J Aantal boden in dienst op 21 Maart 1946 5 Totaal aantal gewijzigde persoonskaarten 178 526 40 21 1 98 58 Aantal ambtenaren voor de reconstructie. In dienst op 17 December 1945 In dienst genomen na 17 December 1945 Totaal aantal aangenomen ambtenaren Tussentijds ontslag In dienst op 23 Maart 1946 Ontslagen m.i.v. 25 Maart 1946 120 38 Aantal boden voor de reconstructie. In dienst genomen op 17 December 1945 In dienst genomen na 17 December 1945 Totaal aantal aangenomen boden Tussentijds ontslag In dienst op 19 Maart 1946 Ontslagen m.i.v. 20 Maart 1946 Het aantal verhuizingen binnen de Gemeente bedroeg 30 296. 28 7 35 9 26 21 Het totaal aantal gecontroleerde persoons kaarten bedraagt463 916 Aantal ambtenaren in dienst op 25 Maart 1946 Het aantal door het Bevolkingsregister ver- strekte inlichtingen aan diensten, instellingen en particulieren bedroeg 663 626. Na de voltooiing van de reconstructie van het bevolkingsregister (persoonskaartenregister) werd in Augustus 1946 de vernieuwing van het woningregister ter hand genomen. Ten behoeve van de verwerking van de muta ties door het Gemeentelijk Bureau voor Statis tiek en Voorlichting werd de indeling van de Gemeente in wijken en blokken, zoals dat voor de 12de algemene volkstelling nodig was, in het nieuwe woningregister verwerkt. Nadat dit was geschied, werd de „lijst van straten” gedrukt. Hierin komen alle straten en delen van straten voor, met vermelding van het wijk- en bloknummer. In de loop van December 1946 kon begonnen worden met het schrijven van de definitieve woningkaarten. Voor de percelen, waarin een winkel, werkplaats enz. was gevestigd, werden de gegevens van het oude woningregister over genomen en aparte woningkaarten aangelegd. Ten einde te kunnen aangeven wie van een aantal alleenstaande personen de hoofdbewoner was, werden ruim 4 000 gevallen in de buiten dienst onderzocht. De gereedgekomen woningkaarten werden lettersgewijs, alphabetisch volgens de straat naam, naar het bevolkingsregister overgebracht. De aanvankelijk vervaardigde hulpwoning- kaarten werden uitgelegd op naain van de kerk genootschappen, die te kennen hadden gegeven gebruik te willen maken van deze gegevens. Zij ontvingen de kaarten eveneens per letter. Gelijktijdig met het aanleggen van de defi nitieve woningkaarten werden voor ieder gezin en elke alleenstaande persoon kaarten uitge schreven, met behulp waarvan het nieuwe adres boek werd samengesteld. 158 60 Alle ontoonbaar geworden stamkaarten wer den door een nieuw exemplaar vervangen. Hier voor waren gedurende de gehele tijd 4 ambtena ren in de Dierentuin werkzaam. Verstrekt -wer den 2 006 tweede distributiestamkaarten en 776 noodstamkaarten. Ook aan de Politie en de Politieke Recherche- Dienst (P.R.D.) heeft de reconstructie goede diensten bewezen. Een twintigtal personen, die door de Politie werden gezocht, zijn gearre steerd. De P.R.D. heeft honderden personen, die volgens de reconstructie-ambtenaar niet hele maal of helemaal niet „schoon” waren, hetgeen zowel uit de persoonskaart als uit de stamkaart kon blijken, verhoord en ruim 100 mensen zijn ingesloten. Het districtshoofd van de P.R.D. heeft bij zijn aanmelding verklaard, dat. dank zij de medewerking van de ambtenaren in de Dierentuin, goede resultaten w'erden bereikt bij het opsporen van gevallen, die anders zeer waarrschijnlijk niet aan het licht zouden zijn gekomen. Gelet op het aantal man-uren en het aantal gecontroleerde kaarten, werden aan het con troleren van een persoonskaart en het zegelen van een stamkaart per geval ongeveer 6 minu ten besteed. Vele personen bleken in het bezit te zijn van stamkaarten, welke waren uitgereikt ten be hoeve van echtgenoot, vader of zoon, die daarop geen aanspraak meer konden doen gelden we gens militaire dienst, internering, verblijf in het buitenland, verblijf in Indonesië enz. Deze kaar ten werden ingehouden en ter verdere behande ling doorgegeven aan de Distributiedienst. In totaal werden ingehouden 567 tweede distribu- tiestamkaarten en 113 noodstamkaarten; boven dien nog 4 Duitse stamkaarten. - - Totaal aantal gezegelde stamkaarten 452769 Verhuizingen. Inlichtingen. Vernieuwing woningregister. 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 28