23 2. Kanalen. hoeveelheden water be- 2. Riolering. Totaal 52 501 722 m3 7 Geen bouwplannen werden voltooid, voort gezet of begonnen. 1. Grachten, vaarten, sloten. In eigen beheer werd in het afgelopen jaar 2 900 m3 machinaal gebaggerd, terwijl met de hand 950 m3 grond uit de grachten werd verwijderd. Door derden werd rond 22 000 m3 grond uit de grachten gebaggerd. Wegens het ontbreken van enige belangrijke onderdelen van de zeefinriehting is deze dit jaar niet in bedrijf geweest. 3. Pompen en openbare waterplaatsen. Het gewone onderhoud van openbare pompen en waterplaatsen geschiedde in eigen beheer. De beekbemaling heeft plaats gehad in eigen beheer. In het geheel werd 97 dagen gemalen voor verversing van het water in de vijvers van het Vredespaleis, in de Kazernesloot en in de Hofvijver. Het rioolnet, dat op 1 Januari 1946 een lengte had van 663 328 m, onderging geen uitbreiding. In de Leidsestraatweg en de Zonweg werden de riolen hersteld, welke beschadigd -waren door bominslag. In een gedeelte van de Rembrandtstraat en in de poort naast perceel Bleijenburg no. 46 werd het bestaande riool wegens bouwvalligheid ver nieuwd. 10 972 884 m3 8191537 13 835 517 10 327 625 9174159 Dit is gemiddeld 10 500 344 m3 per maand, of gemiddeld 2 386 442 m3 per week, of gemiddeld 347 693 m3 per etmaal. Onder de geloosde hoeveelheden zijn begrepen 28 616 250 m3, welke in de maanden Januari, Februari, Maart, April en Mei kunstmatig zijn opgebracht. Hiervan was voor rekening van Delfland 1 342 500 m3 en de rest, 27 273 750 m3, voor rekening van de Gemeente. Gedurende de periode van 1 Januari tot en met 31 Mei werden de natuurlijke lozingen ver hinderd wegens hoge zeestanden bij 45 getijden, wegens lage boezemstand bij 86 getijden. Gedurende de periode van 1 Juni tot en met D. Grachten, vaarten, sloten, kanalen, havens en bijbeho rende kunstwerken als: waterkeringen, overlaten, sluizen, duikers, beschoeiingen, los- en laadplaat sen, bruggen enz. Omtrent de exploitatie en het onderhoud van de werken van het Afvoerkanaal valt het vol gende mede te delen. De in zee geloosde droegen in: Januari Februari Maart April Mei Het stampasfalt, liggende in de Hoogstraat, het Noor deinde, de Wagenstraat (tussen de Gedempte Gracht en het Wagenplein) en de Zeestraat (tussen de Hogewal en de Sophialaan) werd met een 2 cm dikke Schröder-asfaltdeklaag afgedekt, terwijl het asfaltdek in de Wagenstraat tussen de Grote Marktstraat en de Gedempte Gracht werd vernieuwd. In verscheidene asfaltstraten werden repa raties verricht. Voor het onderhouden en zo nodig vernieu wen van de aanwezige bestrating werden ver werkt 202 675 stuks Waalklinkers (gewone), 1019 901 stuks Waalklinkers (dikke), 154170 stuks Waal klinkers (dubbele) en 93 694 stuks Meteoortegels. De oppervlakten verricht straatwerk hebben in totaal bedragen 709 942 m2. Deze totale oppervlakte is verdeeld als volgt. 145 591 m2 2 268 22 565 189 657 18 504 75 992 27 377 227 988 keibestrating oude keien (koten) Scoriaebricks z Waalklinkers (gewone en dikke) (dubbele) Rijnklinkers ironbricks witte tegels Onder deze oppervlakten zijn begrepen de voor rekening van de Gemeentebedrijven en de N.V. Gemengd Bedrijf „Haagsche Tramweg Maatschappij” herlegde bestratingen. Boven dien werd 3 097 m band gelegd, 86 894 m band herlegd en werden 4 450 m enkelvoudige-, 840 m dubbele- en 148 m drievoudige koplagen en 16413 m betonplanken herzet. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Rioolmond. 99 Bouwplannen. 99 99 99 Baggerwerk. Beekbemaling. Rioolnet. Waterverversing.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 269