9 van het net werden de volgende materialen WIJZIGINGS-, VERNIEUWINGS- EN UITBREIDINGSWERKEN, WIJZIGINGEN IN DE EXPLOITATIE. Het volgende résumé geeft een overzicht van de voornaamste wijzigin gen, die in de loop van het verslagjaar zijn aangebraeht. I Technische wijzigingen en vernieuwingen van het tramwegnet. Lijn 8. Op de Scheveningseweg nabij de Stadhouderslaan werden sporen en bovenleiding omgelegd in verband met de afbraak van Hotel de la Promenade. Op verschillende plaatsen door nieuwe vervangen: 4.494 m rails, 64 tongstukken, 5 puntstukken, 1 enkelvoudige kruising, 1 tweevoudige kruising. Lijn P. Aan de oostzijde van de nieuwe Hoornbrug werden sporen en bovenleiding aangelegd. De volgende materialen werden door nieuwe vervangen: 6 tongstukken, 45 m rails en 600 m telefoonkabel. Lijn P. De volgende materialen werden door nieuwe vervangen: 657 m rails, 10 tongstukken, 2 puntstukken, 1 speciale wisselingang voor gestrengeld spoor en 1.432 dwarsliggers. Lijn P- De instapplaats bij het eindpunt aan het Westeinde te Voorburg werd gewijzigd en in verband daarmede werd de abri verplaatst. Op deze lijn werden overigens geen vernieuwingswerken uitgevoerd. Lijn 3. In de Duivelandsestraat nabij het Markenseplein werd een tijdens de bezetting opgebroken lijngedeelte, ter lengte van 75 m dubbelspoor, weder aangelegd; 2 verbindingswissels, benevens een linkse wissel van de verbindingsboog Pluvierstraat werden ingebouwd. Lijn 7. Op de hulp-Javabrug werd een automatische seininrichting aange bracht in verband met het rijden over enkelspoor. Lijn 9. De sporen op de Koninginnegracht bij de Atjehstraat werden weder in de oude toestand teruggebracht. Lijn 10. Op het traject Stadhouderslaaneindpunt Statenlaan v.v. werden sporen en bovenleiding hersteld. Lijn 11. Een tijdelijke verbindingswissel werd ingebouwd bij de Vuur- baakstraat. Lijn 14. De sporen en bovenleiding ValeriusstraatStadhoudersplein wer den weder in de oude toestand teruggebracht. Lijn l2. In verband met het verwijderen van verdedigingswerken werden herstelwerkzaamheden verricht aan sporen en bovenleiding bij de Boslaan. Overigens zijn op verschillende plaatsen van het gehele tramwegnet, evenals vorig jaar, diverse schaden aan sporen en bovenleiding, ver oorzaakt door oorlogsgeweld, hersteld- a. STADSNET. 1>. INTERCOMMUNALE LIJNEN. c. DIVERSE WERKEN EN VOORZIENINGEN AAN SPOREN, BOVENLEIDING ENZ. IN VERBAND MET HET HERSTELLEN VAN OORLOGS- EN BEZET- TINGSSCHADE EN HET WEDER IN DE OUDE TOESTAND BRENGEN VAN VERSCHILLENDE LIJNGEDEELTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 286