a. b. c. 22 In April 1946 werden de persoonskaarten ge licht, die voorzien waren van de aanduidingen, welke in de bezettingstijd waren aangebraeht niet betrekking tot Joodse en „gemengd-gehuw- de” personen. Van deze kaarten werden afschrif ten gemaakt; aantal gelichte persoonskaarten en gemaakte afschriften 4 660. „Dpi. Gv” werd geplaatst in vak 23 van de persoonskaart. Lichting 1945 4 022 aantekeningen geplaatst. Lichting 1946: 3 454 geschreven dienstplicht- formulieren. Op 28 Juni 1946 telde de gemeente ’s-Graven- hage wederom 500 000 inwoners, welk aantal op 31 December gestegen was tot 523 650. Op 11 Juni 1946 werd een aanvang gemaakt met het uitschrijven der schoolgeldformulieren betreffende kinderen, geboren tussen 31 Decem ber 1941 en 1 Januari 1944. Uitgesehreven werden 15 404 formulieren. In April 1946 werden dienstplichtformulieren voor de lichting 1946 (mannelijke personen ge boren in 1926) uitgeschreven, terwijl tegelijker tijd t.a.v. de lichting 1945 de aantekening Op 10 April 1946 werd aan de Commissaris der Koningin van Zuidholland, ten behoeve van de Consul van Frankrijk, een opgave verstrekt van de in het bevolkingsregister opgenomen perso nen van Franse nationaliteit. In November 1946 werden 10 450 formulieren voor de hondenbelasting geverifieerd. Ten einde de werkzaamheden verbonden aan het verifiëren van de lijsten van pensioenge rechtigden te vereenvoudigen werd, te beginnen in Januari 1946 en vervolgens steeds als een aantal lijsten ter verificatie werd ontvangen, een kaartsysteem van alle pensioengerechtigden aangelegd. In Juli 1946 werden 4 320 dienstplichtformu lieren voor de lichting 1947 uitgeschreven. In November 1946 werden 3 861 dienstplicht- kaarten voor de lichting 1944 uitgeschreven. In Maart 1946 werden leerplichtkaarten uit geschreven voor alle in 1939 geboren kinderen. Voor kinderen, geboren tussen 1 October 1939 en 1 October 1940, werden kaartjes en enveloppen uitgeschreven onderscheidenlijk voor het „Haags Propaganda-Comité voor de openbare school” en voor de afdeling Onderwijs. Geschreven werden 6 385 leerplichtkaarten, 6 687 kaartjes voor het Haags Propaganda- Comité en 6 687 enveloppen. In November 1946 werden nog uitgeschreven: 7 880 leerplichtkaarten voor kinderen, ge boren in 1940; 2 289 kaartjes voor het „Haags Propaganda- Comité voor de openbare school”; 2289 enveloppen in verband met de verzen ding van vouwbladen voor de afdeling On derwijs voor kinderen, geboren in het tijdvak 1 October 1940 tot en met 31 Maart 1941. Met ingang van 7 Januari 1946 werd een aan vang gemaakt met het aanleggen van een nieuwe kiezerslijst. Van alle in het bevolkings register opgenomen Nederlanders en Nederland se onderdanen, geboren vóór of op 31 December 1922, werd een kiezerskaartje aangelegd. Op verzoek van het Gewestelijk Arbeidsbu reau werd met ingang van 13 Juni 1946 aan dit Bureau opgave verstrekt van de vrouwelijke on gehuwde personen van 15 tot 45 jaar, die zich na die datum te ’s-Gravenhage vestigden. Met ingang van 1 Juli 1946 kon deze opgave vervallen. Verstrekt werden de gegevens van 484 onge huwde vrouwelijke personen. Op verzoek van het Nederlandse Rode Kruis werden met ingang van 14 Maart 1946 aan het Informatiebureau regelmatig lijsten toegezon den met namen, geboortedata en adressen van alle repatriërende personen. Tot en met 31 December 1946 werden de ge gevens van 13 665 repatriërenden verstrekt. Van 21 October tot en met 27 December 1946 werden 18 669 aanvraagformulieren voor het Consumentencrediet geverifieerd. G.A.B. 2) Persoonskaarten met aanduiding betreffende Joodse personen. 500 000 inwoners. Uitschrijving schoolgeldformulieren. 1) Dienstplichtige te ’s-Gravenhage. 2) Gewest el yk Arbeidsbureau. Dienstplicht lichting 1946. Opgave personen Franse nationaliteit. Hondenbelasting. Kaartsysteem pensioengerechtigden. Dienstplicht lichting 1947. Dienstplicht lichting 1944. Uitschrijving leerplichtkaarten enz. Verkiezingswerkzaamheden. Opgave vrouwelijke personen aan Opgave repatriërenden. Consumentencrediet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 29