7 f 17.000,— f 5.049.000,— f 51.000,— Toename vaste en bijzondere lasten f 4.998.000 50.600,— 400,— 1.751.000,— 244.000,— 860.000,— 2.177.000,— aan stortingen in de diverse fondsen belastingen reserve voor vennootschapsbelas ting, etc stortingen in het Pensioenfonds reserve verplichtingen ongeval lenwet 1921 De exploitatie-uitgaven over 1946 bedroegen rond f 6.146.000,of f 2.438.000,meer dan in het vorige jaar. De rente-opbrengst is tegenover het vorige jaar met f 5.300,gedaald, terwijl er een mindere opbrengst van f 40.000,is voor vrijgekomen mate rialen uit de per 31 December 1943 afgeschreven baangedeelten in het kustgebied, zodat ter bestrijding van de vaste lasten en bijzondere uitgaven f 7.372.700,meer beschikbaar bleef dan in 1945. Hier staat tegenover, dat de vaste en bijzondere lasten toegenomen zijn met rond f 4.998.000,— als gevolg van de hieronder genoemde toe- en af namen Meer. Meer Minder. Minder aan afschrijvingen dienst der leningen Een en ander heeft tengevolge, dat het voor terugbetaling aan aan deelhouders beschikbare bedrag f 1.416.124,99 zal bedragen. Ingevolge de bepalingen van de overeenkomst tussen de gemeente ’s-Gravenhage en de N.V. Haagsche Buurtspoorwegen d.d. 28 December 1926, komt, van het voor terugbetaling aan aandeelhouders op de door dezen in vroegere jaren aangezuiverde jaartekorten beschikbare bedrag, toe: aan de gemeente ’s-Gravenhagef 1.189.582,34 aan de N.V. Haagsche Buurtspoorwegen 226.542,65 Voor het in de oorlogsjaren door de Duitse bezetting opgelegde gratis vervoer van 19.345.075 reizigers werd nog steeds geen enkele schadever goeding ontvangen, evenmin als voor de aan de verschillende eigendommen der maatschappij veroorzaakte oorlogs- en bezettingsschaden. Zoals in het vorige jaarverslag reeds werd vermeld, hebben grote uit gaven plaats voor de herstelling van de door de oorlogsomstandigheden beschadigde eigendommen der maatschappij. Grote sommen gelds moesten ter beschikking worden gesteld voor de reparatie van een deel van het tram- en busmaterieel, dat ernstig gehavend weder in ons bezit kwam. Teneinde het tram- en autobuswagenpark wederom op een vooroorlogse vervoerscapaciteit te brengen, was het noodzakelijk de in 1943 in voorlo pige opdracht gegeven 50 nieuwe autobussen tot uitvoering te brengen en over te gaan tot de bestelling van 16 vierassige motorwagens. Het spreekt vanzelf, dat, met het oog op het hoge prijspeil, deze zeer beperkt gehouden aanschaffingen, welke uitsluitend een aanvulling en nog geen uitbreiding van het wagenupark beogen, eveneens belangrijke kapitaalsuitgaven ver- ff ff ff ff ff ff ff ff

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 284