30 A an de Baad van Beheer van de N. V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg-Maatschappij, te s-Gravenhage. Hoogachtend, Eerste Nederk Accountants-Kantoor van 1883 MORET STARKE, J. MORET Jr. Eerste Nederlandsche Accountants-kantoor van 1883. MORET STARKE. ’S-GRAVENHAGE, Ljceumpleln 19. ROTTERDAM, Atlantic Huis, Westpiein 2. DORDRECHT, Groenmarkt 11. ’s-GRAVENHAGE, 14 Juli 1947. Mijne Heren, Hierbij hebben wij de eer U mede te delen, dat wij ingevolge Uw opdracht de boekhouding Uwer Maatschappij over het boekjaar 1946 hebben nagezien en accoord bevonden. De door ons mede-ondertekende Balans per 31 December 1946 en Ver lies- en Winstrekening over 1946 zijn in aansluiting met de boeken. Wij hebben ons van de juistheid der verschillende posten overtuigd, in het bijzonder, dat deze zijn vastgesteld met inachtneming van de bepalingen der Overeenkomst, gesloten tussen de gemeente ’s-Gravenhage en de N.V. Haagsche Buurtspoorwegen, d.d. 28 December 1926 en gewijzigd 13 Maart 1939 met terugwerking tot 1 Januari 1938, met dien verstande, dat de toevoeging aan het Reservefonds werd vastgesteld in afwijking van de bepalingen dezer Overeenkomst, teneinde gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden tot belastingvrij reserveren conform de wet Belasting herziening 1947. De jaarrekening 1946 sluit met een voordelig saldo van f 1.416.124,99; dit saldo zal krachtens artikel 7 par. 2 lid 2 der Overeenkomst aan de gemeente ’s-Gravenhage en de N.V. Haagsche Buurtspoorwegen worden terugbetaald in mindering van de over 1934 t./m. 1939 en 1945 bijgepaste verliezen. Op grond van ons onderzoek en de ons daarbij verstrekte gegevens en inlichtingen kunnen wij verklaren, dat de Balans per 31 December 1946 en Verlies- en Winstrekening over 1946 een betrouwbaar beeld geven van de financiële toestand Uwer Maatschappij op die datum en van de in het boekjaar 1946 verkregen resultaten. Leden Mr. J. MORET Jr. Mr. B. MORET. Dus. M. F. J. COOL Medewerkers: Or. J. MOSER. D. FEENSTRA A. LEYNSE G. R. VEDDER Drs. h. f. OOSTERHOLT. N. MANK. Procuratiehouders J. B. H. ’T HART. B. ZEGWAART. Medewerkers voor belastingzaken Dr. H. A. ZEVEN C. MARIS. J. L. F. ENGELHARD. Lyceumplein 19.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 307