26 81 i f 212.805,99 pCt.; pCt.; 2,04 c. a. pCt.; 1,02 0,255 pCt.; 0,51 pCt. c. 3o. van alle directe aanvoeren uit zee werd van de bruto-besomming der schepen, welker rederijen voor zeerisieo verzekerd zijn, een premie van 5 pCt. ingehouden, welk percen tage met ingang van 15 Juli 1946 terugge bracht werd tot 2!6 pCt.; 4o. ten behoeve van het „Sociaal Fonds” (een onderling ongevallenfonds van de Scheve- ningse kustvissers) werd 2 pCt. van de bruto-besomming van de aangesloten vissers ingehouden. Het bedrag der borgstellingen bedroeg in het verslagjaar in contanten gestort aan gedeponeerde spaarbank boekjes aan bankgaranties Over de afslag werden verkocht 77 417 kantjes met een waarde van f 3.348.022,18. Vanwege de visafslag werden de volgende statistische gegevens verstrekt: de dagelijkse aanvoer van vis aan het Be drijfschap voor Visserijproducten; b. een dagelijkse opgave van de aanvoer, gespe cificeerd per schip en per soort vis aan het Centraal Bureau voor de Statistiek; een maandelijkse opgave van de aan gevoerde vissoorten en hoeveelheden, gerangschikt naar de soort visserij, aan het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening; d. een maandelijkse opgave van de aangevoerde hoeveelheden vis, verdeeld over de verschil lende soorten, aan het Gemeentelijk Bureau voor Statistiek en Voorlichting; de totale besommingen per schip per maand aan de vereniging „Zeerisieo”. 63 I Aanvoer van Scheveningse schepen te Vlaar- dingen en IJmuiden gedurende 1946, ondersch. met 32 en 41 reizen: 50.161,12 182.250,— Ten bate van de visafslag werd geheven (met inbegrip van de door de afslag te betalen om zetbelasting) a. van de verse vis bij aanvoer uit zee b. van de verse vis bij z.g. secun daire afslag van de haring: lo. bij vrije afslag bij vrije afslag voor opge houden haring 2o. bij verdeling, indien deze liep over de afslag Door de Visafslag werden van de besommin gen nog de volgende heffingen ingehouden: lo. ten bate van het Bedrijfschap voor Visserij producten 3 pCt., met ingang van 6 Mei 1946 verlaagd tot 2 pCt.; 2o. ten bate van de omzetbelasting 1 pCt., uit gezonderd van de vis, welke voor export was bestemd (deze is vrij van omzetbelas ting); VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. Rog Poon. Bot. Schelvis. Verse haring Diversen. Bedrag. '4 8 15 680 307 1 496»/z Verse haring Statistiek. 3.06 e. 5 3 470 1 138 401 840 19 984 9 899 Pieterman en gul. Bolk en makreel 67 621 69 314 231 170 227 294 170 866 53 227 819 5 267 14 145*/2 1 117 3 028 433*/2 190 991 249 4 835 148 220 146 284’/, 343 754 1 697 314.492,78 662.972,97 703.244,20 262.174,61 138.977,74 148.009,74 271.045,06 543.549,83 816.953,21 354.467,68 f 1.156.545,99 1.041.413,66 n n j n n f 6.413 846,47 3 400 2 370 3 010 1 585 3 350 2 115 51 571 22 545 1 817 2 609 52 688 10 991 2 985 913 127 75 920 189 020 637 018 1 844 315 3 286 530 1 089 855 7143 570 616 160 125 77 41 15 255'/2 29 719 2 577 340'/2 340 712 309 147 98 46872 569 1 117 57 580 152 27 286 Borgstellingen. 14 70 1 881 11 298 19 512'/2 6 258 31 267 19 063 20 997 14 282'/2 2 281'/2 Verkochte haring over de afslag. van haring door Scheveningse schepen 2 746j kantjes; 2 187j kantjes; 76 kantjes; 13 0571 kantjes; 18 067; kantjes. 132 272 in kg. 14 884 1 354 307 2 196 51 6601/, Aanvoer elders. Maatjes Volle Ijle Steurharing Totaal Heffingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 322