24 Afdeling Administratieve politie. 1 Commissaris 2de klasse, 2 hoofdinspecteurs lste klasse, 1 inspecteur 2de klasse, 2 adjudanten, 8 brigadiers, 12 hoofdagenten, 64 agenten, 1 ka- Afdeling Geüniformeerde politie. 5 Hoofdinspecteurs lste klasse, 4 hoofdinspec teurs 2de klasse, 2 inspecteurs 2de klasse, 11 in specteurs 3de klasse, 18 surnumerairs, 21 adju danten, 78 brigadiers, 81 hoofdagenten, 572 agen ten, 420 adspiranten, 1 luitenant, 1 hoofdwacht meester, 1 opperwachtmeester, 5 wachtmeesters, 1 administratief ambtenaar B, 1 adspirant-mon- teur en 24 arbeidscontractanten. HOOFDSTUK V. OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN ZEDELIJKHEID. De Algemene Politieverordening van ’s-Gra- venhage werd gewijzigd bij Raadsbesluit van 30 September 1946 (wijziging art. 9 betreffende rij- en trekdieren). Politie. Met ingang van 1 Januari 1946 maakte de Politie weer deel van het Gemeentepersoneel uit. Het personeel der Politie bestond op 31 De cember 1946 uit 1975 mannelijke en 58 vrouwe lijke ambtenaren; 224 waren niet in werkelijke dienst, doordat zij elders gedetacheerd waren, zich in militaire dienst bevonden, dan wel ge staakt of geschorst waren. De indeling van het personeel was als volgt. Afdeling Kabinet. 1 Wnd. hoofdcommissaris, 1 hoofdinspecteur lste klasse, 4 inspecteurs 2de klasse, 8 adjudan ten, 4 brigadiers, 8 hoofdagenten, 10 agenteh, 1 kapitein, 3 commiezen, 1 adjunct-commies, 1 bureauchef B, 1 bureauchef A, 1 kassier D, 1 adjunct-kassier C, 4 administratieve ambtena ren B, 6 administratieve ambtenaren A, 4 schrij vers lste klasse, 2 typisten-kantoorbedienden en 19 arbeidscontractanten. Een overzicht van de door de Gemeente ver strekte geldleningen en voorschotten is opge nomen in een afzonderlijke publicatie. Voorlopige van-toepassing-verklaring van de Gemeentebegroting voor 1945 op de dienst 1946 (posten op de kapitaaldienst) (11 Febr.); Intrekking verordeningen ex artikel 122 der Gemeentewet (25 Mrt.); Verlening van een crediet voor onderzoek efficiency in het Gemeentebeheer (25 Mrt.); Vaststelling waarde der in het Grondbedrijf ingebrachte gronden en bouwterreinen en vast stelling percentage der bijschrijving (25 Mrt.); Uitkering aan woningbouwcorporaties uit het Gemeenschappelijk Fonds II (27 Mei en 2 Dec.); Wijziging Gemeentebegroting 1945 in verband met instelling Leningsfonds (1 Juli); Rapport Commissie voor het nazien van de rekeningen van de Gemeente en van haar be drijven en fondsen over 1943 (1 Juli); Medewerking tot vaststelling van de balans en verlies- en winstrekening over 1945 van de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroe rende Goederen „Stedelijk Belang” (20 Aug.); Wijziging Verordening op het beheer van het Leningsfonds (2 Dec.). De volgende besluiten betreffende plaatselijke belastingen en als belasting geregelde heffingen zijn in 1946 genomen: verwijdering uit belastingverordeningen van de w’jjzigingen, welke een gevolg waren van be- zettingsmaatregelen (11 Febr., Bijl. No. 27); wijziging hondenbelasting (29 Juli, Bijl. No. 197 en 11 Nov., Bijl. No. 339); wijziging van de Verordening op de heffing en andere vermakelijkheden (9 Sept., Bijl. No. 257); vermenigvuldigingscjjfer voor 1947 voor de ondernemingsbelasting (30 Sept., Bijl. No. 288); verhoudingscijfer voor 1947 voor de straatbe- lasting (16 Dec., Bijl. No. 429). en invordering van een recht voor het gebruik of genot van en het hebben van bijzondere wer ken in, op of over openbare Gemeentegrond of openbaar Gemeentew'ater (20 Aug., Bijl. No. 220 en 2 Dec., Bijl. No. 401); wijziging van de Verordening op de heffing en f 31.850.000,het hoogste rentepercentage be- invordering ener belasting op toneelvertoningen droeg 2J4, het laagste 1. Op 31 December 1946 bedroeg de vlottende schuld f 41.300.000,Hier van werd geleend met één dag opzegging 2.050.000,voor een bepaald tydvak Het totaalbedrag van de vaste schuld op 31 December 1946 (Rijksvoorschotten voor Woning bouw enz. inbegrepen) bedroeg f 220.637.614.76 (f 422,per inwoner). In 1946 wras het hoogste bedrag der vlottende schuld f 48.904.000,het laagste bedrag f f 39.250.000,—. Een overzicht van de Gemeenteschulden is afzonderlijk gepubliceerd. Een overzicht van de gewaarborgde leningen is opgenomen in een afzonderlijke publicatie. i to Algemene Politieverordening. Geldleningen en voorschotten, verstrekt door de Gemeente. Verschillende financiële besluiten. Belastingen. Geldleningen onder waarborg van de Gemeente.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 31