10 II. Wijzigingen en uitbreidingen van het rollend materieel. De terugvoering van het naar Duitsland weggevoerde materieel ging zeer langzaam; eerst tegen het einde van het jaar werden de wagens wat regelmatiger terugontvangen, zodat, met inbegrip van de 6 motorwagens en 1 aanhangwagen, welke reeds in het vorige jaarverslag vermeld werden, ultimo December 19 motor- en 31 aanhangwagens, benevens 4 pekelwagens weder in ons bezit waren, n.l.: motorwagens nos.: Diversen. Op de volgende plaatsen zijn materialen uit het net verwijderd: De sporen en bovenleiding, benevens 40 bovenleidingmasten in het Bezuidenhoutkwartier, n.l. de Juliana van Stolberglaan, Adelheid- straat, Sehenkstraat, Amalia van Solmsstraat, 2e Louise de Coligny- straat en Stuyvesantstraat. Het sporencomplex brug SweelinckstraatStadhoudersplein, benevens de 4-voudige kruising op de Kranenburgweg bij het Stadhoudersplein. 93 bovenleidingmasten op de Sportlaan en Houtrustweg. 17 bovenleidingmasten Stadhoudersplein, Jacob Gillesstraat en Frede- rik Hendrikplein. Overigens werden, in verband niet de materiaalsehaarste, op verschil lende plaatsen van het stadsnet wissels uitgebouwd en enige boven leidingmasten vrijgemaakt, teneinde deze materialen elders voor ver nieuwingen aan te wenden. Op het Spui bij de Houtmarkt, alsmede op de Kalvermarkt bij de Bagijnestraat werd een uitstapheuvel aangelegd, ter vervanging van die op het Spui bij de Bierkade en bij de Kalvermarkt. Op het Stationsplein H.IJ.S.M. werd een hek voor queuevorming ge- Plaatst ten behoeve van buslijn K. Ten behoeve van de buslijnen G, P, D en de nog in dienst te stellen lijn N zijn halten gemaakt en geplaatst, terwijl bovendien voor laatst genoemde lijn twee halteplaatsen zijn ingericht op de Laan v. Nieuw Oost Einde te Voorburg. Bij de halte Maaldrift te Wassenaar is een nieuwe instapplaats ge maakt ter vervanging van de tijdens de oorlog gesloopte- 153-154-155-158 261-264-265-268-271-279 811 t./m. 817-819-820; aanhangwagens nos.: 151-152-154-155-156 350 t./m. 358 550-553-554-557-558-560-566 t/m. 570 624 t./m. 629; pekelwmgens nos-: 4-5-11 en 12. De beschadiging dezer wagens was van dien aard, dat slechts enkele voor herstelling in eigen werkplaats in aanmerking kwamen en het groot ste gedeelte naar de "wagenfabrieken moest worden gezonden. De 3 hier te lande gevestigde wagenfabrieken waren dusdanig met werk belast, dat alleen de N.V. Werkspoor bereid was de herstellingen te verrichten. Het liet zich evenwel aanzien, dat, indien Werkspoor alleen deze werkzaam heden zou uitvoeren, hiervoor veel tijd nodig zou zijn, zodat besloten werd een gedeelte van de wagens bij La Brugeoise te Brugge in België te laten repareren. a. TRAMWEGMATERIEEL.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 287