met particuliere aannemers ver N.V. HAAGSE BOUWMAATSCHAPPIJ (HABO). VERSLAG OVER HET JAAR 1946. Aan de Raad van Commissarissen der N.V. Haagse Bouwmaatschappij (Habo). De algemene onkosten zijn wederom aanmer kelijk hoger dan in het voorafgaande jaar. Zulks houdt verband met de algemene kosten stijging, o.a. doordat de salarissen moesten wor den verhoogd. Als toelichting op de Verlies- en Winstreke ning diene het volgende: Deze post omvat de gemaakte kosten ten be hoeve van het magazijn en onderhoud werf, be stede lonen, alsmede terreinhuren. Ook hier heb ben dezelfde factoren tot kostenstijging geleid. Behalve de afschrijving in verband met het gebruik van hulpmaterieel, welke rechtstreeks ten laste der bouwwerken werden gebracht, werd bovendien een extra afschrijving op het hulpmaterieel toegepast, in verband met de hoge kosten van onderhoud en opknappen van hetgeen in de oorlogsjaren noodgedwongen was achterwege gebleven. Mijne Heren, Hierbij hebben wij de eer U verslag uit te brengen over het bedrijf der N.V. Haagse Bouw maatschappij (Habo) gedurende 1946, het zes en twintigste boekjaar der Vennootschap. Allereerst moge worden vermeid het '25-jarig bestaan onzer Vennootschap op 15 Juli 1946. Dit 5de lustrum werd op feestelijke wijze her dacht o.a. met een receptie door het bestuur ge houden en het aanbieden van een feestavond voor het personeel in de Dierentuin. Het bedrijf stond in 1946 nog steeds onder de invloed van de nawerking der oorlogsgebeurte nissen. De werken bestonden in hoofdzaak uit oprui mingswerkzaamheden en reparaties aan gebou wen en woonhuizen. Van grote invloed was hier bij de schaarste aan bouwmaterialen, speciaal buitenlandse en aan hulpmaterieel. Verschillen de bouwwerken konden hierdoor niet of niet in de aanvankelijk voorgenomen vorm doorgang vinden. De materialen voorziening, welke in het voorjaar een verbetering vertoonde, werd in het najaar weder minder goed. Stagnaties in de uitvoering waren hiervan het gevolg. Hierte genover moge worden vermeid, dat de trans portmoeilijkheden in de loop van 1946 nagenoeg geheel overwonnen werden. De bedrijfsdrukte was tot het najaar zeer be vredigend, zij het speciaal aan werken, waarbij weinig nieuwe materialen nodig waren. In Oc tober trad een vermindering van de arbeidsbe- zetting in; de maand December bracht het begin van een langdurige vorstperiode. De afgelopen werken hadden als regel een bevredigend resul taat. In verband met het streven van de overheid om de uitvoering van bouwwerken zoveel mo gelijk, tot de kleinste werkjes toe, in aanbeste ding te doen geschieden, leidde in het afgelopen boekjaar tot een zeer groot aantal aanbestedin gen, hetgeen veel van de werkkracht van het betrokken personeel vereiste. De Habo nam, zoals gebruikelijk, deel aan alle door of met geldelijke steun van de Gemeente uitgeschreven aanbestedingen, voor zover deze op haar gebied lagen en zij in verband met de beschikbare bedrijfsmiddelen hiertoe in staat was. In totaal waren dit niet minder dan 295 stuks. Hiervan werden 66 opdrachten in con currentie kregen. De Vennootschap voerde wederom het leggen en repareren van buizen en kabels ten behoeve van de nutsbedrijven hier ter stede uit. Betreffende de stemming onder de arbeiders verdient vermelding, dat nog zeer de nawerking van de oorlogsgebeurtenissen werd ondervon den, speciaal door schaarste aan werkkleding, schoeisel en rijwielen met banden, alsmede de hoge kosten van levensonderhoud en nieuwe aanschaffingen. Deze schaarste verbeterde ge lukkig in de loop van het jaar, hetgeen tot een verbeterde stemming leidde. In meer gevallen konden wij onze bemiddeling verlenen voor een centrale aankoop en verdeling. Zoals uit bijgaande Balans en Verlies- en Winstrekening blijkt, sluit het boekjaar met een winstsaldo van f 27.816,zulks nadat ruime bedragen voor te betalen belastingen en voor het Voorzieningsfonds ten laste van de bedrijfskos ten zijn gebracht. Wij stellen Uw College voor aar aandeelhou ders een dividend uit te keren van 4 p3t. en het resterende bedrag aan de Algemene Reserve ten goede te doen komen. Deze zal daardoor stij gen tot ca. f 117.800, BIJLAGE 24 ’s 1 j Algemene onkosten. Werf kosten. Afschrijving materieel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 277