20 Het volgende staatje geeft voor de boven staande aantallen personen, die met een persoon van een ander geloof of andere overtuiging in het huwelijk traden, de verdeling naar mannen en vrouwen. en Burgerlijke Stand”, C. D. W. van Schalk, J. H. van Engelen, W. M. Joosten, G. Veldhoen, A. P. M. Linckens, M. C. Bekink, F. Bodenstaff, Th. Meyer, J. C. van Duynen, J. F. van Dalen, B. H. J. Andreoli, J. Buis, N. van der Valk, C. K. Kel der, E. van Santen, L. W. Renooij, A. van der Moer, J. J. Lamb, L. A. M. de Wolf, W. J. M. Kruijsen, allen ambtenaren bij deze afdeling. Op 17 December 1945 was begonnen met de reconstructie van de bevolkingsadministratie, die in de oorlog door handelingen van vriend en vijand in het ongerede was geraakt. De reconstructie en controle, die tevens een zuivering van de tweede distributiestamkaarten omvatte, is verricht door voor dat doel tijdelijk in dienst genomen administratieve krachten, die van te voren gedurende vijf dagen door deskun digen met de voorschriften van het besluit be volkingsboekhouding S. 1936, No. 342, op de hoogte waren gebracht. De dagelijkse leiding werd ter zijde gestaan door een tiental ter zake kundige bevolkingsambtenaren; zij moesten een gedeelte van het totale aantal tijdelijke krach ten leiden. De omvangrijke contröle-arbeid heeft plaats gehad in de grote zaal van de Dierentuin aan de Benoordenhoutseweg. Door middel van openbare kennisgevingen in de couranten en op ongeveer 250 aanplakzuilen in de Gemeente werd de bevolking in kennis gesteld van dag en uur waarop zij verwacht werd. Degenen, die na een tweede openbare kennisgeving niet waren op gekomen. werden nog voor de derde maal opge roepen door middel van een persoonlijke uit nodiging. Gebleken is, dat zich in de Dierentuin 2 491 personen hadden aangemeld, die niet in het be volkingsregister voorkwamen, doch daarin wel opgenomen dienden te zijn. Honderden persoonskaarten, welke gedurende de bezetting uit het persoonsregister waren ge licht, werden na de bevrijding weer aan de af deling „Bevolking” ingeleverd. Na de controle in de Dierentuin bleek, dat nog 400 van dergelijke persoonskaarten ontbraken. De reconstructie-ambtenaren hebben in totaal op 178 526 persoonskaarten wijzigingen aange bracht. De controle van de inw’onenden in ziekenhui zen en dergelijke inrichtingen werd afzonderlijk verricht. De hiervoor gevormde buitendienst bestond uit 5 ambtenaren. In totaal zijn 120 in stellingen bezocht. Door de wisselende bevolking van de ziekenhuizen hadden deze ambtenaren met speciale moeilijkheden te kampen. De buitendienst heeft in totaal 10 478 gevallen behandeld. Het aantal huwelijken van Nederlanders met Nederlanders bedroeg 6 055, dat van Nederlan ders met vreemdelingen 366, waaronder 12 met burgers der Ver. Staten van Amerika, 28 mét Belgen, 103 met Engelsen, 83 met Canadezen, 7 met Chinezen, 2 met Denen, 32 met Duitsers, 3 met Estlanders, 21 met Fransen, 3 met Honga ren, 2 met Ieren, 6 met Italianen, 3 met Joego- Slaven, 2 met Noren, 13 met Oostenrijkers, 8 met Palestijnen, 15 met Polen, 1 met een Roemeen, 9 met Russen, 2 met Spanjaarden, 4 met Tsjecho- Slowaken, 1 met een burger van de Unie van Zuid-Afrika, 6 met Zwitsers; dat van Nederlanders met personen zonder nationaliteit 14. Het aantal huwelijken van vreemdelingen met vreemdelingen bedroeg 12. Het aantal overgeschreven huwelijksacten van Nederlanders, wier huwelijk in het buitenland was gesloten, bedroeg 138. Van de 6 447 huwelijken werden er 78 bij vol macht gesloten, terwijl het 31 maal een huwelijk voor de twTeede maal van dezelfde personen betrof. In 1946 weerden 1633 echtscheidingen inge schreven. Van de desbetreffende huwelijken waren 1159 te ’s-Gravenhage en 474 in het bui tenland gesloten. Op 31 December 1946 waren onbezoldigd amb tenaar van de Burgerlijke Stand de heren: Prof. Ir. C. L. van der Bilt, L. Buurman en Mr. H. J. Smidt, oud-Wethouders; Th. M. Dresmé, C. H. P. W. van den Oever en Dr. B. van den Tempel, Wethouders; P. C. Wesseling, referendaris, hoofd van de afdeling „Bevolking, Verkiezingen Naar de leeftijd waren de in 1946 gehuwde personen als volgt verdeeld. 6 447 (100,- pCt.) Ned. Hervormden Rooms-Katholieken Gereformeerden Evang Luthersen Personen zonder godsd 419 (45,10 135 (49,63 41 <45,05 576 (55,17 Vrouwen. 940 (14,58 pCt.) 2 700 (41,.«8 1 298 (20,13 636 9,87 342 5,30 197 3,06 140 2,17 89 1,38 55 0 85 25 0,39 16 0,25 9 0,14 Bevolkingsregister. Reconstructie bevolkingsregister. 1620 jaar 21—25 26-30 31—35 36—40 41—45 46 50 51—55 56—60 61-65 66—70 71—75 76-80 Totaal Mannen. Vrouwen. 594 (49,75 pCt.) 600 (50,25 pCt.) 510 (54,90 137 (55,37 50 (54,95 468 (44,83 Mannen. 293 4,54 pCt) 2 033 (31,53 1 964 (30,46 834 (12.94 434 6,73 279 4,33 176 2,73 152 2,36 121 1,88 92 1,43 42 0,65 23 0,36 4 0,06 6 447 (100,- pCt.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 27