ALGEMENE TOESTAND. Mijne Heren, Wij hebben de eer U hierbij ons verslag over de toestand en de verrichtingen onzer vennootschap over het jaar 1946, zijnde het 20e boek jaar, zomede de balans en de verlies- en winstrekening, afgesloten per 31 December 1946, ter goedkeuring aan te bieden. De geleidelijke ontwikkeling van het vervoer op de tramlijnen, welke sinds de hervatting op 11 Juni 1945 heeft plaats gevonden, heeft zich in dit boekjaar op gunstige wijze voortgezet. Met de exploitatie van de bus lijnen kon op 1 Februari 1946 een aanvang gemaakt worden. De beide hoofdfactoren, welke min of meer remmend op de te bereiken resultaten hebben gewerkt, zijn, voor wat de tramlijnen betreft, de, hoewel in af nemende mate, beperking van het stroomverbruik en, wat de beide vervoer middelen tram en autobus aangaat, het ernstige gebrek aan materieel en de schaarste aan voor het onderhoud benodigde materialen. Alles werd echter in het werk gesteld om meer tramwagens en autobussen voor de dienst beschikbaar te krijgen. De herstelling van het in de loop van het boekjaar in ernstig beschadigde toestand uit Duitsland terugontvangen trammaterieel werd in hoofdzaak gelijktijdig aan 2 wagenfabrieken opge dragen. Hetzelfde geldt voor het uit alle delen van het land en voor een klein deel uit Duitsland teruggevoerde busmaterieel. Het grote tekort aan rollend materieel enerzijds en de enorm gestegen vervoersbehoefte ander zijds zijn aanleiding geweest te besluiten om 14 oude nog in goed bruikbare toestand verkerende motorwagens van de Rotterdamsche Electrische Tram aan te kopen en tevens gebruik te maken van de bereidheid van dit tram bedrijf een 10-tal trammotoren aan onze vennootschap in bruikleen af te staan. Een woord van erkentelijkheid voor deze vriendendienst is hier zeker op zijn plaats. Bovendien werd het beschikbare autobus-wagenpark in dit boekjaar versterkt door de aankoop van 14 Franse autobussen. Alle genomen maatregelen hebben tot gevolg gehad, dat de maande lijkse ontvangsten geleidelijk aan stegen, totdat in Augustus, de seizoen- maand bij uitstek voor onze maatschappij, de ontvangsten een tot nu toe ongekende hoogte bereikten. Op het einde van het verslagjaar waren in exploitatie 12 stads-tramlijnen, de intercommunale lijnen en 5 autobus lijnen, waaronder de buslijn, welke de stadswijk Loosduinen een recht streekse verbinding geeft met het centrum van de stad. De vergelijking van de vervoerscijfers met die van het vorige boekjaar wordt, i.v.m. de omstandigheid, dat het bedrijf gedurende de eerste helft van het jaar 1945 nog heeft stilgelegen, dit jaar wederom in enigszins gewijzigde vorm verstrekt. Aan het einde van het verslag zijn de gebruikelijke grafieken opge nomen. Figuur 1 geeft een beeld van het aantal per jaar afgelegde wagen- kilometers over de 20 jaren van het bestaan onzer vennootschap.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 282