F J 25 Motor surveillance. a. Afdeling Uitvoerende Dienst. Tot Augustus 1948 werd de dienst verricht met 3 solo-motoren en 2 motoren met zijspan, uitsluitend ten behoeve van assistentieverlenin- gen en dienstopdrachten. Wegens de schaarste aan materiaal werd de uiterste zuinigheid be tracht en niet meer gesurveilleerd. In Augustus werden de motoren vervangen Criminaliteit. In 11)46 kwamen bij de Politie 21 607 aangiften van misdrijf in. Aan de Justitie werden 3 328 processen-verbaal toegezonden, opgemaakt ter zake van misdrijf, waaronder 1160 wegens dief stal en 242 wegens zededelicten. Aangehouden als verdacht van misdrijf werden 6 565 perso nen, waarvan in verzekering werden gesteld 2 505 personen, terwijl 991 personen aan de Offi cier van Justitie werden voorgeleid. Terzake van overtredingen werden 37 419 pro cessen-verbaal aan de Justitie toegezonden, t.w.: 4 021 wegens overtredingen van de Algemene Verstoringen der openbare orde. Ernstige ordeverstoringen vonden in 1946 niet plaats. Bijzondere maatregelen zijn derhalve niet getroffen. door 6 jeeps, die eveneens uitsluitend werden gebruikt voor assistentieverleningen en dienst opdrachten. In totaal werden 309 processen-verbaal opge maakt; 26 man waren belast met de bediening der motoren. Bereden politie. Op 31 December 1946 telde de Bereden Politie 30 manschappen; zij had de beschikking over 30 paarden. Naast de gewone surveillance werden vele op tochten begeleid: in tal van gevallen werd assistentie verleend bij afzettingen. Gedurende het verslagjaar werden 1045 pro cessen-verbaal opgemaakt. pitein, 2 opperluitenants, 1 hoofdwachtmeester, 1 hoofdcommies, 2 commiezen, 1 adjunct-com- mies, 1 bureauchef C, 2 bureauchefs A, 1 maga zijnmeester D, 1 magazijnmeester C, 3 admini stratieve ambtenaren C, 6 administratieve ambtenaren B, 1 administratief ambtenaar A, 1 schrijver 1ste klasse, 1 stenotypiste, 14 typis- ten-kantoorbedienden, 9 telefonisten, 1 technisch opzichter B, 1 meesterknecht en 74 arbeidscon- tractanten. Voor bijzondere plichtsbetrachting en activi teit werden aan 14 personeelsleden beloningen toegekend tot een bedrag van f 540,—. Dienstgebouwen. Op 31 December 1946 had de Politie de vol gende percelen in gebruik. Laan Copes van Cattenburch Nos. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 25, 27, 31, 33, 37, 41, 41a, 43, 43a, 45, 49, 55, 57 en 59; Alexanderplein Nos. 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 15a, 15b, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22; Buitenhof Nos. 19 en 23; Van-der-Vennestraat No. 85; Willem-III-straat No. 6 (L); Archimedes- straat No. 1; Duinstraat Nos. 23 en 23a; Huy- genspark No. 60; De-Mildestraat No. 1; Bezui- denhoutseweg No. 33 en Bureau Palaeestraat. Vele van deze percelen waren gedurende de Duitse bezetting verwaarloosd. De afdeling Ge bouwendienst van de Politie heeft alle krachten moeten inspannen om ze weer enigszins bruik baar te maken. In 1946 werd het onderhouds werk met kracht voortgezet. Materieel garage. Het aantal automobielen voor de Politiedienst bedroeg in 1946 21. De reparatie- en onderhouds werkzaamheden werden grotendeels in eigen beheer uitgevoerd. Justitiële politiedienst. De Justitiële Politiedienst werd uitgeoefend door 7 hoofdinspecteurs 1ste klasse, 5 hoofdin specteurs 2de klasse, 3 inspecteurs 2de klasse, 3 inspecteurs 3de klasse, 1 surnumerair, 15 adju danten, 27 brigadiers, 44 hoofdagenten, 173 agenten, 3 adspiranten, 1 wachtmeester, 1 com mies, 1 adjunct-commies, 1 administratief amb tenaar B, 1 typiste-kantoorbediende, 1 technisch hoofdambtenaar A en 2 arbeidscontractanten. b. Afdeling Verkeerspolitie. Op 31 December 1946 telde deze afdeling 40 personeelsleden, terwijl de dienst werd verricht met 1 personenauto, 8 jeeps, 1 uitrukauto, 2 motoren met zijspan en 13 solo-motoren. Tot de werkzaamheden behoorden het handha ven van en het uitoefenen van controle op de Motor- en Rijwielwet, de Wegenverkeersrege ling, de Wet Openbare Vervoermiddelen, de Wet Autovervoer Personen met de nog gehandhaaf de Uitvoeringsbesluiten en Vervoersvoorschrif- ten, de Rijtijdenwet, het Rijtijdenbesluit, de Wet Woonwagens en Woonschepen alsmede de Alge mene Politieverordening voor ’s-Gravenhage, meer in het bijzonder de hoofdstukken I, II en XV. De Afdeling Verkeerspolitie behandelde bo vendien de verkeersongevallen, de controle op auto- en rijwielbewakers, de regeling van het verkeer, de rij- en parkeerregeling bij bijzondere gebeurtenissen en de verhoren van personen naar aanleiding van processen-verbaal van andere gemeenten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 32