23 11 V1 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Bedrijfsrekening. Geraamd Geraamd BATEN. LASTEN. bedrag. bedrag. I. f f f 2.655.400,— 3.023.161,02 372.000,— 421.655,55 II. IV. 8.512.109,39 6.000.000,— III. 455.387,45 390.000,— IV. I 500.000,— 478.760,25 V. 91.962,50 100 000,— H 170.825,— 170.826,03 XIII. |f 9.895.850,— f 12.904.223,70 f 9.895.850,- f 12.904.223,70 Gezien Aanleg en uitbreiding. Aanleg en uitbreiding. f 60.000,— 25.000,— f 74.706,69 I f 74.706,69 f 85.000,f 10.293,31 Gezien H Werkelijk bedrag. Werkelijk bedrag. I. II. III. Beschik baar gesteld. Werkelijk bedrag. 2.344.424,34 7.365.877,95 478.760,25 84.479,20 72.280,66 1.448.326,76 315.359,07 14.718,79 De administrateur, H. C. M. VAN BENTHEM Beschik baar gesteld. Werkelijk bedrag. 741,15 95.831,26 246.270,68 Beschik baar gebleven. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. De directeur, J. G. W. BOLOMEY. De directeur, J. G. W. BOLOMEY, Oorspronkelijk be groot op een bedrag van Verhoogd bij Raadsbe sluit van 12 Mei ’47, bijl. 182 f 2.091.725,— 5.375.000, De administrateur, H. C. M. VAN BENTHEM. 500.000,— 94000,- 40.000,— 1.100.000,— 135.000,— 17.300,— Memorie Memorie 450,— 65.000,— 185 000,— VII. 187 515,10 VIII. Vergoeding voor het verrichten van ver schillende onder houdswerken Vergoeding voor het verrichten van overige werken Vergoeding voor het verrichten van schoonmaak werk zaamheden Opbrengst brandstof fenvoorziening. Opbrengst gefabri ceerde artikelen Inhouding voor ge bruik van dienst woning, vuur en licht Rente van kasgeld enz. Bijzondere inkomsten Beschik baar gebleven. I f 60.000,— Verantwoording van de Kapltaaldienst. 25.000,— f 85.000,— |f 10.293,31 Oorspronkelijk be groot op een be- 1 drag van Verhoogd bij Raads besluit van 12 Mei ’47, bijl. 182 Onderhoudswerken. Overige werken Schoonmaakwerk- zaamheden Exploitatie brandstof f en voorziening. Fabricagekosten Onderhoudskosten Algemene onkosten Renten Afschrijvingen Oninbare posten Onvoorzien Verrekening van in 1944 te weinig om geslagen bedrijfs kosten In 1946 te veel in reke ning gebrachte be drijfskosten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 273