23 FINANCIEEL OVERZICHT. 10 De „Opbrengst der gefabriceerde artikelen” (Artikel V der Baten) bleef, evenals in 1945, beneden de raming. Materiaalschaarste was oor zaak, dat aan verschillende opdrachten niet kon worden voldaan. Artikel III der Baten „Vergoeding voor het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden en diensten ten behoeve van het onderwijs”, geeft eveneens een overschrijding te zien van rond f 65.000,grotendeels een gevolg van de ver hoging der lonen van het personeel. de Dienst der Gemeentewerken over 1946. gelden bij afzonderlijk Raadsbesluit werden toegestaan. Rekening van Omtrent de bedrijfsrekening van de Dienst der Gemeentewerken over 1946 valt het vol gende op te merken. De uitkomsten van Artikel I der Baten „Ver goeding voor het verrichten van verschillende onderhoudswerken”, welke op de oorspronke lijke begroting zijn geraamd op f 2.655.400, geven een overschrijding te zien van rond f 368.000,Deze overschrijding is ten dele het gevolg van de uitvoering van verscheidene in 1945 wegens materiaalgebrek enz. uitgestelde onderhoudswerken, waarvoor de reeds eerder beschikbaar gestelde bedragen, in tegenstelling met de tot voor enkele jaren gevolgde werk wijze, niet naar de dienst voor 1946 zijn over gebracht. Voorts dient ten aanzien van deze overbrenging o.m. rekening te worden gehouden met de omstandigheid, dat voor het uitvoeren van baggerwerk in de Vissershavens, boven het daartoe in de begroting van Gemeentewerken uitgetrokken bedrag, in de Gemeentebegroting voor 1946 f 75.000,is opgenomen, waarvan de verantwoording ten laste van dit Artikel heeft plaats gehad. Overigens wordt deze overschrij ding in hoofdzaak veroorzaakt door de hogere prijzen van materialen en grondstoffen en de hogere lonen en salarissen. Artikel II der Baten „Vergoeding voor het verrichten van werken, niet onder Artikel I bedoeld” betreft in hoofdzaak de gedurende 1946 verstrekte belangrijke opdrachten voor het herstellen van in de bezettingstijd beschadigde Gemeente-eigendommen, het verwijderen van verdedigingswerken, opruimen van bunkers en dergelijke en het uitvoeren van puinruimings- werkzaamheden in het Bezuidenhoutk wartier. Overigens zijn ten laste van dit Artikel die werken verantwoord, waarvoor de benodigde Ten aanzien van Artikel IV „Exploitatie Brandstoffenvoorziening” valt niets bijzonders te melden. De exploitatie van dit onderdeel van de Dienst van Gemeentewerken had een nor maal verloop en ondervond geen bijzondere moeilijkheden. Artikel VI der Lasten „Onderhoudskosten” geeft een belangrijke stijging te zien. Gereed schappen, hulpmateriaal enz. moesten nood zakelijk worden vernieuwd. De overschrijding van Artikel VII der Lasten „Algemene onkosten” met rond f 338.000,is voor een belangrijk deel een gevolg van de nog steeds talrijke ziektegevallen onder de ambte naren en werklieden, de weddeverhoging, de uitbetaling van de overbruggingstoelage en het invasievoorschot alsmede de hogere kosten van de ziekteverzekering, verband houdend met het grote aantal te werk gestelde losse arbeiders. Het kapitaal vermeerderde met f 10.293,31; het verminderde wegens afboeking met f2.177,05 en door aflossing met f 14.718,79. VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 272