24 1 2 Ter toelichting van de Balans diene het vol gende: Onder dit hoofd zijn de uitgaven, rekeningen, lonen en andere kosten opgenomen, welke ten laste van de verschillende onderhanden werken zijn geboekt, onder aftrek van de hiertegenover uitgezonden rekeningen. De gunstige bedrijfsresultaten geven ons aan leiding voor te stellen een ruim bedrag, in het in 1945 gevormde Voorzieningsfonds, te storten. Een groot deel van dit bedrag is besteed voor ouderdomsvoorziening van een gedeelte van het personeel, hetwelke tien jaren of langer aan de Vennootschap is verbonden. Het hieronder opgenomen bedrag is gereser veerd ten laste van dit boekjaar voor de hierop drukkende bedrijfsbelastingen. Met de vermo- gensaanwasbelasting en de invloed daarvan op de vermogenstoestand der Vennootschap per 31 December 1946 is hierbij geen rekening ge houden. Deze post bestaat uit beschikbare saldi in Kas, bij Gemeenteontvanger en de Bank en het te goed bij de Postcheque- en Girodienst. Ten laste van 1945 en thans wederom ten laste van 1946 is een bedrag gestort in een Voorzie ningsfonds. In mindering hiervan zijn gebracht de ruime bijdragen der Vennootschap in een ouderdomsvoorziening voor een gedeeitevan het personeel. Hieronder zijn begrepen de vorderingen op de Gemeentelijke diensten en -bedrijven, alsmede waarborgsommen. Onder dit hoofd zijn geboekt de verscheidene nog te verrichten betalingen wegens ontvangen facturen voor lopende en afgesloten werken, aan de Raad van Arbeid enz., voor sociale lasten over het afgelopen jaar, alsmede diverse andere verschuldigde onkosten. De Vennootschap is in het bezit van een aan tal effecten, Rijks- en Gemeenteleningen, ter be legging van geldmiddelen. Zij zijn opgenomen tegen parikoers. Hiertegenover staat aan de cre ditzijde van de Balans een reserve voor even tuele koersdalingen. Voor de vennootschapsbelasting over 1945 werd wel een voorlopige, doch geen definitieve aanslag ontvangen. Het restant van het in het vorige jaar geraamde bedrag staat daarom als schuld te boek. 's-Gravenhage, 10 April 1947. JV.F. Haagse Bouwmaatschappij (Habo), J. K. TROMP, directeur. Dit bedrag bestaat uit de bruto baten, welke uit het bedrijf en op de verschillende werken; zijn verkregen, voor zover deze geheel waren afgelopen. Voor de overige werken is geen be drag ten bate of ten laste van deze rekening ge boekt. Verlies uit dien hoofde is niet te ver wachten. Het hieronder opgenomen bedrag vertegen woordigt de in voorafgaande jaren gevormde reserve, vermeerderd met de overwinst van het vorige jaar en met de over 1946 gekweekte rente. Het bedrag, dat over 1946 verschuldigd zal zijn en ten laste der Verlies- en Winstrekening wordt gebracht, is in de Balans als schuld op genomen. Hieronder is opgenomen het hulpmaterieel van de afdelingen Bouwbedrijf, Buizen en Ka bels, hetwelk zich in het magazijn en op de ver schillende werken bevindt. De waardering is ge schied naar de aanschaffingskosten, verminderd met een aanzienlijke, ten dele volledige afschrij ving. Verder zijn onder dit hoofd enige bouwmate rialen geboekt, bestemd als magazijnvoorraad. VERSLAG VAN DE N.V. HAAGSE BOUWMAATSCHAPPIJ. Onderhanden werken Voorzieningsfonds. Bedrijfsbelastingen. Beschikbare middelen. Voorzieningsfonds. Vorderingen. Crediteuren. Effecten. Bedrijfsbelastingen 1945. Bruto winst op werken. Algemene reserve. Bedrijfsbelastingen 1946. Hulpmaterieel, magazijngoederen en meubilair.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 278