i HOOFDSTUK II. BEVOLKING. 1 19 28.050,— 37.720,— 1.050,— 40.800,— 1.400,— 4.245,— 1 huwelijk 3 huwelijken 51 De heffing van rechten en leges van stukken van de Burgerlijke Stand bracht op f 35.620, a f 75,— f 75,— „40,— „120,— 15,— 765,— Totaal f 960,— In 1946 werden dus in totaal 6 447 huwelijken gesloten, waarvan 1381 (21,42 pCt.) kosteloos en 5 066 (78,58 pCt.), waarvoor leges zijn betaald. Aan huwelijksleges werd over 1946 dus in totaal ontvangen f 139.365,-|- f 960,— f 140.325,—. Ingevolge de Verordening d.d. 3 Juli 1934, regelende de vergoeding, verschuldigd voor het tijdelijk ter beschikking stellen van personeel der Gemeente voor het optreden als getuige bij huwelijksvoltrekkingen, werd over het jaar 1946 ontvangen f 531,50 -f- f 1,— (Loosd.) f 532,50. Aan de Armenraad is afgedragen als op brengst der collecten bij de huwelijksvoltrek kingen ter Gemeentesecretarie van ’s-Graven- hage f 521,70 en ter hulpsecretarie van Loosdui- nen f 871,53s, in totaal f 1.393,235. Van de 6 447 huwelijken werden 2 940 wel en 3 507 niet gevolgd door godsdienstige plechtig heden. Het aantal huwelijken van personen van één geloof of overtuiging bedroeg 4 317, dat der hu welijken van personen van verschillend geloof of verschillende overtuiging 2130. Van de voornaamste groepen van huwelijken zijn de cijfers: Van de in het huwelijk getreden Totaal f 139.365,— Ter hulpsecretarie der voormalige gemeente Loosduinen werden 101 huwelijken gesloten, waarvan 46 (45,54 pCt.) kosteloos en 55 (54,46 pCt.), waarvoor leges zijn betaald, gesplitst als volgt. Ter Gemeentesecretarie van ’s-Gravenhage werden 6 346 huwelijken gesloten, waarvan 1335 (21,04 pCt.) kosteloos en 5 011 (78,96 pCt.), waar voor leges zijn betaald, gesplitst als volgt. 261 huwelijken a f 100,f 26.100, 374 943 35 2 720 112 566 75, 40,— 30,— 15, 12,50 7,50 99 99 99 99 99 99 99 99 2 145 11 836 35 497 Totaal 16 341 8 633 7 708 f 'j n n n n n n n r> Aantal huwelijken n n n n n 99 99 n n n n 99 99 M. 8419 n n n n n n n 929 (40,80 272 (51,22 91 (94,79 1 044 (41,69 Fö3Ö V. 7 493 215 V. 1 664 Aantal geborenen binnen de Gemeente: 11. 8 370 263 Totaal. 3 903 6 447 1 633 99,4 32,- 8,3 132,8 61,8 12,9 Totaal 15 863 478 Aantal overledenen binnen de Gemeente M. 1 939 met Ned. Hervormden n n n n 14510 16 389 30 899 16 655 18 389 35 044 huwden dus 1 194 (34,57 pCt.) met anderen r> r n r» 1 130 (48,62 pCt), met anderen 1 194 (51,38 pCt.) n n n n Rooms-Katholieken Gereformeerden Evang. Luthersen Pers, zonder godsd. 1 348 (59,20 259 (48,78 5 5,21 1 460 (58,31 4 202 929 (25,63 272 (34,43 91 (90,10 1 044 (26,33 levend aangegevenen levenloos Burgerlijke Stand. f i) Inbegrepen de echtscheidingen van alle in het buitenland gehuwde Nederlandersdeze echtscheidingen, waarvan het aantal na de oorlog sterk is toegenomen, worden uitsluitend in de Ge meente behandeld en hier geregistreerd. Ned. Hervormden Rooms-Katholieken Gereformeerden Evang. Luthersen Pers, zonder godsd. 3 454 Ned. Hervormden 3 625 Rooms-Katholieken 790 Gereformeerden 101 Evang. Luthersen 3 964 Pers, zonder godsd. ingeschreven echtscheidingen Toeneming der bevolking op 1 000 inwoners Levend aangegevenen Overledenen Gevestigden Vertrokkenen n Huwelijken Loop der bevolking. Werkelijke bevolking op 31 December 1945 Vermeerdering gedurende het jaar 1946: levend aan- M- v- Totaal, gegevenen8 419 7 562 15 981 gevestigden 29 328 37 068 66 396 37 747 44 630 82 377 Totaal Vermindering gedurende het jaar 1946: overledenen vertrok kenen Totaal Verschil tussen de vermeerdering en de vermindering 4-21 092 4-26241 4-47 333 Werkelijke bevolking op 31 De cember 1946247 133 276 493 523 650 Meer levend geborenen dan overledenen (geboorte overschot) Meer gevestigden dan vertrokkenen (vestigings overschot) 2 000 4 145 M. V. Totaal. 226 065 250 252 476 317

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 26