangsbrugje naar het terrein aan de Laan van Poot werd hersteld; een nieuw brugje werd gemaakt, toegang gevende tot het speel terrein aan de Newtonstraat. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Lager onderwijs. Buitengewoon lager onderwijs. Diversen. Uitgebreid lager onderwijs. voorbereidend hoger onderwijs. 5 Ziekenhuizen. Voorbereidend Onderwijs. Middelbaar en Bureau voor de Huisvesting. Stichting „Haagsche Sport- en Speelterreinen”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 267