RAAD VAN BEHEER EN DIRECTIE. In de samenstelling van de Raad van Beheer en de Directie kwam in het verslagjaar geen wijziging. Ofschoon na afloop van het verslagjaar vallende, kan reeds worden medegedeeld, dat de Heer Ir. A. C. Pijl, die als hoofdingenieur-chef der technische diensten bij de maatschappij werkzaam was, met ingang van 1 Januari 1947 als Onder-Directeur in de Directie is opgenomen. eisen. Tenslotte zij in dit verband nog opgemerkt, dat extra uitgaven te verwachten zijn als gevolg van bestellingen van onderdelen van het tram- materieel, zoals motoren, rij schakelaars en compressoren voor de luchtdruk- remmen, welke tijdens de oorlogsjaren o. m. als gevolg van de enorme over belasting versleten zijn. De exploitatiekosten zijn door de toekenning van een tijdelijke toeslag op het loon en het verstrekken van een gratificatie, alsmede door de ver zwaring van de sociale lasten en de stijging van materiaalprijzen, aanmer kelijk verhoogd. De verlaging van de rentestand veroorzaakte in het Pensioenfonds een tekort van rond f 2.050.000,—, hetgeen bleek uit de per 31 December 1946 opgemaakte wetenschappelijke balans. De vooruitzichten voor het nieuw ingetreden jaar kunnen, wat de ontvangsten betreft, gunstig worden genoemd, hoewel de langdurige winterperiode de opbrengsten van de eerste 3 maanden ongunstig beïn vloed heeft. Hierbij mag echter niet uit het oog worden verloren, dat, in dien de verstrekking van rijwielbanden en rijwielen grote afmetingen mocht gaan aannemen, dit een zodanige afvloeiing van reizigers zal veroorzaken, dat daardoor de bovenbedoelde gunstige uitingen volkomen teniet kunnen worden gedaan. De exploitatiekosten zullen in het boekjaar 1947 wederom een stijging te zien geven; de betere bediening van het publiek vereist een groter aantal te rijden wagenkilometers en dientengevolge een belangrijke uitbreiding van de personeelssterkte en dus hogere kosten aan lonen en sociale lasten. De aandacht, zij er in dit verband nog op gevestigd, dat de in dit boekjaar reeds beoogde omzetting van de tijdelijke toeslagen in definitief loon, welke in 1947 te verwachten is, wederom een enorm tekort in het Pensioenfonds zal veroorzaken, met de bijpassing waarvan reeds aanstonds rekening moet worden gehouden. Wil het Haagse tram- en autobusbedrijf een critische vergelijking met soortgelijke bedrijven van andere steden in binnen- en buitenland kunnen doorstaan, dan dient in de naaste toekomst gestreefd te worden naar frequente en snelle tram- en busverbindingen. Deze eis van de tijd vergt modernisering van het wagenpark met de daaraan verbonden grote kapi taalsinvesteringen. Waar de in het vorige jaarverslag reeds geuite verwachtingen omtrent de toename der exploitatiekosten en vaste lasten in dit boekjaar bewaar heid zijn geworden en verdere stijgingen niet zullen kunnen uitblijven, werd met klem aangedrongen op de goedkeuring van de reeds in November 1945 aangevraagde tariefsverhoging van gemiddeld 25 Niettegenstaande de in Augustus 1946 in uitzicht gestelde gunstige beslissing hieromtrent, werd in de daarop volgende maand op ons verzoek om tariefsverhoging afwijzend beschikt. Overtuigd zijnde, dat alleen reeds de stijging van de kostprijs aanmerkelijk hogere tarieven dan de aangevraagde wettigen, zijn de pogingen om de goedkeuring alsnog te verkrijgen met kracht voort gezet en zijn de onderhandelingen hieromtrent nog steeds gaande. 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 285