18 VII. Werken in uitvoering. Herstellen van oorlogsgeweldschade aan het remisecomplex Scheve- ningen en het goederenemplacement Duinstraat. Maken van een afscheiding tussen wagenmakerij en bankwerkerij in de centrale werkplaats. Vernieuwen van dwarsliggers op verschillende trajecten van de lijn den HaagLeiden. Aanbrengen van bovenleiding nabij de nieuwe Hoornbrug. 1 VIII. Werken in voorbereiding. Het maken van een kantoor voor de werkmeester en het verbouwen van het oude waslokaal van de centrale werkplaats. Het vergroten van het kleedlokaal en het maken van een instructie- lokaal voor nieuw personeel in de remise Lijsterbesstraat. Het uitbreiden van de autobusgarage Viaductweg. Het maken en inmetselen van een bronzen gedenkplaat in de hall van het hoofdkantoor ter nagedachtenis van personeelleden, die in de oorlogs jaren hun leven lieten. Het bouwen van toiletinriehtingen, wachtruimten en abri’s t. b. v. per soneel en publiek op de navolgende plaatsen: Uit ontvangen mededelingen is gebleken, dat het personeel deze bemoeiin gen zeer waardeert. Op 5 Juni 1946 werd uit het personeel een commissie voor ontspanning en verzorging van H.T.M.-personeel (C. O. V.) ingesteld, welke commissie tot taak heeft het verenigingsleven te bevorderen en de belangen van het personeel in het algemeen en individueel te behartigen. Verschillende vóór de oorlog reeds bestaand hebbende alsmede nieuwe liefhebberij-verenigin- gen werden wederom tot bloei gebracht of opgericht. Aan de van Vreden- burghweg te Rijswijk werd een terrein in huur genomen, waarop een voet balveld aanwezig is; een tweetal tennisbanen en een kleedtent met cantine- ruimte en verdere installaties en opstanden werden t. b. v. het personeel aangekocht. Evenals over 1945 werd aan hen, die een pensioen genieten, een extra uitkering gedaan van 25 van het jaarpensioen tot een maximum van f 500,conform de regeling bij het Rijk. De kosten, welke voor 1946 rond f 126.000,hebben bedragen, zijn, door middel van een extra storting in het Pensioenfonds, ten laste van de maatschappij gebracht. De gezondheidstoestand van het personeel is in zeer belangrijke mate verbeterd; de voor rekening van onze vennootschap komende kosten van de ziekengeld- en ondersteuningsregeling hebben evenwel toch nog f 200.709,34 bedragen. Aan het einde van het boekjaar werd, met medewerking van het Cen traal Bureau voor keuringen op medisch hygiënisch gebied, het personeel in de gelegenheid gesteld zich te doen doorlichten. De resultaten van het onderzoek, voor zover dit tot nu toe heeft plaats gehad, kunnen gelukkig zeer gunstig genoemd worden. Nadat bij beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken het Zuiveringsbesluit 1945 op het personeel van onze maatschappij van toe passing werd verklaard, werden alle zuiveringsgevallen voor een volledig nieuw onderzoek aan het Centraal Orgaan op de zuivering van het Over heidspersoneel voorgelegd. Na overleg met bovengenoemd Orgaan werden de zuiveringsgevallen krachtens het Zuiveringsbesluit 1945 afgedaan. 7 9

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 295