19 COMMISSIE VAN ADVIES. In de samenstelling van de commissie van advies, bedoeld in artikel 53 van het algemeen arbeidsreglement, kwam geen verandering; de samen stelling was als volgt: Voorzitter: Prof. Mr. A. C. Josephus Jitta, Plv. Voorzitter: Ir. J. W. Maas, Leden: F. P. A. Landskroon en Ir. M. S. H. Trooster, Plv. Leden: A. H. van Wel en A. P. Mabelis. De commissie heeft tijdens het verslagjaar geen zaken behoeven te behandelen. Toiletinrichtingen Vreeswijkstraat (buslijn N) lijnen P en D); Personeelwachtruimten Laan van Meerdervoort bij Muurbloemweg (lijn 20) en in perceel Palacestraat Nr. 3 (lijnen 8 en 9); Abri BezuidenhoutsewegLaan van Nieuw Oost Indië; Overkappingen StadhouderspleinStadhouderslaan, Kwartellaan bij Sportlaan en BenoordenhoutsewegLaan van Clingendaal; Het wijzigen van sporen en bovenleiding op de Groot Hertoginnelaan i.v.m. profielswijziging op het kruispunt BeeklaanGroot Hertoginnelaan; Het lichten van sporen in de asfaltbestrating Paul Krugerlaan en Vondelstraat; Vernieuwen profieldraad en draagkabel op de lijn den HaagLeiden tussen Jozef Israëlslaan en viaduct Leidsestraatweg 3 km dubbelspoor); Het vervangen van de bovengrondse voedingskabel 1200 Volt bij de Haagsche Schouwbrug door een ondergrondse. en Boterstraat (bus- SCHEIDSGERECHT. Aan het verslag van de secretaris van het scheidsgerecht voor het personeel onzer Vennootschap is het volgende ontleend. In de vacature van plaatsvervangend-secretaris werd op 13 Maart 1946 benoemd Mr. C. P. Hierneiss. Overigens kwam in de samenstelling van het scheidsgerecht geen wij ziging, zodat deze aan het einde van het jaar 1946 Avas als volgt: Voorzitter: Mr. L. A. Nypels, Plv. Voorzitter: Mr. Dr. J. Donner, 2e Plv. Voorzitter: Mr. A. E. J. Nysingh, Leden: Ir. N. Th. Verweij en H. J. J. Baart, Plv. Leden: Ir. M. C. van den Broeke en M. J. Ooms, Secretaris: Mr. J. Spanjersberg. Plv. Secretaris: Mr. C. P. Hierneiss. De 54 beroepen, welke bij het scheidsgerecht werden in gesteld tegen de door de Directie getroffen voorzieningen met betrekking tot de zuivering van het personeel der maatschappij, werden, als gevolg van het gestelde in het Zuiveringsbesluit 1945, hetwelk krachtens beschikking van de Mi nister van Binnenlandse Zaken op het personeel van de H. T. M. van toe passing werd verklaard, door het scheidsgerecht niet behandeld. Overigens werd in 1946 tweemaal een beroep op het scheidsgerecht gedaan; beide beroepen waren aan het einde van dit jaar nog in behan deling. OW'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 296