23 4. Bruggen. 8 vaart. Het baggermateriaal bestond uit één bag germolen, één sleepboot en twee onderlossers. Door het Rijk werd dit jaar in de buitenhaven 38 054 m3 gezogen. De navolgende bruggen, getroffen door oor logsgeweld, zijn hersteld: de brug hoofdingang „Ockenburgh” aan de Monsterseweg de brug over de vaart Hart-Nibbrigkade tegen over de Breitner laan; de brug Floris-Grijpstraat bij de Wassenaar- seweg; de brug hoofdingang park „Marlot”; de duikerbrug ingang Marlotlaan de duikerbrug over de sloot midden Marlotlaan. Het gewone onderhoud der bruggen geschiedde in eigen beheer. 7190274 ms 5 781 687 5 779 167 9 648 466 30 September bedroeg de in zee geloosde hoe veelheid water in: Juni Juli Augustus September 10 030 801 m3 8 919 563 5 660 406 Totaal 24 610 770 m3 Onder de geloosde hoeveelheden zijn begrepen 19 908 750 m3, welke in genoemd tijdvak kunst matig zijn opgebracht voor rekening van de Gemeente. Gedurende deze periode werd de natuurlijke lozing verhinderd wegens hoge zeestanden bij 25 getijden en wegens lage boezemstand bij 93 getijden. In het geheel zijn in 1946 geloosd 105 302 086 m3. Evenals vorig jaar werden de gewone onder houdswerken in eigen beheer uitgevoerd. De overige in eigen beheer uitgevoerde onder houdswerken bestonden uit het in orde houden van de Kanaalboorden en -boezem, en van de hoofden in zee alsmede beide sluizen met toebe horen. 3. Havens. Het op diepte houden van de havens werd uitbesteed volgens bestek no. 7 dienst 1946, uit gevoerd door de N.V. Baggermaatschappij Bos en Kalis te Sliedrecht. In dit jaar zijn in het geheel gebaggerd 292102 m3 en wel 14 745 m3 in de ingang van de binnenvoorhaven en 277 357 m3 in de beide binnenhavens met door- Totaal 28 399 594 m3 of gemiddeld per etmaal 232 783 m3 Onder de geloosde hoeveelheden zijn begrepen 18 810 625 m3, welke in de maanden Juni, Juli, Augustus en September kunstmatig zijn opge bracht voor rekening van de Gemeente. Gedurende de periode van 1 Juni tot en met 30 September werd de natuurlijke lozing ver hinderd wegens hoge zeestanden bij 53 getijden, wegens lage boezemstand bij 88 getijden, terwijl wegens opzetten van het water voor verwijde ring van verzanding in het buitenkanaal de lozing bij 12 getijden kunstmatig werd opgehou den. Het electrisch gemaal behoefde in boven genoemd tijdvak in verband met verontreinigd boezemwater niet te malen. De reuk van het spuiwater was in de nazomer gunstig te noemen. Gedurende de periode van 1 October tot en met 31 December bedroeg de in zee geloosde hoeveelheid water in: October November December Het opruimen van de door de Duitse bezet tingsmacht in de beide havens tot zinken ge brachte schepen en tot zinken gebracht oorlogs materiaal, alsmede het opruimen van de ver nielde dukdalven in de le binnenhaven, kwam gereed. Het gewone onderhoud der werken, alsook dat van dienstgebouwen, had in eigen beheer plaats. Het jaarlijkse onderhoud van teer- en verf- werken van de loopsteigers, remmingwerken en dukdalven, werd wegens gebrek aan materialen niet uitgevoerd. Overigens bestonden de werkzaamheden uit het in orde houden der bestratingen, glooiingen, koolaspaden, draadafrasteringen, alsmede de Semaphore en het herstellen van de door de Duitse bezettingsmacht vernielde basaltglooiing aan de kop van de le binnenhaven (zijde Vis- sershavenweg). De waterkering aan de Noordelijke en Zuide lijke kop bij de ingang van de binnenvoor haven, welke eveneens door de Duitsers werd vernield, is hersteld. Verder had plaats het herstellen van gebroken kettingen der remmingwerken, het herzetten van verzakte gedeelten der steen glooiingen en het opruimen van stuifzand. Van de schutsluis werden de gebroken kettingen hersteld; het drijfvuil in en voor de sluis alsmede uit de havens werd verwijderd. In dit jaar hadden door de schutsluis in totaal 1 995 schuttingen plaats. VERSLAG GEMEENTEWERKEN Herstelling. Onderhoud. Vissershavens; baggerwerk. Opruimings-, onderhouds- en vernieuwingswerken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 270