23 29 m2 12 979 m2, is als volgt gewapend Totaal 5256 492 m2 Totaal 3 292 975 m2 26 971 m2 9 759 m2 van nieuwe 443 m2 C. Straten, pleinen, wegen, voet paden, riolen, pompen en waterplaatsen. 1. Straten, pleinen, uegen en voetpaden. De oppervlakte van de bestratingen met inbe grip van de bij de Dienst der Gemeentewerken in beheer zijnde grindwegen, schelpenpaden enz., bedroeg op 31 December 1945 8 598 704 m2. Deze oppervlakte onderging enerzijds een ver meerdering: a. door de aanleg straatgedeelten R.K. school Westeinde 175. In dit gebouw, dat in gebruik is geweest als noodtehuis, werden verschillende herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Schoolgebouw Stevinstraat 65a. Van dit ge bouw werd de oorlogsschade hersteld. 89 081 m2 688131 200 609 1650281 141319 306 722 1366 215 466 50 128 2 232 219 22 033 m2 19 292 44 072 870278 25900 449 332 922 2 664 9 314 12 922 14 376 11355 1 218 042 38165 352 361 H.b.s. Aronskelkweg. Dit schoolgebouw, dat als gevolg van de bezetting ontruimd moest wor den, werd opnieuw voor het onderwijs ingericht. Voorts werd de oorlogsschade hersteld aan de conciërgewoning bij de h.b.s. aan de Beek- laan en aan het lyceum aan de Bildersstraat. b. trottoirs, voet- en rijwielpaden: Waalklinkers (w.o. LJsselklin- kers) Rijnklinkers ironbricks witte tegels ongeteerde voetpaden geteerde koolaspaden gietasfalt in trottoirs banden en koplagen Het onderhoud der bestrating geschiedde in eigen beheer; het herstellen van door oorlogs handelingen aangerichte schade werd aan ver scheidene aannemers opgedragen. Het aan- en afvoeren van bestratingsmate- riaal en zand werd door de aannemer J. A. Heüdra verricht. c. paardenpaden d. aangebrachte, doch nog niet van een deklaag voorziene fun deringen Ds. D. J. Karres-school, Naarderstraat. In ver band met de opheffing van het in dit schoolge bouw tijdelijk ondergebrachte noodziekenhuis en het weer voor het onderwijs in gebruik nemen, werden in dit gebouw enige voorzieningen ge troffen. m2 Zeevaartschool en V isserijschool. Het als ge volg van de bezetting ontruimde gebouw aan de Vissershavenweg 56 werd weder voor het onder wijs ingericht. a. rijwegen: beton (w.o. 2 028 nr betön) stampasfalt houtbestrating asfaltbeton asfaltmacadam „Nacovia” ,,Damman”-teermaeadam asfaltmacadam w.o. teerslak koudasfalt geteerde grindwegen grind- en koolaswegen keien op fundering Waalklinkers op fundering keibestrating bestrating met kotenkeien Scoriaebricks koper- en ijzer- slakkeien Waalklinkers De tuinhuisjes, staande op de terreinen aan de Adelheidstraat, Hildebrandstraat en aan de Erasmusweg, werden grondig hersteld. Aan de opstallen op de terreinen aan de Gentsestraat en aan het Hildebrandplein werden herstelwerkzaamheden in verband met oorlogs schade verricht. b. door van particulieren overge nomen grond en anderzijds een vermindering: door situatie- en rooilijnwijzi gingen zodat de totale oppervlakte op 31 December 1946 8 586197 m2 bedroeg. Deze oppervlakte ad 8 586197 te specificeren: H.b.s. Stadhouder slaan 84. Van dit gebouw met de bijbehorende conciërgewoning werd de oorlogsschade hersteld, waarna het wederom in gebruik werd genomen. De begane grond en het gymnastieklokaal werden in gebruik genomen door het Gemeente lijk Bureau voor de Huisvesting. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. 2 6 Bijzonder onderwijs. Nijverheids onderwijs. School- en kindertuinen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 268