20 9 f 1.458.645,54 1.006.328,69 7e. 329.047,— 19.489,50 f 20.539.825,43 Transporteren f De Balans omvat de navolgende rekeningen: Activa. BESCHOUWINGEN OVER DE BOEKHOUDING, DE BALANS EN DE VERLIES- EN WINSTREKENING. Ie. 2e. 3e. 1.581.627,62 2.102.488,67 7.775.597,68 5.391.573,15 894.517,08 4e. 5e. 6e. 5.594,50 13.895,— T erreinen Gebouwen Baan, bovenleiding, kunstwerken, abri's en wacht huizen Rollend materieel stads- en intercommunale lijnen Autobussen Magazijnvoorraad, materieel, werktuigen, gereed schappen en meubilair Deze post omvat de waarde van alle materialen en voorwerpen van dagelijks gebruik, aanwezig in de magazijnen en werkplaatsen. Werken in uitvoering en bestelling Deze post omvat uitgaven voor het maken van werken in verband met de vernieuwing van de Hoorn brug, vernieuwing van rails en dwarsliggers op di verse plaatsen, herstellen oorlogsschade remise Sche- veningen, diverse verbouwingen en uitbreidingen aan gebouwen en wachthuizen, herstel schade aan rollend materieel teruggevoerd uit Duitsland, om bouwen van motorwagens tot aanhangwagens, leve ren 2 luchteompressoren, aanschaffen van werkauto’s, diverse kleinere werken, alsmede vooruitbetalingen op in bestelling zijnde motoren, motorwagens, auto bussen en magazijngoederen. Waarborgsommen Deze waarborgsommen zijn gedeponeerd bij: het Rijk: f 6.700,2!4 Nederl. Werk. Schuld f 14.000,3’/2 Nederland 1941 Onze boeken, magazijn-administratie en kas zijn gecontroleerd door onze accountants, Het Eerste Nederl. Accountantskantoor Moret Starke, die van hun bevindingen in een verslag hebben melding gemaakt en de bij dit jaarverslag gevoegde verklaring hebben afgegeven. De waarde der roerende- en onroerende goederen is vastgesteld naar hun inbreng-, resp. aanschaffingswaarde, verminderd met de nodig ge achte afschrijvingen, voorzover geen bijschrijving plaats vindt in de vernieuwingsfondsen, alsmede met de bedragen, die wegens de in 1938 doorgevoerde reorganisatie daarvoor werden bestemd. Bij de bepaling van de waarde der effecten zijn deze, voor zover zij boven pari noteren, opgenomen a 100 die onder pari zijn opgenomen naar de beurskoers van 30 December 1946. Ter toelichting op de posten, voorkomende in de balans en in de ver lies- en winstrekening, kan het volgende worden gezegd: a i 8e. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 297