7 I f 5.658.449,41 6.212.564,25 f 17.630.479,71 I lening), koers lening), pCt. (20-j. koers pCt. (20-j. lening), koers pCt. (20-j. lening), koers 23 HOOFDSTUK IV. ontvangsten uitgaven 18.184.594,55 f 23.843.043,96 Volgens de door de Gemeenteontvanger inge zonden rekening over 1945 van de gemeente ’s-Gravenhage bedroegen in dat jaar: gewone dienst. de ontvangsten f 118.689.274,15 de uitgaven134.129.371,49 het nadelig slot f 15.440.097,34 kapitaaldienst. de ontvangsten f 141.284.501, de uitgaven158.914.980,71 het nadelig slot f 17.630.479,71 Wegens ten laste van de gewone dienst 1946 komende achterstallige uitgaven, welke op de dienst 1945 betrekking hebben, is beschikt over een bedrag van f 12.803.828,18. Daartegenover staat, dat verscheidene op 1945 betrekking heb bende bedragen bij het afsluiten van die dienst nog niet waren ontvangen. Wordt rekening ge houden met die bedragen, voor zover althans vaststaat, dat zij inderdaad ontvangen zullen •worden (d.i. f 19.468.624,88), dan blijkt, dat het dienstjaar sluit met een nadelig slot van f 15.440.097,34 f 12.803.828,18 f 19.468.624,88 f 8.775.300,64. HOOFDSTUK III. Voor aan- en verkoop, verpachtingen, verhu ringen, kosteloze afstand, ruiling van grond en erfpacht, voor zover deze hebben plaats gehad, wordt verwezen naar het verslag van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, blz. 3. Kapitaaldienst. f 275.482.618,31 f 275.482.618,31 nihil. een geraamd te- Op 31 December 1946 bedroeg de gezamen lijke waarde van de bij het Gemeentelijk Brand- verzekeringsfonds verzekerde eigendommen f 192.959.100,—. Aan schadevergoedingen werd f 17.442,30 uit gekeerd. In het Fonds is wegens over 1946 verschuldig de premiën in totaal gestort f 32.439,44. De stand van het Gemeentelijk Brandverzekeringsfonds was op 31 December 1946 f 1.494.896,62. Een verslag van het grondbedrijf is opgeno men in hoofdstuk 3 van het verslag van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisves ting. Dit tekort geeft echter niet het juiste beeld van de dienst 1945, omdat dit gunstig beïnvloed is door een bedrag van f 9.671.649,wegens mee vallers, welke betrekking hebben op aan 1945 voorafgegane dienstjaren, terwijl nog een be drag van f 1.122.000,in aanmerking moet worden genomen, wegens het aandeel van 1945 in de achterstallige uitkeringen der onderne- mingsbelasting over de jaren 1942 t./m. 1946. Het werkelijke tekort beloopt door een en ander f 17.324^49,64. (Zie Bijlage 239 van 1947.) Als voorschot op de bijdrage uit de tweede afdeling van het Gemeentefonds is ontvangen f 5.800.000,zodat het voorlopig berekende on gedekte tekort f 11.524.049,64 beloopt. Het nadelige saldo van de kapitaaldienst is als volgt samengesteld. Het nadelige saldo van de dienst 1944, hetwelk naar de dienst 1945 is overgebracht, bedraagt De dienst 1945 heeft een nadelig saldo opgeleverd van Samen Van dit bedrag is door geldlening gedekt zodat het nadelige saldo 1945 be draagt Volgens de door de Gemeenteraad vastgestelde begroting voor het dienstjaar 1947 zijn de ge raamde bedragen als volgt. Gewone dienst. f 135.328.577,— 135.328.577,— nihil. Die gewone dienst sloot met kort van f 19.900.000,—, welk bedrag is gedekt door een uitkering van de kapitaaldienst. Gewone leningen op schuldbekentenis, aange gaan voor conversie of voor consolidatie van vlottende schuld: f 1.700.000— a 3% pCt. (30-j. 100 pCt. (11 Febr.); f 2.000.000,— a 3 1GG pCt. (22 Juli); f3.000.000,— a 3 100 pCt. (22 Juli); f5.000.000— a 3 1G0 pCt. (22 Juli); f 216.636,02 a 3’/2-4 pCt. (40-j. lening), koers 100 pCt. (20 Augustus) f 229.346,87 a 3’/2-4 pCt. (31-j. lening), koers 100 pCt. (20 Augustus); f 203.831,85 a 3*Z> pCt. (31-j.. lening), koers 100 pCt. (20 Augustus). FINANCIËN. t Rekening 1945. GRONDGEBIED EN EIGENDOMMEN. Aan- en verkoop; verpachtingen, verhuringen; kosteloze afstand, ruiling van grond; erfpacht. Brandverzekeringsfonds. Grondbedrijf. Begroting 1947. Gemeenteschulden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 30